داروهای سنتی و ترکیبی از گیاهان

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
داروهاي ضد دل درد - ضد قولنج - و باد شكن و ضد نفخ - داروهاي ضد گاستريت و نفخ و ورم معده و زخم معده و مشكلات و بيماريهاي معده و گوارشنسخه هاي مركب

نسخه شماره 1- داروی باد شکن ( ضد نفخ )

دانه زیره یک قسمت
گل بابونه یک قسمت
برگ نعناع یک قسمت
دانه انیسون یک قسمت

طرز تهیه و مقدار مصرف :
یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده و نرم شده باشد در یک لیوان آب جوشریخته و باقی بگذارید 20 دقیقه دم بکشد . سپس آنرا صاف كرده صبح و شب هر بار یک فنجان قبل از غذا میل می کنند .

نسخه شماره 2- داروی بادشکن قوی

گل بابونه یک قسمت
برگ بادرنجبويه یک قسمت
میوه رازیانه یک قسمت
میوه انیسون یک قسمت
میوه زیره یک قسمت

طرز تهیه و مقدار مصرف :
یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده و نرم شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته و باقی بگذارید 20 دقیقه دک بکشد . سپس آنرا صاف كرده صبح و شب هر بار یک فنجان قبل از غذا میل کنید .

نسخه شماره 3- داروی ضد درد و ضد نفخ

نعناع 250 گرم
گل بابونه 250 گرم
رازیانه 100 گرم
ریشه شیرین بیان 200 گرم
ریشه ختمی 200 گرم

طرز تهیه و مقدار مصرف :مقدر دو قاشق ذا خوریاز مخلوط فوق را که قبلا خرد و نرم شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته و باقی بگذارید 30 دقیقه دم بکشد . سپس آنرا صاف كرده صبح و شب هر دفعه یک فنجان نیم ساعت قبل از غذا میل کنید .

نسخه شماره 4- داروی ضد قولنج ( کولیک )

گل بابونه یک قسمت
برگ بادرنجبويه یک قسمت
ریشه سنبل الطیب یک قسمت

طرز تهیه و مقدار مصرف :
یک قاشق غذا خوری ا مخلوط فوق را که قبلا کوبیده و نرم شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته و به مدت 20 دققیه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده صبح و شب هر بار یک فنجان نیم ساعت قبل از غذا میل کنید .

نسخه شماره 5- داروی ضد تشنج و دل درد معده

نعناع 10 گرم
بابونه 10 گرم
انیسون 5 گرم
بومادران 5 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده و نرم شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آرنا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان نیم ساعت قبل از غذا میل کنید .

نسخه شماره 6- داروی ضد گاستریت و ضد نفخ

اسطو خودوس یک قسمت
دانه زیره ده قسمت
دانه رازیانه ده قسمت
دانه انیسون ده قسمت
گل بابونه ده قسمت
گیاه بومادران بیست قسمت
برگ نعناع سیزده قسمت
ریشه سنبل الطیب پنج قسمت

طرز تهیه و مقدار مصرف :
مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده و نرم شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دو بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی دو بار هر بار یک فنجان نیم ساعت قبل از غذا میل کنید .

نسخه شماره 7- داروی ضد نفخ

دانه زیره یک قسمت
گل بابونه سه قسمت
برگ نعناع سه قسمت
ریشه سنبل الطیب سه قسمت

طرز تهیه و مقدار مصرف :مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده شده باشد ، در یک لیوان آب جوش ریخته مدت 20 دقیقه بال خود باقی بگذارید تا دم بکشد . سپس آنرا صاف كرده روی دو بار هر بار یک فنجان نیم ساعت قبل از غذا میل کنید .

نسخه شماره 8- داروی ضد نفخ

زیره 10 گرم
رازیانه 10 گرم
انیسون 5 گرم

طرز تهیه و مقدار مصرف :
مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده و نرم شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت 20دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس روزی سه بار هر بار یک فنجان نیم ساعت بعد از غذا میل کنید

نسخه شماره 9- داروی ضد نفخ و ضد دل درد

نعناع 10 گرم
بادرنجبويه 10 گرم
برگ توت فرنگی 10 گرم

طرز تهیه و مقدار مصرف :

مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده و نرم شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان ، نیم ساعت بعد از غذا میل کنید .

نسخه شماره 10- دارو جهت درمان پیچش شکم همراه با درد

نعناع 20 گرم
بابونه 10 گرم
بادرنجبويه 10 گرم
انیسون 5 گرم

طرز تهیه و مقدار مصرف :
مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیدهو نرم شده باشد در یک لیوا ن آب جوش ریخته به مدت 20 دققیه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده صبح و شب هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 11- دارو جهت رفع اختلالات هاضمه

برگ انیسون یک قسمت
برگ ریحان یک قسمت
برگ نعناع یک قسمت
برگ مرزه ده قسمت

طرز تهیه و مقدار مصرف :مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا وبیده و نرم شده باشد در یک فنجان آب جوش ریخته به مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده مدت یک هفته هر شب میل کنید.
 

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
نسخه هاي مركب

نسخه شماره 1- داروی باد شکن ( ضد نفخ )


دانه زیره یک قسمت
گل بابونه یک قسمت
برگ نعناع یک قسمت
دانه انیسون یک قسمت

طرز تهیه و مقدار مصرف :یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده و نرم شده باشد در یک لیوان آب جوشریخته و باقی بگذارید 20 دقیقه دم بکشد . سپس آنرا صاف كرده صبح و شب هر بار یک فنجان قبل از غذا میل می کنند .

نسخه شماره 2- داروی بادشکن قوی

گل بابونه یک قسمت
برگ بادرنجبويه یک قسمت
میوه رازیانه یک قسمت
میوه انیسون یک قسمت
میوه زیره یک قسمت

طرز تهیه و مقدار مصرف :
یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده و نرم شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته و باقی بگذارید 20 دقیقه دک بکشد . سپس آنرا صاف كرده صبح و شب هر بار یک فنجان قبل از غذا میل کنید .

نسخه شماره 3- داروی ضد درد و ضد نفخ

نعناع 250 گرم
گل بابونه 250 گرم
رازیانه 100 گرم
ریشه شیرین بیان 200 گرم
ریشه ختمی 200 گرم

طرز تهیه و مقدار مصرف :مقدر دو قاشق ذا خوریاز مخلوط فوق را که قبلا خرد و نرم شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته و باقی بگذارید 30 دقیقه دم بکشد . سپس آنرا صاف كرده صبح و شب هر دفعه یک فنجان نیم ساعت قبل از غذا میل کنید .

نسخه شماره 4- داروی ضد قولنج ( کولیک )
گل بابونه یک قسمت
برگ بادرنجبويه یک قسمت
ریشه سنبل الطیب یک قسمت

طرز تهیه و مقدار مصرف :یک قاشق غذا خوری ا مخلوط فوق را که قبلا کوبیده و نرم شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته و به مدت 20 دققیه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده صبح و شب هر بار یک فنجان نیم ساعت قبل از غذا میل کنید .

