Wnt Signaling, Lgr5 و سلول های بنیادی در روده و پوست

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
[FONT=times new roman,times,serif]سلول های بنیادی نقش مهمی در پزشکی احیا کنندگی ایفا میکنند،اما در بسیاری از بافت ها به دلیل فقدان مارکر های کافی و شناخته شده، دست نیافتنی باقی مانده اند.پیشرفت در ژنتیک موش ها ابزارهایی را برای توصیف صفات اختصاصی وتصدیق مارکرهای سلول های بنیادی با ردیابی ازمایشات عملکردی و دودمانی فراهم کرده اند. اخیرا، Wnt از ژن هدف Lgr5 به عنوان یک مارکرجدید سلول های بنیادی از اپیتلیوم روده و فولیکول مو شناخته شده است.درون روده، Lgr5 منحصرا در سلول های اصلی ستونی حفره ها بیان شده است.بررسی آزمایش ژنتیک اجداد آنها نشان داده است که سلول های اصلی و پایه ای ستونی حفره ها توانایی تجدید و بازسازی خود را دارند وچند توان به حساب می آیند و بنابراین به عنوان سلول های بنیادی واقعی روده شناخته می شوند.درتو رفتگی در دیواره ی سلول های بنیادی فولیکول مو موش، Lgr5 به طور فعالانه در مسیر گردش سلول ها بیان می شود.جا به جا سازی و بررسی آزمایشات دودمان نشان می دهد که این سلولهای Lgr5+veقادرند تمام دودمان های سلولهای فولیکول مو را طی دوره طولانی حفظ کنند وفولیکول های جدید را بدون هیچگونه نقصی ایجاد کنند.

[FONT=times new roman,times,serif]بیان Lgr5در چندین بافت دیگر نشان می دهد که ممکن است Lgr5 بیان کننده ی یک مارکر سراسری در سلول های بنیادی بزرگسال باشد.
این مقاله سعی دارد که مروری جامع از کمپارتمنت سلول های بنیادی در روده و پوست را با تمرکز بر چرخه ی جمعیت سلولهای بنیادی Lgr5+ve که تا کنون معمر و چند توان هستند ارایه دهد.
[/FONT]


[FONT=times new roman,times,serif]
[/FONT]
[FONT=times new roman,times,serif]شکل 1. بخش هایی از سلول های بنیادی اپی تلیال روده و پوست و wntسیگنالینگ پستانداران.
A:بخش ریز پرز روده: به نظر می رسد سلول های بنیادی اپی تلیال روده در پایه پرز روده مستقر است از 4 موقعیت شماره گذاری شده یا از انتهای پرز(قهوه ای)که دقیقا بالای سلول های پانت(خاکستری) و یا به عنوان سلول های CBC(قرمز)در بین سلول های پانت قرار دارند .شواهد اخیر نشان می دهد که Lgr5سلول های چرخه ی CBCرا به سرعت علامت گذاری می کند که هم بتواند خود را بازسازی کنند و هم منجر به تشکیل سلول های TA(زرد)شود.
سلول های TA روده ای به 4 سلول پانت( خاکستری) با دودمان معمر که در تنه ی پرز مستقر اند متمایز میشوند که پایه پرز را میپوشاند و سلول های enteroendocrine(آبی)،سلول های gublet(سلول های جامی شکل (بنفش)) و سلول های enterocyte(سبز) متمایل به سمت بالا هستند و ریزپرز را می پوشانند.
B:پوست:سه ناحیه(فرورفتگی) حائز اهمیت برای سلولهای بنیادی اپیدرمی چندتوان وجود دارد_ناحیه فرورفته HF،پایه SG ولایه بنیانی IFE . در هوموستازی معمولی سلول های بنیادی Niches(قرمز)برای خودبازسازی بافت مربوطه ضروری می باشند.سلول های بنیادی IFE به سرعت منجربه تشکیل چرخه ی کراتینوسیت هایی می شوند که همگام با حرکت به سمت بالای پرز از لایه های اسپینوس –گرانولار و لایه کرنیوم منجر به تمایز میشوند.سلول های بنیادی sebocyte نزدیک به تنه ی سلول های SG مستقر می شوند.این سلول ها باعث نتاج پرولیفراتیو می شوند.که با sebocyte غنی از لیپید متفاوتند.سلول های بنیادی HFدرون منطقه ی فرورفته(bulge )واقع شده اند.پس از اولین و تمامی چرخه های اخیر مو سلول های ناحیه bulgeسلول های پوشش پایه بیرونی ORS را تولید میکنند.که به نظر می رسد این سلول ها حاوی سلول های بنیادی ای هستند که بعدا به سمت پایین پرز جایی که تنه ی فولیکول ومواد مورد نیاز بخش پرولیفراتیوسلول های TA وجود دارند مهاجرت می کنند تا در پیاز مو (سلول های ماتریکس آبی رنگ)مستقر شوند.سلول های ماتریکس به منظور تشکیل لایه های مختلف پوشش پایه داخلی(IRS) ومحور مو(HS) تمایز میابند. Lgr5+veبه سرعت سلول های چرخه را در ناحیهbulge و ORS در حال رشد مستقر می کند و سلول های تازه ای در HF به وجود می آورند.
C: wnt سیگنالینگ متعارف در سلول های بنیادی:سلول های بنیادی روده و پوست توسط wnt سیگنالینگ تنظیم می شوند .لیگاند های wnt به کمپلکس Frizzled/LRP co-receptorr متصل میشود ومسیر سیگنالینگ متعارف را فعال می کند. Axinبه غشاء پلاسمایی می پیوندد و منجر به فعال شدن کمپلکس غیرفعال کننده APC تثبیت پسین بتاکاتنین میشود.بتاکاتنین به هسته منتقل میشود،جایی که به فاکتورهای رونویسی Tcfمتصل میگردد و بدین گونه موجب فعالسازی ژن هدف Wnt، Lgr5میشود ودر نهایتLgr5 هفت پروتئین گذرنده از غشاء را رمز میکند.
[/FONT]
[FONT=times new roman,times,serif]
منبع : "مجله آمریکایی پاتولوژی"
[/FONT]
[FONT=times new roman,times,serif]Dr Moe.e m.e[/FONT][FONT=times new roman,times,serif]
گردآورنده : سرکار خانم محدثه اسماعیلی
[/FONT][/FONT]​
 
بالا