معرفی نرم افزارهای مهندسی صنايع

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
نام نرم‌افزار: SigmaPlot 2000

نام نرم‌افزار: SigmaPlot 2000

نام نرم‌افزار: SigmaPlot 2000
موضوع: آمار و کنترل کيفيت

اين نرم‌افزار زيرمجموعه شرکت SPSS مي‌باشد. قابليت‌هاي آن به‌شرح زير است:
• ترسيم نمودارهاي با توابع سفارشي و دلخواه
• ترسيم نمودارهاي متنوع با امکانات ويرايشي فوق‌العاده زياد
• قاليت ايجاد کاربرگ Excel به‌طور مستقيم در داخل خود نرم‌افزار و استفاده از قابليت‌هاي نرم افزار Excel
• انجام آزمون فرض‌هاي t و t جفت‌شده
• انجام رگرسيون خطي و رگرسيون‌هاي غيرخطي فوق‌العاده متنوع (شايد بتوان گفت يکي از نرم افزارهاي قدر در امر انجام تحليل رگرسيوني باشد.)
• انجام آماره‌هاي توصيفي
اين نرم‌افزار صرفاً يک نرم‌افزار آماري است و نيز بعضي از قابليت‌هاي آماري آن نسبت به نرم‌افزارهاي ديگر قوي است از جمله محاسبه تحليل رگرسيوني.
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
نام نرم‌افزار: Statistica

نام نرم‌افزار: Statistica

نام نرم‌افزار: Statistica
موضوع: آمار و کنترل کيفيت

از جمله نرم‌افزارهاي تخصصي آماري و کنترل کيفيت بوده که محصول شرکت Statsoft به آدرس اينترنتي WWW.Statsoft.com مي‌باشد. اين نرم‌افزار نسخه‌هاي گوناگوني دارد از جمله
4, 4.5, 5, 5.5 ودر حال حاضر نيز آخرين نسخه آن 6 مي‌باشد. و ناگفته نماند که آخرين نسخه کامل Statistica که تمام ماژول‌هاي آن به‌طور رايگان قابل نصب و کار کردن است نسخه 4.5 است و نسخه‌هاي بالاتر بعضي از ماژول‌ها را ندارند. و بايد جداگانه خريداري و نصب شوند.
قابليت‌ها:
• از جمله قابليت‌هاي خوب اين نرم‌افزار تقسيم‌بندي مباحث علمي و نرم‌افزاري تحت عنوان ماژول‌هاي مربوطه مي‌باشد.
• قابليت سفارشي‌شدن، خودکار عمل کردن و توسعه‌يافتن
• قابليت انجام آماره‌هاي توصيفي، ضريب همبستگي، محاسبه احتمالات و ...
• قابليت رسم و ارائه بيش از صدها نوع نمايش گرافيکي با اتصال پويا بين نمودارها و داده‌ها (يعني اتصالي که با تغيير داده‌ها نمودارها تغيير مي‌کند.)
• قابليت برازش انواع توزيع‌ها به داده‌هاي عددي.
• قابليت انجام آناليز واريانس و کوواريانس يک‌طرفه و چند طرفه
• انواع رگرسيون خصوصاً انجام رگرسيون با هزاران متغير
• قابليت انجام آناليز داده‌هاي ناپارامتري
• قابليت رسم نمودارهاي کنترل کيفيت و تحليل آنها و نيز ويرايش اين نمودارها
• قابليت تجزيه و تحليل سري‌هاي زماني و طراحي و تحليل آزمايشات
قابليت حل مسائل از طريق شبکه‌هاي عصبي و همچنين وجود يک سيستم خبره پيشنهاد کننده آسان و در دسترس
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
نام نرم‌افزار: PHStat

نام نرم‌افزار: PHStat

نام نرم‌افزار: PHStat
موضوع: آمار و کنترل کيفيت

PHSTAT ماژولي است که به صورت Add-ins روي نرم‏افزار Excel نصب مي‏شود و به مباحث آماري و کنترل کيفيت مي‌پردازد.
قابليت‌هاي آن عبارتند از:
• توليد داده‌هاي تصادفي
• رسم نمودارهاي جعبه‌اي، شاخه و برگ
• محاسبه توزيع‌هاي احتمال
• محاسبه فواصل اطمينان براي ميانگين
• تعيين اندازه نمونه براي انجام تست ميانگين و نسبيت
• انجام آزمون فرضيه‌هاي مختلف
• انجام آزمون رتبه‌اي ويلکاکسون، کاي اسکور، کروسکال واليس
• رسم نمودارهاي P و R و
• انجام رگرسيون خطي ساده، چند متغيره و ...
مزيت اصلي اين نرم‏افزار شايد اين باشد که همراه Excel بوده و مباحث آماري را تا حد لازم حمايت مي‏کند و براي کساني که با نرم افزارهاي آماري کار نکرده‌اند و در عوض روي نرم‏افزار Excel تبحر لازم را دارند مي‌تواند مفيد باشد.
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
نام نرم‌افزار: Axume