نسخه شماره 5- داروی ضد تشنج و دل درد معده

نعناع 10 گرم
بابونه 10 گرم
انیسون 5 گرم
بومادران 5 گرم

طرز تهیه و مقدار مصرف :
مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده و نرم شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آرنا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان نیم ساعت قبل از غذا میل کنید .


نسخه شماره 6- داروی ضد گاستریت و ضد نفخ

اسطو خودوس یک قسمت
دانه زیره ده قسمت
دانه رازیانه ده قسمت
دانه انیسون ده قسمت
گل بابونه ده قسمت
گیاه بومادران بیست قسمت
برگ نعناع سیزده قسمت
ریشه سنبل الطیب پنج قسمت

طرز تهیه و مقدار مصرف :
مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده و نرم شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دو بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی دو بار هر بار یک فنجان نیم ساعت قبل از غذا میل کنید .

نسخه شماره 7- داروی ضد نفخ

دانه زیره یک قسمت
گل بابونه سه قسمت
برگ نعناع سه قسمت
ریشه سنبل الطیب سه قسمت

طرز تهیه و مقدار مصرف :مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده شده باشد ، در یک لیوان آب جوش ریخته مدت 20 دقیقه بال خود باقی بگذارید تا دم بکشد . سپس آنرا صاف كرده روی دو بار هر بار یک فنجان نیم ساعت قبل از غذا میل کنید .

نسخه شماره 8- داروی ضد نفخ

زیره 10 گرم
رازیانه 10 گرم
انیسون 5 گرم

طرز تهیه و مقدار مصرف :
مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده و نرم شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت 20دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس روزی سه بار هر بار یک فنجان نیم ساعت بعد از غذا میل کنید

نسخه شماره 9- داروی ضد نفخ و ضد دل درد
نعناع 10 گرم
بادرنجبويه 10 گرم
برگ توت فرنگی 10 گرم

طرز تهیه و مقدار مصرف :مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده و نرم شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان ، نیم ساعت بعد از غذا میل کنید .

نسخه شماره 10- دارو جهت درمان پیچش شکم همراه با درد

نعناع 20 گرم
بابونه 10 گرم
بادرنجبويه 10 گرم
انیسون 5 گرم

طرز تهیه و مقدار مصرف :
مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیدهو نرم شده باشد در یک لیوا ن آب جوش ریخته به مدت 20 دققیه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده صبح و شب هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 11- دارو جهت رفع اختلالات هاضمه

برگ انیسون یک قسمت
برگ ریحان یک قسمت
برگ نعناع یک قسمت
برگ مرزه ده قسمت

طرز تهیه و مقدار مصرف :مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا وبیده و نرم شده باشد در یک فنجان آب جوش ریخته به مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده مدت یک هفته هر شب میل کنید .
 

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
داروهاي ضد دل درد - ضد قولنج - و باد شكن و ضد نفخ - داروهاي ضد گاستريت و نفخ و ورم معده و زخم معده و مشكلات و بيماريهاي معده و گوارش- ادامه...


نسخه هاي تك دارويي

نسخه شماره 1- داروی ضد دل درد دارو : میوه یا تمام گیاه رازیانه ( Foeniculum vulgare )

مقدار مصرف : بزرگسالان 2 تا 4 گرم ، اطفال بر حسب سن 0/5 تا 1 گرم
طرز تهیه : مقادیر فوق از داروی نیم کوب شده را در یک فنجان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 2- داروی بادشکن و ضد دل درد دارو : میوه زیره ( Carum carvi)

مقدار مصرف : بزرگسالان 4 تا 12 گرم - اطفال 2 تا 1 گرم
طرز تهیه : مقادیر فوق از داروی نیم کوب شده را در یک فنجان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 3- داروی ضد قولنج و بادشکن دارو : گل بابونه اصلی ( Matricaria chamomilla )

مقدار مصرف : 2 تا 8 گرم (بر حسب سن بیمار)
طرز تهیه : مقادیر فوق از داروی نیم کوب شده را در یک فنجان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 4- داروی ضد قولنج و بادشکن دارو : تمام گیاه مرزنجوش ( Origanum majorana )

مقدار مصرف :[/B] 2 تا 4 گرم
طرز تهیه : مقادیر فوق از داروی نیم کوب شده را در یک فنجان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی دو فنجان میل کنید .

نسخه شماره 5- داروی ضد قولنج و بادشکن دارو : برگ گیاه بادرنجبويه ( Melissa officinalis )

مقدار مصرف :[/B] 2 تا 4 گرم
طرز تهیه : مقادیر فوق را که قبلا کوبیده شده است را در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی دو فنجان میل کنید .

نسخه شماره 6- داروی بادشکن دارو : تمام گیاه آویشن شیرازی ( Thymus serpyllum )

مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهیه : مقادیر گیاه فوق را که قبلا کوبیده شده است را در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی دو فنجان میل کنید .

نسخه شماره 7- داروی بادشکن دارو : تمام گیاه پودنه ( Mentha pulegium)

مقدار مصرف : 1 تا 4 گرم
طرز تهیه : مقادیر گیاه فوق را که قبلا کوبیده شده است را در یک لیوان آب جوش ریخته مدت یک ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی دو بار هر باریک فنجان میل کنید .

توجه : مصرف این دارو در زنان حامله توصیه نمی شود .

نسخه شماره 8- داروی بادشکن دارو : اسطو خودوس ( Lavandula officinalis )

مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهیه : مقادیر گیاه فوق را که قبلا کوبیده شده است را در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی دو بار هر باریک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 9- داروی ضد تشنج و بادشکن دارو : برگ نعناع ( Mentha piperita )

مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهیه : مقادیر گیاه فوق را که قبلا کوبیده شده است را در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی دو بار هر باریک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 10- داروی بادشکن دارو : تخم گیاه گشنیز ( Coriandrum sativum)

مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهیه : مقادیر گیاه فوق را که قبلا کوبیده شده است را در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی دو بار هر باریک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 11- داروی ضد اسپاسم دارو : سیر ( Allium sativum )

مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم ( پودر خشک شده یا 3-4 دانه پیاز آن )
طرز مصرف : همراه با غذا میل کنید .

نسخه شماره 12- داروی ضد اسپاسم دارو : برگ بذر البنج ( ژوسکیام ) ( Hyoscyamus niger )

مقدار مصرف : 130 تا 320 میلی گرم
طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آبجوش ربخته مدتنیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی دو بار هر بار یک فنجان میل کنید .

توجه : این دارو به علت شدید الاثر بودن باید توسط پزشک نجویز گردد .

نسخه شماره 13- داروی ضد اسپاسم دارو : شیرابه خشک شدن انقوزه ( Ferula assa-foetida)

مقدار مصرف : 0/3 تا 1 گرم
طرز تهیه : در کمی آب ولرم حل و میل کنید

نسخه شماره 14- داروی ضد تشنج اسپاسم دارو : ریشه یا برگ گیاه شاهبیزک ( Atropa belladonna )

مقدار مصرف : 30 تا 100 گرم
طرز تهیه : مقدر داروی فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی دو بار هر دفعه یک فنجان میل کنید .

