مفهوم زمان در فضای معماری از دوران مدرن تا پست مدرن چه تغییری کرده است؟

Nasim_Feiz_A

عضو جدید
به نظر شما مفهوم زمان در فضای معماری از دوران مدرن تا پست مدرن چه تغییری کرده است؟


برای پاسخ به این سوال، جز کتاب « از زمان و معماری» رفرنسی سراغ دارید؟ مقاله ای در این خصوص سراغ دارید ؟

مطالب بسیاری درباره « مفهوم زمان در معماری مدرن »بیان شده ،اما ندیدم با پست مدرن این مقوله جایی مقایسه شده باشه ....
 
بالا