سلام هدیه عزیزم چطوری دوست قدیمی؟ نمیپرسی حال و احوالمون ابجی