مهندسی ساختمان توسط یک حشره

3pdee

عضو جدید

Real Civil Engineering by an insect


Straight line
برش در امتداد خط مستقیم
Leaving the end part to hang the house
قسمت آخر برای تعلیق خانه بُرش نمی خورد


Measuring distances
اندازه گیری فاصله ها
Folding the leaf - real art
تا کردن برگ - هنر واقعی
From beneath
و نیز از قسمت زیر
Holding two sides together
دو قسمت را همزمان کنار هم نگهداشتن
Using right side to hold and left side to fold
قسمت راست را نگهداشتن تا قسمت چپ تا بخورد...!


Real engineering ...
مهندسی واقعی ...


House is now hanging to keep enemies out
خانه اکنون معلق است تا دست دشمنان به آن نرسد

Installing the door
تعبیه درب وردی منزل


 

3pdee

عضو جدید

Checking the support and enforcing it with glue
کنترل تکیه گاه و محکم نمودن آن با چسب
isn’t it the best engineering?

 

Similar threads

بالا