[پایان نامه معماری] مجتمع مسکونی

وضعیت
موضوع بسته شده است.

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
مدیر تالار
عنوان:
مجتمع مسکونی

استاد راهنما:
سرکارخانم دکتر ادریسی

استاد مشاور:
آقای مهندس عظیمی

فهرست مطالب


چکیده :.......................................................................................................................... 10
فصل اول:شناخت موضوع............................................................................................... 11
طرح موضوع و اهمیت آن............................................................................................... 12
علت انتخاب موضوع....................................................................................................... 12
اهداف تحقیق................................................................................................................. 13
روش تحقیق................................................................................................................... 14
روان شناسی محیط هاي مسکونی.................................................................................. 15
سکونتگاه چیست؟......................................................................................................... 15
مسکن............................................................................................................................ 16
عوامل مؤثر بر مجموعه هاي مسکونی............................................................................ 17
فصل دوم :معرفی منطقه و سایت و اقلیم........................................................................ 18
اقلیم و تاثیر آن بر معماری............................................................................................. 19
ویژگی معماری بومی مناطق سرد.................................................................................... 22
انتخاب مصالح متناسب با اقلیم سرد.............................................................................. 23
جهت قرار گیری ساخمان در اقلیم سرد......................................................................... 26
موقعیت جغرافیایی شهر تبریز....................................................................................... 29
وسعت شهرستان تبریز.................................................................................................. 30
-شرایط حاکم بر سایت................................................................................................... 32
میزندگی بارندگی............................................................................................................ 33
حرارت هوا...................................................................................................................... 34
ارتفاعات منطقه و توپوگرافی.......................................................................................... 34
باد :................................................................................................................................. 35
رطوبت :.......................................................................................................................... 38
تابش خورشید:............................................................................................................... 38
انتخاب جهت استقرار ساختمان...................................................................................... 39
تدابیر اقلیمی................................................................................................................. 40
فصل سوم:کلیات و بررسی پیشینه موضوع.................................................................... 41
معماری بومی.................................................................................................................. 42
خانه هاي شهري............................................................................................................. 42
بررسی شاخص هاي اصلی مسکن اجتماعی.................................................................... 43
تپولوژي سایت(گونه استقرار بلوك هاي مسکونی)........................................................ 44
مساحت زمین................................................................................................................. 46
جمعیت و ترکیب آن....................................................................................................... 46
ضریب اشتغال طبقه همکف............................................................................................ 47
ضریب پارکینگ............................................................................................................. 47
فضاهاي واحد مسکونی................................................................................................... 48
بررسی عوامل مؤثر در طراحی مجموعه مسکونی........................................................... 53
ارتباط سواره و پیاده در مجموعه هاي مسکونی.............................................................. 53
سیستم حمل و نقل(سواره)............................................................................................ 54
سیستم عابر پیاده.......................................................................................................... 54
شیب ها و درجه بندي آنها.............................................................................................. 55
انتخاب سایت.................................................................................................................. 56
نمونه هاي داخلی و خارجی............................................................................................. 58
نمونه هاي داخلی............................................................................................................ 58
بررسی یک نمونه در شمال تهران................................................................................... 58
فصل چهارم مبانی فکري و نظري طرح:.......................................................................... 59
مبانی نظري طرح:........................................................................................................... 60
ضوابط و مقررات حاکم بر مجتمع سازي.......................................................................... 62
بررسی طرح مجموعه هاي مسکونی............................................................................... 62
محل استقرار بنا.............................................................................................................. 63
ضوابط احداث بنا در جوار حیاطهاي جنوبی (در قطعات جنوبی)..................................... 63
احداث بنا در جوار حیاطهاي شمالی (در قطعات شمالی).................................................. 63
محل اشغال بنا و حیاط در دیگر انواع قطعات.................................................................. 64
حداقل فضاي باز............................................................................................................. 66
ضوابط و مقررات عمومی................................................................................................. 67
تعیین تراکم ساختمانی................................................................................................... 67
ضوابط مربوط به پارکینگ و تعداد آن............................................................................ 69
سایر ضوابط احداث بنا.................................................................................................... 72
ضوابط کلی طراحی ساختمانهاي عمومی......................................................................... 76
تعریف:............................................................................................................................ 76
مقیاس انسانی................................................................................................................. 81
سیست مهاي قفل کننده................................................................................................ 85
بررسی آثار کالبدي و فضایی مجموعه هاي مسکونی:..................................................... 88
دید و چشم انداز:........................................................................................................... 88
پدیده اشراف :................................................................................................................ 90
مقیاس ساختمان هاي بلند در ترکیب با مجموعه :.......................................................... 91
تکرار اجزاء:.................................................................................................................... 92
اندازه اجزاء :................................................................................................................... 93
فصل پنجمنقشه های مجموعه مجتمع مسکونی:............................................................ 94
نقشه های مجموعه مجتمع مسکونی :............................................................................ 95دریافت فایل:

http://s3.picofile.com/file/8222336950/resale_maskoni2.zip.html
 
آخرین ویرایش:
وضعیت
موضوع بسته شده است.
بالا