پديده انتقال هنگام خشكشدن: مدل سازي و شبيه سازي

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
نويسند‌گان:
[ خليل خليلي ] - استاد يار گروه مهندسي مكانيك، دانشكده مهندسي، دانشگاه بيرجند
[ محسن حيدري ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك، دانشكده مهندسي، دانشگاه بيرجن
خلاصه مقاله:
خشك شدن يك مرحله اساسي در بسياري از پروسه هاي توليدي است. مدل هاي رياضي جديد قادر به بيان پديده انقباض هستند. اين بيان از پديده هاي مختلف انتقال ( حرارت ، جرم و مومنتوم )بهره مي گيرد. مدل بايستي حتي الامكان ساده و در عين حال به منظور پيش بيني و آناليز توزيع دما ، رطوبت ، تنش و كرنش در طول فرآيند به قدر كفايت كامل باشد. در مطالعه حاضر پديده خشكشدن گل يك سراميك مطالعه و تحليل شده است، محصول دو فازي ، همگن ، نمگير ، ايزوتروپيك و با قابليت انقباض بالا لحاظ شده و ضخامت مدل به اندازه كافي براي يك بعدي در نظر گرفتن شار گرما و جرم، كوچك منظور شده است. معادلات اصلي به دليل رفتار انقباضي به بيان لاگرانژي نوشته شده اند. مدل به صورت عددي با روش تفاضل محدود حل شده است. ارزيابي نتايج با مقايسه اطلاعات تجربي و عددي انجام شده است. شبيه سازي اجازه اقتباس دما ، رطوبت ، كرنش ، وتنش را در فضا و مكان به ما مي دهد


كلمات كليدي:
خشك شدن، مدلسازي، تحليل تنش، تحليل كرنش.

ISME19_162_1892747.pdf
 
بالا