توجه : این دارو سمی است و فقط توسط پزشک تجویز گردد .

نسخه شماره 15- داروی بادشکن دارو : تمام گیاه گلدار آویشن شیرازی ( Thymus serpyllum )

مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهیه : مقدر داروی فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی دو بار هر یک دفعه فنجان میل کنید
 

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
یه سوال فنی منظور از قسمت چیه گرمه کیلو مثقاله؟
ببینین معمولا در گیاهان دارویی و عطاری ها به این صورته....
یک قسمت یعنی واحد خاصی نداره.... یک قسمت میتونه هم یک لیوان باشه هم یک قاشق... فقط ترکیبشون مهمه.....
حالا اگر شما بخونی یک قسمت آب و یک قسمت پودر خشک شده از یک گیاه. یعنی اینکه یک لیوان آب و یک لیوان پودر خشک شده گیاه..... و همچنین یک قاشق آب و یک قاشق پودر خشک شده
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
[h=2]داروهای گیاهی برای سینوزیت [/h]
ضدسینوزیت گیاهی:نسخه اول :10گرم جوهر نعناع +25 گرم برگ اکالیپتوس + 50گرم مرزنجوش + 25گرم رازیانه+25 گرم تاجریزی
مواد گیاهی بالا را کاملا ساییده،سپس یک قاشق غذاخوری از مخلوط گیاهان را با دو لیوان آب جوشانده وبه مدت 5 تا 10 دقیقه بخور با دهان باز دهید.

نسخه دوم ):

به اندازه
نوک کارد از پودر انفیه ، از راه بینی بالا کشیده ، بعد ازآن شروع به عطسه کردن میکنید،این عمل به تخلیه بهتر عفونتها از سینوسها کمک میکند. ((این کار برای کسانی توصیه میشود که عطسه نمیکنند یا خیلی کم عطسه میکنند.))
نسخه سوم):

یک قاشق غذا خوری از سرکه سیب را ،با یک لیوان آب ،بجوشانید و به مدت 5 تا 10 دقیقه بخور دهید .

نسخه سبز طلایی:

ابتدا نسخه اول را انجام داده ،سپس نسخه دوم را انجام دهید.
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
نسخه مرکب داروی گیاهی - مقوی معده 1
ميوه انيسون يک قسمت

ميوه شويد يک قسمت

ميوه رازيانه يک قسمت

ميوه زيره سياه يک قسمت

برگ نعناع خشک شده يک قسمت

طرز تهيه و مقدر مصرف :

يک قاشق غذا خوري ااز مخلوط فوق را که قبلا کوبيده و نرم شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده ظهر وشام بعد از غذا ميل کنيد .
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
نسخه مرکب داروی گیاهی - مقوی معده 2
افسنطين 200 گرم

قنطوريون صغير 200 گرم

شبدر آبي 50 گرم

ريشه ژانسيان 50 گرم

طرز تهيه و مقدر مصرف :

مقدر دو قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا کوبيده و رنم شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته مدت 30 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده صبح وش ب نيم ساعت قبل از غذا ميل کنيد .
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
نسخه مرکب داروی گیاهی - ناراحتی معده همراه با درد
نعناع 20 گرم

بابونه 10 گرم

بادرنجبويه 10 گرم

انيسون 5 گرم

طرز تهيه و مقدر مصرف :

مقدر يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا کوبيده و نرم شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
نسخه مرکب داروی گیاهی - ضد کمبود شیره معده
گياه افسنطين دو قسمت

دانه زيره دو قسمت

گل بابونه دو قسمت

برگ نعناع چهار قسمت

طرز تهيه و مقدر مصرف :

مقدر يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا خرد شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يک فنجان نيم ساعت قبل از غذا ميل کنيد .
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
نسخه مرکب داروی گیاهی - التیام زخم معده
بابونه 30 گرم

زيره 10 گرم

نعناع 3 گرم

سنا 3 گرم

طرز تهيه و مقدر مصرف :

داروهاي فوق را که قبلا کوبيده شده باشد با هم مخلوط كرده و در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد ا دم بکشد . سپس آنرا صاف كرده روزي سه مرتبه هر دفعه يک فنجان نيم ساعت بعد از غذا ميل کنيد .
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
نسخه مرکب داروی گیاهی - دل درد همراه با اسهال
پوست بلوط 20 گرم

نعناع 10 گرم

بابونه 10 گرم

طرز تهيه و مقدر مصرف :

يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا خرد شده باش در يک ليوان آب جوش ريخته مدت 30 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزي 3 بار هر دفعه يک فنجان نيم ساعت قبل از غذا ميل کنيد
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
نسخه مرکب داروی گیاهی - ضد انگل - رفع کرمک
صبر زرد 0/5 تا 1 گرم

زرده تخم مرغ 1 عدد

آب نيم گرم 50 تا 100 گرم

طرز تهيه و مقدر مصرف :

داروهاي فوق مخلوط و تنقيه شود .
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
نسخه مرکب داروی گیاهی - ضد انگل - رفع کرم های آسکاریس
ريشه انار يک قسمت

پوست ريشه شال (آزاد درخت) يک قسمت

سرخس يک قسمت

فوفل يک قسمت

طرز تهيه و مقدر مصرف :

مقدر 2 قاشق غذا وري از مخلوط فوق را که قبلا کوبيده و نرم شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده صبح ناشتا ميل کنيد .
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
نسخه مرکب داروی گیاهی - ضد انگل - درمان کرم کدو
تخم کدو 15 گرم

برنک کابلي 15 گرم

فوفل يک دانه

قارچ کوهي 30 گرم

طرز تهيه و مقدر مصرف :

مخلوط فوق را که قبلا کوبيده و نرم شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد آنرا صاف كرده صبح ناشتا ميل کنيد .
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
نسخه مرکب داروی گیاهی - ضد انگل - رفع کرم های دراز
برنک کابلي 25 گرم

پوست هليله زرد 25 گرم

آمله منقي 25گرم

تربد سفيد 15 گرم

شکر سرخ 100 گرم

طرز تهيه و مقدر مصرف :

داروها را کوبيده و الک كرده و با شکر سرخ مخلوط و بصورت حب درآورده و به مقدر 20 گرم با آب گرم ميل کنيد .
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
نسخه مرکب داروی گیاهی - ضد انگل - رفع انواع کرم ها
پوست هليله زرد 15 گرم

برنک کابلي 15 گرم

تربد سفيد 30 گرم

شکر سرخ 60 گرم

طرز تهيه و مقدر مصرف :

داروها را نرم و الک و مخلوط كرده و هر بار 30 گرم با کمي آب ميل کنيد .
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
نسخه مرکب داروی گیاهی - صفرا آور
گياه بومادران يک قسمت

