کمک در حرکت دایره با توجه به مختصاتی که کاربر وارد می کنه

karaj.designer

عضو جدید
سلام دوستان و اساتید
من برنامه ی دایره رو دارم،چون نمونه شم توو این انجمن هست،دیگه کدشو نمی زارم.
می خوام این دایره با توجه به مختصاتی که کاربر تعیین می کنه،جابه جا بشه.
لطفا کمک کنید.
ممنونم
 

karaj.designer

عضو جدید
در اصل می خوام قبل از رسم دایره،یا حتی بعد از رسم ،2 تا پیغام صادر شه
پیغام 1:لطفا شماره سطر را وارد کنید
پیغام 2:لطفا شماره ستون را وارد کنید
بعد دایره توو این مختصاتی که کاربر وارد کرده رسم بشه.

کد دایره:
کد:
.model small.stack 256h
.data
	MSG db "baraye rasm dayere lotfan yeki az kelid haye keyboard ra befesharid",'$'
.code
	main proc far
		mov ax,@data
		mov ds,ax
		
		mov ah,02 
    mov ah,9h
		lea dx,MSG
		int 21h
		
		mov ah,1h
		int 21h
		
		mov ah,0h
		mov al,12h
		int 10h
		
		mov ax,50
		push ax		;Ox
		push ax		;Oy
		mov ax,20	;size
		push ax
		mov al,5
		mov ah,0
		push ax
		mov al,5
		mov ah,0
		push ax		
		mov ax,1h	;color
		push ax
		call circle
		
		mov ah,8h
		int 21h
		
		mov ax,4c00h
		int 21h
	main endp
	circle proc
		push bp      
		mov bp,sp 
		push ax
		push bx
		push cx
		push dx
		push si
		push di
		pushf
		mov ax,[bp+8]  
		mov bx,1000   
		imul bx      
		mov cx,[bp+6]  
		idiv cx     
		push ax     
		xchg ax,cx   
		mov cx,[bp+8] 
		imul bx     
		idiv cx    
		mov [bp+6],ax 
		pop ax    
		mov [bp+8],ax 
		mov ax,[bp+10] 
		mov bx,1000 
		imul bx    
		xor di,di  
	cr5:
		push ax     
		push dx    
		xor bx,bx  
		add ax,500 
		adc dx,bx    
		mov bx,1000  
		idiv bx    
		mov bx,ax   
		add ax,[bp+14] 
		mov dx,[bp+12] 
		sub dx,di   
		mov cx,ax   
		mov al,[bp+4]
		mov ah,0
		push dx
		push cx
		push ax
		call put_pixel 
		sub cx,bx   
		sub cx,bx    
		push dx
		push cx
		push ax
		call put_pixel  
		add dx,di 
		add dx,di
		push dx
		push cx
		push ax
		call put_pixel
		add cx,bx   
		add cx,bx  
		push dx
		push cx
		push ax
		call put_pixel
		xchg cx,bx 
		inc di   
		mov ax,di  
		mov bx,[bp+6] 
		imul bx     
		idiv cx     
		xor dx,dx    
		mov si,ax   
		idiv bx     
		cmp ax,1     
		jae cr7 
		pop dx    
		pop ax 
		neg si    
		mov bx,-1   
		add ax,si   
		adc dx,bx   
		jmp  cr5 
	cr7:
		pop dx    
		pop ax 
		mov ax,di   
		mov bx,1000  
		imul bx     
		mov di,cx   
		dec di     
	cr8:
		push ax      
		push dx     
		xor bx,bx   
		add ax,500 
		adc dx,bx    
		mov bx,1000  
		idiv bx    
		mov bx,ax   
		add ax,[bp+12] 
		mov cx,[bp+14] 
		add cx,di   
		mov dx,ax    
		mov al,[bp+4]
		mov ah,0			
		push dx
		push cx
		push ax
		call put_pixel  
		sub cx,di   
		sub cx,di  
		push dx
		push cx
		push ax
		call put_pixel    
		sub dx,bx   
		sub dx,bx   
		push dx
		push cx
		push ax
		call put_pixel 
		add cx,di   
		add cx,di   
		push dx
		push cx
		push ax
		call put_pixel    
		sub dx,[bp+12] 
		neg dx     
		xchg cx,dx   
		or  di,di    
		js  cr11    
		dec di     
		mov ax,di   
		mov bx,[bp+8] 
		imul bx    
		idiv cx     
		mov si,ax  
		pop dx     
		pop ax       
		xor bx,bx
		or  si,si   
		jns cr10    
		mov bx,-1    
	cr10:
		add ax,si    
		adc dx,bx    
		jmp cr8 
		pop dx
		pop ax
		jmp ci_ret
	cr11:
		pop dx
		pop ax
	ci_ret:
		popf
		pop di
		pop si
		pop dx
		pop cx
		pop bx
		pop ax
		pop bp     
		ret 12   
	circle endp
	put_pixel proc
		push bp
		mov bp,sp
		push ax
		push bx
		push cx
		push dx
		pushf
		mov bh,0
		mov ax,[bp+4]
		mov cx,[bp+6]
		mov dx,[bp+8]
		mov ah,0ch
		int 10h
		popf
		pop dx
		pop cx
		pop bx
		pop ax
		pop bp
		ret 6
	put_pixel endp
end main
 