نام نرم‌افزار: Axume

نام نرم‌افزار: Axume
موضوع: آمار و کنترل کيفيت

اين نرم‌افزارها محصول شرکت Mathsoft بوده و محيطي شبيه نرم‌افزار S-PLUS ديگر محصول اين شرکت دارد.
قابليت‌هاي آن عبارتند از:
• انجام آمار توصيفي
• محاسبه ضريب همبستگي
• انجام آناليز واريانس
• انجام رگرسيون خطي و غيرخطي
• قابليت رسم نمودارهاي تک متغيره، دوبعدي و سه‌بعدي متنوع و با امکانات ويرايشي فراواني
• ايجاد، فراخواني و ويرايش داده‌ها يا انتقال داده‌ها با استفاده از خاصيت Drag&Drop از نرم‌افزار Excel يا ساير نرم‌افزارهاي صفحه‌گسترده
اين نرم‏افزار هر چند که از لحاظ رسم نمودار قوي مي‌باشد ولي از لحاظ بحث‌هاي آماري و کيفيتي ضعيف‌تر از دو نرم‏افزار Minitab و Statistica مي‏باشد.
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
نام نرم‌افزار: SPSS

نام نرم‌افزار: SPSS

نام نرم‌افزار: SPSS
موضوع: آمار و کنترل کيفيت

اين نرم‌افزار يکي از نرم‌افزارهاي تخصصي آمار مي‌باشد و بيشتر به بحث‌هاي آماري در حيطهء علوم اجتماعي، روانشناسي و علوم رفتاري و ... مي پردازد.
قابليت‌هاي آن به‌شرح زير است:
• تهيه خلاصه‌هاي آماري مانند گراف‌ها، جداول‌، آماره‌ها و ...
• انواع توابع رياضي مانند قدر مطلق، تابع علامت، لگاريتم، توابع مثلثاتي و ...
• تهيه انواع جداول سفارشي مانند جداول فراواني، فراواني تجمعي، درصد فراواني و ...
• انواع توزيع‌هاي آماري شامل توزيع‌هاي گسسته و پيوسته
• تهيه انواع طرح‌هاي آماري
• انجام آناليز واريانس يکطرفه، دوطرفه، چندطرفه و آناليز کوواريانس
• تکنيک‌هاي تجزيه و تحليل سري‌هاي زماني
• ايجاد داده‌هاي تصادفي و پيوسته
• محاسبه انواع آماره‌هاي توصيفي
• انواع آزمون‌هاي مرتبط با مقايسه ميانگين بين دو يا چند جامعه مستقل و وابسته
• قابليت مبادله اطلاعات با نرم‌افزارهاي ديگر
• برازش انواع مختلف رگرسيون
اين نرم‌افزار در بحث کنترل کيفيت نسبت به نرم‌افزارهاي Minitab و Statistica ضعيف بوده ولي در بحث آمار با آنها برابري مي‌کند.
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
نام نرم‌افزار: Minitab 13.32