گياه بنفشه يک قسمت

گياه خار مقدس يک قسمت

پوست سياه توسه يک قسمت

طرز تهيه و مقدر مصرف :

يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا بصورت پودر درآمده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار ميل کنيد .
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
نسخه مرکب داروی گیاهی - ضد سنگ صفرا
گياه خار مقدس يک قسمت

برگ پنيرک يک قسمت

گل هميشه بهار يک قسمت

بفشه سه رنگ يک قسمت

پوست سياه توسه يک قسمت

بومادران يک قسمت

طرز تهيه و مقدر مصرف :

يک تا دو قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا بصورت پودر درآمده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
نسخه مرکب داروی گیاهی - داروی صفرا آور
گياه افسنطين دو قسمت

گياه خار مقدس دو قسمت

برگ نعناع دو قسمت

ريزوم ريوند يک قسمت

دانه زيره يک قسمت

ميوه خار مقدس دو قسمت

طرز تهيه و مقدر مصرف :

مقدر يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا بصورت پودر درآمده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يک فنجان بعد از غذا ميل کنيد .
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
نسخه مرکب داروی گیاهی - صفرا آور و مقوی کبد
گل هميشه بهار يک قسمت

گل گياه گندم يک قسمت

برگ نعناع بيست قسمت

ريشه شيرين بيان سي قسمت

ريشه ژانسيان پنج قسمت

پوست سياه توسه ده قسمت

ميوه زيره پنج قسمت

ميوه رازيانه پنج قسمت

گل بابونه سيزده قسمت

گياه ماميران ده قسمت

طرز تهيه و مقدر مصرف :

مقدر يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق با نيم ليتر آب جوش مخلوط كرده مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يک فنجان بعد از غذا ميل کنيد .
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
نسخه مرکب داروی گیاهی - دارو جهت صفرا
پر ( برگه ) زرد آلو 30 عدد

عناب 15 عدد

آلوي بزرگ 10 عدد

تمر هندي 30 گرم

گل نيلوفر 5 گرم

گل بفشه 15 گرم

آب مقدر کافي

طرز تهيه و مقدر مصرف :

داروهاي فوق را در آب سرد به مدت 12 ساعت خيسانده و حاصل را در يک نوبت ميل کنيد .
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
نسخه مرکب داروی گیاهی - مقوی صفرا و کلیه ها
ميوه سرو کوهي يک قسمت

ريشه ختمي يک قسمت

زنجبيل يک چهارم قسمت

طرز تهيه و مقدر مصرف :

يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا بصورت کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو فنجان صبح و شب بعد از غذا ميل کنيد .
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
نسخه مرکب داروی گیاهی - دفع سنگ های صفراوی
ريشه ياب 25 گرم

برگ و سر شاخه هاي کندناي کوهي 50 گرم

ريشه اونونيس 25 گرم

برگ و سر شاخه هاي ماشيا (غافث ) 50 گرم

طرز تهيه و مقدر مصرف :

يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
نسخه مرکب داروی گیاهی - بیماری های کلیه و مثانه
نسخه هاي مركب نسخه شماره 1- دارو جهت نزله مثانه

ريشه سنبل خطائي يک قسمت

تخم جعفري يک قسمت

برگ انگور خرس دو قسمت

طرز تهيه و مقدر مصرف :

يک قاشق غذا خوري زردوي فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته و باقي بگذاريد به مدت 30 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده و روزي دو بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .نسخه شماره 2- داروي ضد دردهاي مثانه

ريشه سنبل خطائي يک قسمت

ريشه شيرين بيان يک قسمت

گياه دم اسب يک قسمت

گياه بنفشه يک قسمت

طرز تهيه و مقدر مصرف :

يک قاشق غذا خوري زردوي فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته و به مدت 30 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده و روزي دو بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .نسخه شماره 3- داروي ضد درد مثانه و کليه

برگ غان پنج قسمت

تخم جعفري دو قسمت

برگ انگور خرس هشت قسمت

ريشه شيرين بيان هفت قسمت

طرز تهيه و مقدر مصرف :

يک قاشق غذا خوري زردوي فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته و باقي بگذاريد به مدت 30 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده و روزي دو بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .نسخه شماره 4- داروي ضد درد مثانه و کليه

رگ غان سه قسمت

برگ انگو خرس هفت قسمت

ريشه شيرين بيان هفت قسمت

برگ بذر البنج سه قسمت

طرز تهيه و مقدر مصرف :

يک قاشق غذا خوري زردوي فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته و باقي بگذاريد به مدت 30 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده و روزي دو بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .نسخه شماره 5- دارو جهت معالجه بيماريهاي کليه و مثانه

برگ زبان گنجشک 20 گرم

برگ انگور خرس 20 گرم

ريشه شيرين بيان 20 گرم

پوست بابا آدم 10 گرم

طرز تهيه و مقدر مصرف :

يک قاشق غذا خوري زردوي فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته و به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده و روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .نسخه شماره 6- دارو جهت سنگ کليه و مثانه

تخم خيار 30 گرم

تخم خربزه 60گرم

خارخاسک 40 گرم

ريشه لبلاب 40 گرم

طرز تهيه و مقدر مصرف :

يک قاشق غذا خوري زردوي فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته و به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده و روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .نسخه هاي تك دارويي
نسخه شماره1 - دارو جهت رفع التهاب حاد و مزمن کليه و مثانه

دارو : ميوه خشک شده گياه نسترن ( گل سرخ وحشي ) ( Rosa canina)

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يک فنجان بعد از غذا ميل کنيد .

توجه : اين دارو علاوه بر اين با مقدر مصرف مذکور در فوق مورد شروع تشکيل سنگ کليه و مثانه جهت حل كردن آنها نيز مورد استفاده قرار مي گيدر .نسخه شماره2 - دارو جهت بيماريهاي مجاري ادراري

دارو : ريشه روناس ( Rubia tinctorum)

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يک فنجان بعد از غذا ميل کنيد .

توجه : اين دارو علاوه بر اين دراي خاصيت حل کنندگي سنگهاي مثانه نيز مي باشد .نسخه شماره3 - داروي ضد دردهاي سنگ کليه و مثانه

دارو : تخم تره ( Allium porrum)

مقدر مصرف : 1 تا 2 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يک فنجان بعد از غذا ميل کنيد .نسخه شماره4 - داروي ضد دردهاي کليه

دارو : تخم شويد ( Anethum graveolense)

مقدر مصرف : 1 تا 3 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يک فنجان بعد از غذا ميل کنيد .نسخه شماره5 - داروي ضد التهاب مجاري دراي

دارو : گل بنفشه ( Viola odorata)

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يک فنجان بعد از غذا ميل کنيد .
نسخه شماره6 - دارو جهت رفع احتباس ادرار و ضعف مثانه

دارو : تمام قسمتهاي گياه به ويژه تخم جعفري ( Apium petroselinum)

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يک فنجان بعد از غذا ميل کنيد .نسخه شماره7 - دارو ي ضد دردهاي مثانه

دارو : ميوه کاکنج ( عروسک پشت پدره ) ( Physalis alkekengi)

مقدر مصرف : 5 تا 10 عدد ميوه

طرز تهيه : مقدر فوق در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يک فنجان بعد از غذا ميل کنيد .