آخرین ویرایش:

karaj.designer

عضو جدید
برنامه فقط یه مشکل کوچولو داره.....لطفا کمک کنید

برنامه فقط یه مشکل کوچولو داره.....لطفا کمک کنید

دوستان من کمی این کدو کامل تر کردم.
پیغام هایی که باید بده رو توو برنامه گنجوندم.
و الان از کاربر ورودی می گیره.
اما بعد گرفتن ورودی فدایره اون جایی که کاربر گفته رسم نمی شه.
من اینو فردا باید تحویل بدم.
از دوستان خواهش می کنم ،اگه کمکی از دستشون بر میاد انجام بدن.
ممنونم

اینم کد کاملتر شده:

کد:
.model small.stack 256h
.data
  message1 db "lotfan satr mored nazar ravared konid !!!", "$" 
  message2 db "lotfan sotun mored nazar ravared konid !!!", "$" 
	MSG db "baraye rasm dayere lotfan yeki az kelid haye keyboard ra befesharid",'$'
.code
	main proc far
		mov ax,@data
		mov ds,ax 
		 
				 mov AX,seg message1
     mov DS,AX
     mov AH,09
     lea DX,message1
     int 21h 
     
     mov ax, @data ;this line may depend on actual assembler (works with MASM, check for exact syntax of your assembler if it doesn't work for you)
     mov ds, ax    
     mov ah, 0Ah ; Function 0Ah
     int 21h
     
     
     mov AX,seg message2
     mov DS,AX
     mov AH,09
     lea DX,message2
     mov ax,50
     
		 mov ax, @data ;this line may depend on actual assembler (works with MASM, check for exact syntax of your assembler if it doesn't work for you)
     mov ds, ax    
     mov ah, 0Ah ; Function 0Ah
     int 21h
		
		


		mov ah,02 
    mov ah,9h
		lea dx,MSG
		int 21h
		
		mov ah,1h
		int 21h
		
		mov ah,0h
		mov al,12h
		int 10h 
		
		mov ax,50
		


		 
		 push ax		;Ox 
		
		
		
      
		push ax		;Oy
		
		mov ax,20	;size
		push ax
		mov al,5
		mov ah,0
		push ax
		mov al,5
		mov ah,0
		push ax		
		mov ax,1h	;color
		push ax
		call circle
		
