کفسابی و سنگسابی ایتالیایی

zahra.torabi1370

عضو جدید
در قدم اول کفسابی به منظور از بین بردن ناخنک سنگ یا پستی و بلندی سنگ استفاده می شود.به منظور صاف کردن سطحهای سنگ و هماهنگ کردن سنگ ها کفسابی صورت می گیرد.
کفسابی به منظور از بین بردن مواردی چون سیمان، گچ، رنگ، جرم، سیاهی سنگ، و یا مات بودن و غیره هم استفاده می شود.
کفسابی ایتالیایی به منظور درخشش و شفافیت عالی سنگ استفاده می شود.

نکته پراهمیت: اسید یا جوهر نمک
در بعضی از موردها از اشخاص ناوارد و یا در برخی موارد به منظور تمیزکاری سنگها از جوهر نمک (وایتکس) یا اسید و یا موادی که دارای اسید است بهره می گیرند باعث سوختن سنگها می شود و رفته رفته رنگ سنگ به کدری و ماتی می زند. که به منظور درخشش و براق بودن مجدد سنگ بایست کفسابی اجرا گردد.


مرحله های کفسابی و سنگ سابی ایتالیایی:

ساب بالقمه ی 46 به منظور برطرف کردن پستی و بلندی سنگ و هماهنگ کردن آن
ساب بالقمه ی 60 به منظور برطرف کردن خط های زبر پیشین
ساب بالقمه ی 120
ساب بالقمه ی 220
ساب بالقمه ی لاکی یا 400 به منظور براق کردن
ساب بالقمه ی 800 به منظور براق کردن زیاد
ساب بالقمه ی سیناکس به منظور شفاف کردن سنگ
ساب بالقمه ی ایتالیایی به منظور درخشندگی و شفاف کردن عالی سنگ استفاده می شود. 
Similar threads
بالا