توجه : اين دارو علاوه بر اين موجب دفع اوراتها ، هم مي شود .نسخه شماره8 - دارو ي معالج نزله کليه

دارو : تمام گياه ريحان ( Ocimum basilicum)

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يک فنجان بعد از غذا ميل کنيد .نسخه شماره9 - دارو ي معالج عوارض کليه و مثانه

دارو : ميوه يا پوست ريشه گياه زرشک ( Berberis vulgaris)

مقدر مصرف : 3تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يک فنجان بعد از غذا ميل کنيد .
نسخه شماره9 - دارو ي معالج عوارض کليه و مثانه

دارو : ميوه يا پوست ريشه گياه زرشک ( Berberis vulgaris)

مقدر مصرف : 3تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يک فنجان بعد از غذا ميل کنيد .

نسخه شماره 11 - دارو ي جهت رفع التهابات کليه

دارو : برگ يا چوب يا پوسته ساقه غان ( قان ، توس ) ( Betula alba)

مقدر مصرف : 4 تا 8 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يک فنجان بعد از غذا ميل کنيد .

توجه : اين دارو باعث خروج آب بدن بدون اينکه بافت کليه را تحريک کند مي شود .
نسخه شماره 12 - دارو جهت بيماريهاي مجاري ادراري

دارو : تخم گشنيز ( Coriandrum sativum)

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يک فنجان بعد از غذا ميل کنيد .نسخه شماره 13- دارو جهت رفع عفونت مجاري ادراري

دارو : ميوه خارخاسک ( Tribulus terresteris)

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يک فنجان بعد از غذا ميل کنيد
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
نسخه مرکب داروی گیاهی - ضد تهوع و استفراغ
نسخه هاي مركب نسخه شماره 1- داروها براي رفع استفراغ

مانتول 0/05 تا 0/2گرم

روغن بادام شيرين 10 گرم

صمغ عربي 10 گرم

آب بهار نارنج 30 گرم

آب مقطر 150 ميلي ليتر

طرز تهيه و مقدر مصرف :

داروها را با هم مخلوط كرده و مقدر يک قاشق سوپخوري در هر ساعت ميل کنيد .نسخه شماره 2- دارو براي رفع استفراغ

زنجبيل 25 گرم

هل 50 گرم

نمک 5 گرم

طرز تهيه و مقدر مصرف :

يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد . سپس آنرا صاف كرده روزي دو تا سه بار هر بار يک فنجان نيم ساعت بعد از غذا ميل کنيد .نسخه شماره 3- دارو جهت درمان استفراغ خوني

سياه دانه 10گرم

پودر گشنيز 10 گرم

طرز تهيه و مقدر مصرف :

داروهاي فوق را با هم مخلوط كرده هر دفعه يک قاشق مرباخوري به فاصله 2-3 ساعت ميل کنيد .
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
نسخه مرکب داروی گیاهی - مشکلات دهان لثه و دندان
نسخه هاي مركب نسخه شماره 1- دارو جهت رويانيدن ( ترميم ) لثه

دم الاخوين ( خون سياوش ) يک قسمت

گزمازوج يک قسمت

ميوه سرو يک قسمت

کندر يک قسمت

اقاقيا يک قسمت

گل سرخ يک قسمت

گلنار سه قسمت

طرز تهيه و روش استعمال :

داروها را کوبيده و الک كرده و در وقت خواب لثه و دندانها را با آن بوسيله مسواک خوب مالش دهيد .

توجه : اين فرآورده علاوه بر اين جهت رويانيدن گوشت بن دندان و رفع بدبويي دهان ينز توصيه مي شود.نسخه شماره 2- داروي ضد درد دندان و لثه

سعد کوفي يک قسمت

گل سرخ يک قسمت

ميوه مورد يک قسمت

گلنار يک قسمت

سماق سه قسمت

طرز تهيه و روش استعمال :

داروها را کوبيده و الک كرده و در وقت خواب لثه و دندانها را با آن بوسيله مسواک خوب مالش دهيد .

توجه : علاوه بر اين موافق اکثر مزاجها بوده و در تسکين درد و رفع خونريزي دهان و لثه و رويانيدن گوشت لثه و زخمهاي دهان نيز مفيد مي باشد .نسخه شماره 3- داروي جهت محکم كردن دندان

هليله زرد يک قسمت

بليله يک قسمت

آمله يک قسمت

گل سرخ يک قسمت

اقاقيا سه قسمت

گلنار يک قسمت

عاقر قرحا يک قسمت

طرز تهيه و روش استعمال :

داروها را کوبيده و الک كرده و در وقت خواب لثه و دندانها را با آن بوسيله مسواک خوب مالش دهيد .

توجه : اين فرآورده علاوه بر اين جهت محکم كردن دندانها و جلوگيري از خونريبي لثه و خوشبو كردن دهان نيز توصيه شده است .نسخه شماره 4-دارو جهت جوش زدن دهان ( برفک و غيره )

فلوس يک قسمت

تخم گشنيز يک قسمت

طرز تهيه و روش استعمال :

داروها را کوبيده و الک كرده و در يک ليوان آب جوش به مدت 5 دقيقه بجوشانيد سپس آنرا صاف كرده بصورت مزمزه و چرخانيدن در داخل دهان غرغره نمائيد .نسخه شماره 5- دارو براي رفع جوش دهان

انجير خشک يک قسمت

سيب يک قسمت

اکليل الملک يک قسمت

بابونه يک قسمت

آب مقدر کافي

طرز تهيه و روش استعمال :

داروها را در آب جوشانيده بصورت مزمزه ( چرخانيدن در داخل دهان ) مصرف کنيد .نسخه شماره 6-دارو جهت محکم كردن دندانها

سنبل الطيب يک قسمت

ميوه سرو يک قسمت

عاقرقرحا يک قسمت

مازوج يک قسمت

آب مقدر کافي

طرز تهيه و روش استعمال :

داروها را در آب جوشانيده بصورت مزمزه مصرف کنيد .نسخه شماره 7- دارو جهت تسکين درد دندانها

خريق سفيد يک قسمت

عاقرقرحا يک قسمت

نعناع يک قسمت

آب مقدر کافي

طرز تهيه و روش استعمال :

داروها را در آب جوشانيده صاف كرده و بصورت نيم گرم مزمزه مصرف کنيد .نسخه شماره 8- دارو جهت تسکين در د دندان

عاقر قرحا يک قسمت

برگ نعناع يک قسمت

گلنار يک قسمت

سرکه مقدر کافي

طرز تهيه و روش استعمال :

داروها را در سرکه جوشانيده و سپس حاصل را صاف و مزمزه مصرف کنيد .نسخه شماره 9- دارو جهت رفع درد دهان و التهابات گلو

گلنار يک قسمت

غنچه گل سرخ يک قسمت

برگ مريم گلي يک قسمت

عصاره شيرين بيان يک قسمت

آب مقدر کافي

طرز تهيه و روش استعمال :

داروها را ( بجز عصاره ريشه شيرين بيان ) با هم در آب جوشانيده و صاف کنيد . سپس عصاره شيرين بيان را در جوشانده صاف شده حل كرده و حاصل را بصورت غرغره استعمال کنيد .