		mov ah,8h
		int 21h
		
		mov ax,4c00h
		int 21h
	main endp
	circle proc
		push bp      
		mov bp,sp 
		push ax
		push bx
		push cx
		push dx
		push si
		push di
		pushf
		mov ax,[bp+8]  
		mov bx,1000   
		imul bx      
		mov cx,[bp+6]  
		idiv cx     
		push ax     
		xchg ax,cx   
		mov cx,[bp+8] 
		imul bx     
		idiv cx    
		mov [bp+6],ax 
		pop ax    
		mov [bp+8],ax 
		mov ax,[bp+10] 
		mov bx,1000 
		imul bx    
		xor di,di  
	cr5:
		push ax     
		push dx    
		xor bx,bx  
		add ax,500 
		adc dx,bx    
		mov bx,1000  
		idiv bx    
		mov bx,ax   
		add ax,[bp+14] 
		mov dx,[bp+12] 
		sub dx,di   
		mov cx,ax   
		mov al,[bp+4]
		mov ah,0
		push dx
		push cx
		push ax
		call put_pixel 
		sub cx,bx   
		sub cx,bx    
		push dx
		push cx
		push ax
		call put_pixel  
		add dx,di 
		add dx,di
		push dx
		push cx
		push ax
		call put_pixel
		add cx,bx   
		add cx,bx  
		push dx
		push cx
		push ax
		call put_pixel
		xchg cx,bx 
		inc di   
		mov ax,di  
		mov bx,[bp+6] 
		imul bx     
		idiv cx     
		xor dx,dx    
		mov si,ax   
		idiv bx     
		cmp ax,1     
		jae cr7 
		pop dx    
		pop ax 
		neg si    
		mov bx,-1   
		add ax,si   
		adc dx,bx   
		jmp  cr5 
	cr7:
		pop dx    
		pop ax 
		mov ax,di   
		mov bx,1000  
		imul bx     
		mov di,cx   
		dec di     
	cr8:
		push ax      
		push dx     
		xor bx,bx   
		add ax,500 
		adc dx,bx    
		mov bx,1000  
		idiv bx    
		mov bx,ax   
		add ax,[bp+12] 
		mov cx,[bp+14] 
		add cx,di   
		mov dx,ax    
		mov al,[bp+4]
		mov ah,0			
		push dx
		push cx
		push ax
		call put_pixel  
		sub cx,di   
		sub cx,di  
		push dx
		push cx
		push ax
		call put_pixel    
		sub dx,bx   
		sub dx,bx   
		push dx
		push cx
		push ax
		call put_pixel 
		add cx,di   
		add cx,di   
		push dx
		push cx
		push ax
		call put_pixel    
		sub dx,[bp+12] 
		neg dx     
		xchg cx,dx   
		or  di,di    
		js  cr11    
		dec di     
		mov ax,di   
		mov bx,[bp+8] 
		imul bx    
		idiv cx     
		mov si,ax  
		pop dx     
		pop ax       
		xor bx,bx
		or  si,si   
		jns cr10    
		mov bx,-1    
	cr10:
		add ax,si    
		adc dx,bx    
		jmp cr8 
		pop dx
		pop ax
		jmp ci_ret
	cr11:
		pop dx
		pop ax
	ci_ret:
		popf
		pop di
		pop si
		pop dx
		pop cx
		pop bx
		pop ax
		pop bp     
		ret 12   
	circle endp
	put_pixel proc
		push bp
		mov bp,sp
		push ax
		push bx
		push cx
		push dx
		pushf
		mov bh,0
		mov ax,[bp+4]
		mov cx,[bp+6]
		mov dx,[bp+8]
		mov ah,0ch
		int 10h
		popf
		pop dx
		pop cx
		pop bx
		pop ax
		pop bp
		ret 6
	put_pixel endp
end main
 

karaj.designer

عضو جدید
با سلام،
چه مشکی پیش میاد؟

سلام استاد

مشکل اینجاست که نمی تونم ورودی رو به دایره وصل کنم.
یعنی وقتی کاربر ورودی رو وارد می کنه،دایره بدون توجه به ورودی ،دایره رو توو همون نقطه ی ثابت رسم می کنه.
من می خوام کد ورودیم به کد دایره وصل شه و دایره با توجه به مختصات سطر و ستونی که کاربر وارد می کنه،رسم شه.

ممنون می شم کمکم کنید
 
آخرین ویرایش:

sayyad84

متخصص زبان Assembly
کاربر ممتاز
نمی دونم کد رو چطوری نوشتید ولی ناقصه!! بعد از چاپ پیام باید یه رشته دریافت کنید، رشته رو به عدد تبدیل کنید و عدد رو به زیربرنامه ی رسم بفرستید. برای این کار، از وقفه ی دریافت رشته و زیربرنامه ای که رشته رو به عدد تبدیل می کنه استفاده کنید. فکر کنم توضیحاتش رو توی تاپیک برنامه های نوشته شده دادم ولی به طور خلاصه، چون ابعاد صفحه حداکثر سه کاراکتره مثلاً موقعیت افقی 452 پس باید تا سه تا کاراکتر پیش برید، کاراکتر رو به رقم تبدیل و در 0، 10 و 100 ضرب کنید و جمع کنید تا کل بدست بیاد. مثلاً 2+50+400!!!
 

Similar threads

بالا