نسخه هاي تك دارويي
نسخه شماره 1 - دارو جهت دندان درد

دارو : تخم گشنيز ( Coriandrum sativum)

مقدر مصرف :0/5 تا 1 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .نسخه شماره 2 - دارو جهت درمان جوشهاي دهان ( آفت ) و آماس مخاط دهان

دارو : توت سياه ( Morus nigra )

روش و مقدر مصرف : شيره توت سياه را يا بصورت خشک شده يا تازه شيره آنرا روزي چند مرتبه در دهان براي مدت چند دقيقه نگاه دريد .نسخه شماره 3 - دارو جهت درمان جوشهاي دهان ( آفت )

دارو : برگ گردو ( Juglance regia )

روش و مقدر مصرف : پنج گرم برگ گردو را در يک فنجان آبجوش ريخته ، مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده و روزي 3 بار دهان را با آن بشوئيد .نسخه شماره 4 - دارو جهت رفع بوي بد دهان

دارو : ريشه و ريزم زنجفيل ( Zingiber officinalis)

مقدر مصرف :3 تا 5 گرم

طرز تهيه و استعمال : مقدر فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار دهان را با آن بشوئيد .نسخه شماره 5 - دارو جهت رفع بوي بد دهان

دارو : برگ بادرنجبويه ( Melissa officinalis)

طرز تهيه و استعمال : مقدر ده گرم برگ بادرنجبويه را در يک ليوان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس صاف كرده روزي سه بار دهان را با آن بشوئيد .نسخه شماره 6 - دارو جهت خونريزي لثه و تقويت لثه

دارو : برگ زيتون ( Olea europea)

طرز تهيه و استعمال : مقدر ده گرم برگ زيتون را در يک ليوان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس صاف كرده روزي سه بار دهان را با آن بشوئيد . علاوه بر اين از روغن زيتون روزي چند بار بصورت مالش در دهان استفاده کنيد .نسخه شماره 7 - دارو جهت درمان آبسه دندان

دارو : سير ( Allium sativum)

طرز تهيه و استعمال : کمي سير پخته را با شير مخلوط موده و بصورت خمير داروريد و روزي 2 تا 3 مرتبه بر محل آبسه قرار دهيد .نسخه شماره 8 - دارو جهت رفع بوي بد دهان

دارو : گل بابونه اصلي ( Matricaria chamomilla )

مقدر مصرف :2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار دهان را با آن شستشو دهيد .نسخه شماره 9 - دارو جهت پيشگيري از پيشرفت پوسيدگي دندان
دارو : فلفل سياه ( Black piper)

روش مصرف : کمي از پودر فلفل را به محل پوسيدگي دندانها بماليد
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
نسخه مرکب داروی گیاهی - بخور دادن سینوزیت آسم و بیماری های تنفسی
نسخه هاي مركب نسخه شماره 1- داروي ضد سرما خوردگي

گل غان سه قسمت

گل زير فون چهار قسمت

پوست بيد دو قسمت

گل گاوزبان شش قسمت

طرز تهيه و مقدر مصرف :

مقدر يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا بصورت پودر درآمده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته و به مدت بيست دقيقه بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده و روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .نسخه شماره 2- داروي ضد سرما خوردگي

ل غان هفت قسمت

گل زبر فون پنج قسمت

ريشه شيرين بيان دو قسمت

ميوه گل سرخ وحشي (نسترن ) شش قسمت

طرز تهيه و مقدر مصرف :

مقدر يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته و به مدت بيست دقيقه بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده و روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .نسخه شماره 3- داروي ضد سرما خوردگي

گل غان شش قسمت

گل زير فون پنج قسمت

پوست بيد چهار قسمت

ريشه شيرين بيان دو قسمت

ميوه رازيانه سه قسمت

طرز تهيه و مقدر مصرف :

مقدر يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته و به مدت بيست دقيقه بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده و روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .نسخه شماره 4- داروي ضد سرما خوردگي (گريپ)

گل بابونه 20 گرم

آويشن شيرازي 10 گرم

برگ مريم گلي 10 گرم

طرز تهيه و مقدر مصرف :

مقدر يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا کوبيده و نرم شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته و به مدت بيست دقيقه بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده و روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .نسخه شماره 5- داروي ضد سرما خوردگي (گريپ)

به دانه 3 گرم

عناب 5 دانه

سپستان 9 دانه

طرز تهيه و مقدر مصرف :

عناب و سپستان که کمي خرد شده باشد را پنج دقيقه بجوشانيد سپس آنرا صاف كرده و به موسيلاژ استخراج شده زا به دانه ( به دانه را قبلا در 120 ميلي ليتر خيسانده و آنرا صاف کنيد ) اضافه نماييد در خاتمه به داروي حاصل کمي شکر اضافه نموده و روزي دو بار ميل کنيد


نسخه شماره 6- دارو جهت بخور دادن - درمان سينوزيت ، آنژين ها ، سرما خوردگي و زکام

برگ اوکاليپتوس يک قسمت

اسطوخودوس يک قسمت

مرزنجوش يک قسمت

طرز تهيه و مقدر مصرف :

يک قاشق از داروهاي فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليتر آبجوش ريخته روي شعله ملايم مدت 5 دققيه بخور دهيد
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
نسخه مرکب داروی گیاهی - ضد سرفه - برونشیت و مشکلات تنفسی
نسخه هاي مركب نسخه شماره 1- داروي ضد سرفه

نسخه شماره 1- داروي ضد سرفه

گل پنيرک يک قسمت

برگ ختمي يک قسمت

ريشه ختمي دو قسمت

برگ پاخزري يک قسمت

گل ماهور يک قسمت

ريشه شيرين بيان دو قسمت

آويشن يک قسمت

دانه انيسون يک قسمت

طرز تهيه و مقدر مصرف :

مقدر يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا بصورت پودر درآمده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد . سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .نسخه شماره 2- داروي ضد سرفه

گلسنگ ايسلندي يک قسمت

ريشه شيرين بيان يک قسمت

ريشه ختمي دو و نيم قسمت

دانه رازيانه يک قسمت

آويشن سه قسمت

بارهنگ يک و نيم قسمت

طرز تهيه و مقدر مصرف :

مقدر يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا بصورت پودر درآمده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .نسخه شماره 3- داروي ضد سرفه

گل گياه گل گندم نيم قسمت

گل پنيرک يک قسمت

گل پاخري دو قسمت

گل ماهور يک و نيم قسمت

ريشه علف شير يک قسمت

ريشه شيرين بيان يک و نيم قسمت

دانه انيسون ستاره اي يک قسمت

گياه آويشن يک و نيم قسمت

طرز تهيه و مقدر مصرف :

مقدر يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا بصورت پودر درآمده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد . سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .نسخه شماره 4- داروي ضد سرفه

ريزوم زنبق نيم قسمت

ريشه ختمي چهار قسمت

برگ پاخري دو قسمت

گل غان يک قسمت

ريشه شيرين بيان يک و نيم قسمت

ميوه انيسون يک قسمت

طرز تهيه و مقدر مصرف :

مقدر يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا بصورت پودر درآمده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار ر بار يک فنجان ميل کنيد .نسخه شماره 5- داروي سياه سرفه و ساير بيماريهاي عفوني برنش ها
آويشن 20 گرم

گل ماهور 10 گرم

برگ پاخري 10 گرم

طرز تهيه و مقدر مصرف :

مقدر يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته و به مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزي دوبار ( صبح و شب ) هر بار يک فنجان ميل کنيد .نسخه شماره6- دارو جهت سياه سرفه و ساير بيماريهاي عفوني برنشها

دانه کتان يک و نيم قسمت

ميوه انيسون يک قسمت

ميوه رازيانه يک قسمت

گياه آويشن يک و نيم قسمت

طرز تهيه و مقدر مصرف :

مقدر يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا بصورت پودر درآمده باشد در يک ليوان آب چوش ريخته و به مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده صبحها و شبها هر بار يک فنجان ميل کنيد .نسخه شماره 7- دارو جهت برونشيت

برگ ختمي يک قسمت

گل پنيرک يک قسمت

ريشه شيرين بيان يک قسمت

دانه کتان دو قسمت

طرز تهيه و مقدر مصرف :

مقدر يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا بصورت پودر درآمده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت 30 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد . سپس آنرا صاف كرده روزي 2 تا 3 بار هر بار يک فنجان بصورت گرم ميل کنيد .
نسخه شماره 8- دارو جهت برونشيت

ميوه انيسون يک قسمت

ريشه شيرين بيان يک قسمت

برگ ختمي يک قسمت

ميوه رازيانه يک قسمت

برگ پاخري يک قسمت

طرز تهيه و مقدر مصرف :

مقدر يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا بصروت پودر درآمده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد . سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يک فنجان بصورت گرم ميل کنيد .نسخه شماره 9- دارو جهت برونشيت

برگ و گل پنيرک يک قسمت

برگ و گل ماهور يک قسمت

ريشه ختمي يک قسمت

گياه ختمي يک قسمت

برگ پاخري يک قسمت

طرز تهيه و مقدر مصرف :

يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا بصورت پودر درآمده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد . سپس آنرا صاف كرده سه يا چهار هر بار يک فنجان بصورت گرم ميل کنيد .نسخه شماره 10- دارو جهت برونشيت

آويشن 20 گرم

ميوه رازيانه 10 گرم

ميوه انيسون 10 گرم

برگ پاخري 10 گرم

طرز تهيه و مقدر مصرف :

مقدر يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کره روز ي دو بار صبح و شب هر بار يک فنجان بصورت گرم ميل کنيد .نسخه شماره 11- دارو جهت نزله حنجره

برگ پنيرک يک قسمت

ريشه ختمي يک قسمت

ريشه شيرين بيان يک قسمت

گل ماهور يک قسمت

گياه پاخري يک قسمت

طرز تهيه و مقدر مصرف :

مقدر يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد . سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يک فنجان بصورت گرم ميل کنيد .نسخه شماره 12- دارو جهت سرفه هاي خشک

ريشه ختمي 20 گرم

گلسنگ ايسلند 10 گرم

برگ پاخري 10 گرم

ميوه رازيانه 10 گرم

طرز تهيه و مقدر مصرف :

مقدر يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده هر 2-3 ساعتي يک بار دو قاشق غذا خوري ميل کنيدنسخه شماره 13- داروي ضد سرفه و ناراحتي هاي برنش ها

گل زالزالک 20 گرم

ميوه انيسون 10 گرم

برگ پاخري 10 گرم

ميوه رازيانه 10گرم

طرز تهيه و مقدر مصرف :

مقدر يک قاشق غذا وري از مخلوط فوق را که قبلا کوبيده و نرم شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت 0 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده هر 1 الي دو ساعت يک بار يک قاشق غذا خوري ميل کنيد .نسخه شماره 14- دريو ضد سياه سرفه

افسنطين 5 قسمت

گل فوفل 5قسمت

گل شقايق 15 قسمت

گل نرگس 15 قسمت

شکوفه هلو 15 قسمت

ريشه سنبل الطيب 15 قسمت

طرز تهيه و مقدر مصرف :

يک قاشق غذا خوري از مخلوط داروهاي فوق را که قبلا خرد شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنراص اف كرده جهت کودکان شير خوار و اطفال تا 10 ساله 3 قاشق سوپ خوري روزي سه بار مصرف کنيد .

نسخه شماره 15- دارو جهت ذات الريه ( برنکوپنوموني )

شيرين بيان يک قسمت

تخم کتان يک قسمت

عسل 6 قسمت

طرز تهيه و مقدر مصرف :

شيرين بيان و تخم کتان را ابتدا خرد كرده در يک ليوان مدت نيم ساعت در آب جوش خيسانده سپس آنرا صاف و با عسل مخلوط نموده روزي 2تا 3 بار جهت کودکان مصرف کنيد .نسخه شماره 16- دارو جهت رفع آسم

شاهبيزک (بلادوزن ) 5 گرم

برگ داتورا 5 گرم

برگ بذرالبنج 5 گرم

طرز تهيه و مقدر مصرف :

پس از مخلوط كردن داروهاي فوق با يک قاشق مرباخوري از آنرا در مورد ضروري سورانده و دود آنرا استنشاق بکنيد .نسخه شماره 17- داروي ضد سرفه

عصاره بذر البنج 5 گرم

عصاره ترياک 0/2 گرم

طرز تهيه و مقدر مصرف :

داروهاي فوق را بصورت يک حب درآورده و روزي 1 تا 4 حب ميل شود .

توجه : اين دارو فقط با دستور پزشک و داروخانه هاي مجاز قابل تهيه و مصرف مي باشد .نسخه شماره 18-دارو جهت ذات الجنب

عصاره شيرين بيان 30 گرم

گياه بنفشه 30 گرم

نشاسته 10 گرم

کتيرا 10 گرم

تخم ختمي 10 گرم

ميوه رازيانه 10 گرم

لعاب دانه کتان 30 گرم

طرز تهيه و مقدر مصرف :

داروهاي فوق را کوبيده و الک نموده و سپس با لعاب دانه کتان مخلوط و بصورت حب درآورده و در هر نوبت 10 گرم از آن را با شربن ساده ميل کنيد .نسخه شماره 19- دارو جهت آسم و تنگي نفس

برگ گل فرفره ( پاخري ) 20 گرم

برگ بارهنگ 10 گرم

طرز تهيه و مقدر مصرف :

مقدر يک قاشق غذا خوري از داروهاي فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته و مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده هريک الي دو ساعت يک قاشق غذا خوري ميل کنيدنسخه شماره 20- دارو جهت غرغره

برگ ختمي 550 گرم

ريشه ختمي 250 گرم

ريشه شيرين بيان پوست کنده 150 گرم

گل پنيرک 50 گرم

طرز تهيه و مقدر مصرف :

مقدر چهار قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده و مرتب غرغره کنيد .نسخه شماره 21- دارو جهت سرفه

کتيرا 10 گرم

صمغ عربي 10 گرم

به دانه 10 گرم

عصاره شيرين بيان 2 گرم

نشاسته 2 گرم

تخم خشخاش 2 گرم

روغن بادام 4 گرم

قند سفيد 60 گرم

طرز تهيه و مقدر مصرف :

داروهاي فوق را که قبلا کوبيده و الک كرده و با روغن بادام و قند مخلوط بکنيد سپس روزي سه بار هر بار 10 گرم ميل بکنيد.نسخه شماره 22- دارو جهت فع ناراحتيهاي تنفسي و سينه درد و سرفه

گل پامچال 40 گرم

گل ماهور 40 گرم

گلسنگ (ليخن) 100 گرم

ميوه رازيانه 50گرم

ريشه شيرين بيان 100 گرم

برگ نعناع 100 گرم

برگ بارهنگ 15 گرم

ريشه ختمي 200 گرم

طرز تهيه و مقدر مصرف :

مقدر دو قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا کوبيده و نرم شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته و به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .


نسخه هاي تك دارويي
نسخه شماره 1- داروي خلط آور

دارو : تمام گياه پر سياوش ( Adiantum capillus- veneris )

مقدر مصرف : 3 تا 6 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 2- داروي خلط آور

دارو : گل علف ماهور ( Verbascum thapsus )

مقدر مصرف : 2 تا 5 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 3- داروي خلط آور

دارو : ريشه زنبق ( Iris germanica )

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 4- داروي خلط آور

دارو : تمام گياه علف هفت بند ( Polygonum aviculare )

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 5- داروي ضد آسم

دارو : تمام گياه اورمک ( افرادا ) ( Ephedra SPP )

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 6- داروي خلط آور ملايم

دارو : گل يا تمام گياه بنفشه ( بنفشه معطر ) ( Viola odorata )

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 7- داروي خلط آور و آرام کننده سينه

دارو : گل و برگ گياه پنيرک ( Malva sylvestris )

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 8- داروي ضد سرفه

دارو : ريشه ختمي ( Althaea officinalis )

مقدر مصرف : بزرگسالان 4 تا 8 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 9- داروي کم کننده تحريکات سرفه ضد سرفه

دارو : گل يا تمام گياه ختمي ( Althaea officinalis )

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 10- داروي ضد سرفه

دارو : گل شبدر ( Trifolium pratense )

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 11- داروي ضد سرفه

دارو : تخم کتان ( Linum usitatissium )

مقدر مصرف : 3 تا 6 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 12- داروي ضد سرفه و سينه درد

دارو : گل پنيرک ( Malva sylvestris )

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 13- داروي ضد دارو جهت سرفه خوني و خشک

دارو : قدومه ( تودري ) ( Alyssum homolocarpum )

مقدر مصرف : 6 تا 9 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 14- داروي جهت معالجه سرفه و عرق زياد مسلولين

دارو : برگ مريم گلي ( Salvia officinalis )

مقدر مصرف : 0/5 تا 1/5 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 15- داروي ضد برونشيت مزمن

دارو : برگ يا گل اوکاليپتوس ( Eucalyptus globulus )

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 16- داروي ضد آسم

دارو : تمام گياه زوفا ( Hyssopus officinalis )

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 17- داروي ضد آسم

دارو : برگ تاتوره ( داتوره ) ( Datura stramonium )

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

توجه : اين دارو سمي است و فقط توسط پزشک تجزيه مي شود .

نسخه شماره 18- داروي ضد آسم

دارو : ريشه يا برگ شاهبيزک ( Atropa belladona )

مقدر مصرف : 30 تا 100 ميلي گرم

طرز تهيه : مقدر فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 19- داروي ضد آسم

دارو : برگ بذر البنج ( ژوسيکام ) ( Hyoscyamus niger )

مقدر مصرف : 130 تا 320 ميلي گرم

طرز تهيه : مقدر فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 20- داروي ضد درد گلو و ريه ( برونشيت مزمن ، خلط آور )

دارو : صمغ اوشق ( کما ) ( Dorema ammoniacum )

طرز تهيه : بصورت حب يا امولسيونهاي معطر شده توسط اسانس نعناع ميل کنيد .

نسخه شماره 21- داروي نرم کننده سينه

دارو : عناب ( Ziziphus vulgaris )

مقدر مصرف : 3 تا 5 گرم تا 50 عدد

طرز تهيه : مقدر فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 22- داروي نرم کننده سينه

دارو : ميوه سپستان ( Cordia myxa )

مقدر مصرف : از 30 عدد تا 90 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 23- داروي ضد سرمخوردگي

دارو : تمام گياه پر سياوش ( Adianthum cappilus -veneris)

مقدر مصرف :2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .


نسخه شماره 24- داروي ضد سرماخوردگي

دارو : سير ( Allium sativum )

مقدر مصرف :2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .نسخه شماره 25- داروي ضد سرماخوردگي

دارو : برگ بادرنجبويه ( Melissa officinal)

مقدر مصرف :2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .نسخه شماره 26- دارو جهت باز كردن گرفتگي بيني

دارو : تمام گياه و اسانس گياه مرزنجوش ( Origanum majorna)

مقدر و روش استعمال : اسانس آن در موقع لزوم در بيني چکانده شود .

برگ : 2-4 گرم آن را که قبل کوبيده شده باشد در يک ليوان آجوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .نسخه شماره 27- داروي ضد سرماخوردگي

دارو : گل و ريشه ختمي ( Althaea officinalis )

مقدر مصرف :2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .نسخه شماره 28- داروي ضد سرماخوردگي

دارو : تمام گياه شاهتره ( Fumaria spccies )

مقدر مصرف :2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
نسخه مرکب داروی گیاهی - محرک متابولیسم و سوخت و ساز بدن
نسخه هاي مركب نسخه شماره 7- داروي محرک متابولیسم

برگ سنا دو قسمت

ریشه شیرین بیان دو قسمت

برگ و ریشه گل قاصد سه قسمت

برگ بنفشه سه قسمت

طرز تهیه و مقدر مصرف :

مقدر یک قاشق غذا خوری از داروی فوق را که قبلا کوبیده شده باشد با نیم لیتر آب سرد مخلوط كرده و به مدت سه ساعت باقی بگذارید . بعد آنرا جوشانیده و بگذارید به مدت پانزده دقیقه دم بکشد سپس حاصل را صاف نموده و میل کنید
 
بالا