نام نرم‌افزار: Minitab 13.32

نام نرم‌افزار: Minitab 13.32
موضوع: آمار و کنترل کيفيت

از جمله نرم‌افزارهاي تخصصي مباحث آماري و کنترل کيفيت بوده که محصول شرکت Minitab به ادرس اينترنتي WWW.Minitab.com مي‌باشد.
ودر نسخه‌هاي مختلف تحت Dos و Windows موجود مي‌باشد که در حال حاضر آخرين نسخه آن 13.32مي‌باشد.
قابليت‌ها:
7. احتمالات و توزيع‌هاي گسسته و پيوسته
8. شبيه‌سازي داده‌هاي تصادفي بر پايه توزيع‌هاي مختلف
9. آمار توصيفي
10. روش‌هاي گرافيکي جهت تشريح داده‌ها
11. تخمين‌هاي نقطه‌اي و فاصله اي و برآورد اماره‌هاي مربوطه
12. آناليز واريانس و تجزيه و تحليل مقادير باقيمانده و بررسي اثرپذيري حاصله از عوامل مختلف بر نمونه‌هاي جمع‌آوري شده
13. ابزارهاي تجزيه و تحليل سيستم‌هاي اندازه‌گيري
14. آزمون‌هاي ناپارامتري حول جوامع با پارامترها و توزيع نامشخص
15. پيش‌بيني و پيش‌گيري بر پايه رگرسيون خطي و سري‌هاي زماني
16. ابزارهاي کنترل کيفيت آماري شامل نمودار پارتو، نمودار علت و معلول، نمودار دنباله، نمودار چند متغير، نمودار متقارن و نمودارهاي کنترل
17. ابزارهاي طراحي و تحليل طرح‌هاي آزمايشي
18. ابزار تعيين اندازه نمونه و قدرت آزمون
19. ابزارهاي آناليز بقا و قابليت اطمينان
20. آناليزهاي چند متغيره
علاوه بر موارد ياد شده در بالا که مربوط به مباحث علمي نرم‌افزار بود از ديگر قابليت‌هاي نرم‌افزاري Minitab مي‌توان به موارد زير اشاره کرد:
• ارتباط با ديگر نرم‌افزارها مخصوصا نرم‌افزارهاي بانک اطلاعاتي (ODBC)
• اعمال توابع محاسباتي و رياضي و نيز امکان کارکردن با داده‌ها از جمله رتبه‌بندي، مرتب‌کردن فيلتر کردن داده‌ها، ادغام کردن کاربرگ‌ها و ....
• راهنمايي تحت عنوان Stat Guide (راهنماي آماري) که مباحث آماري کليه بحث‌هاي موجود در اين نسخه را به صورت Online در اختيار کاربر قرار مي‌دهد.
• و از ديگر قابليتهاي اين نسخه تعريف فايلي تحت عنوان پروژه مي‌باشد که چندين کاربرگ، نمودار، تحليل‌هاي آماري جدا و قالب‌بندي شده را در يک فايل پروژه ذخيره مي‌کند و با Project Manager کار مديريت آنها را دنبال مي‌کند.
نرم‌افزار Minitab در مقايسه با نرم‌افزارهاي مشابه از نظر توانايي نرم‌افزاري در حد معمول و متعادل است ولي از انجايي که کار با نرم‌افزار و ورود اطلاعات و مديريت انها نسبتا ساده است به عنوان يک نرم‌افزار کاربر پسند به‌شمار مي‌رود و در صنعت استفاده از آن به وفور مشاهده مي‌گردد.
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
نام نرم‌افزار: Rational Suite Enterprise

نام نرم‌افزار: Rational Suite Enterprise

نام نرم‌افزار: Rational Suite Enterprise
موضوع: طراحي و مدل‌سازي سيستم

اين نرم‏افزار مجموعه کاملي از تمامي نرم‏افزارهايي است که يک پروسه تحليل، طراحي، پياده‌سازي و تست نرم‏افزار را پوشش مي‌دهند. اين نرم‏افزار حدوداً شامل 30 نرم‏افزار است که يک چرخه حيات توسعه را براي توسعه نرم‏افزار پشتيباني مي‌کند.
معروفترين نرم‏افزار اين مجموعه Rational Rose 2002 است. چند نرم‏افزار معروف اين مجموعه نرم‏افزار عبارتند از:
• Rational Rose 2002
نرم‏افزار مخصوص تحليل و طراحي شي‌گرا. اين نرم‏افزار داراي معماري سطوح چهارگانه است. اين سطوح عبارتند از:
3. نماي مورد کاربرد
4. نماي منطقي
5. نماي جزء
6. نماي پياده‌سازي و اجرا
که در هر يک از نماهاي فوق قادر به رسم برخي از نمودارهاي UML هستيم. براي مثال در نماي جزء ديگر قادر به رسم کلاس و دوره کاربرد نخواهيم بود. اين نرم‏افزار علاوه بر طراحي شي‌گرا مي‌تواند از مدل داده‌اي هم استفاده کند و مدل داده‌اي را توليد کند و به يک بانک اطلاعاتي اتصال يابد. در نهايت اين نرم‏افزار ابزار قدرتمندي در کد کردن و توليد کردن کدهاي مخصوص زبان شي‌گرايند. علاوه بر توليد کد از مدل قادر بر ايجاد مدل از روي کد هم هست. روي هم رفته اين محصول شرکت Rational ابزار قدرتمندي در تحليل و طراحي شي‌گراست به‌نحوي که به‌نوعي داعيه‌دار رويکرد شي‌گرا در تحليل و طراحي سيستم‌هاي اطلاعاتي است.
زبان‌هايي که اين نرم‏افزار پشتيباني مي‌کند عبارتند از Java,Oracle 8,VB,XML و...
اين نرم‏افزار قابليت ارتباط با فايل‌هاي XML را نيز داراست. قابليت گزارش‌دهي خودکار يا SODA اين نرم‏افزار از ديگر قابليت‌هاي اين نرم‏افزار است که مي‌تواند گزارش‌هاي SODA را براي مدل شما توجيه کند.
• Rational SODA Forward
اين نرم‏افزار نوعي مولد گزارش است که گزارش‌هاي توسعه نرم‏افزار را به‌طور خودکار در نرم‏افزار MS Word ايجاد مي‌کند.
• SQL Anywhere
نرم‏افزار مخصوص کار بانک‌هاي اطلاعاتي محصول شرکت Sybase
• Rational Unifield Process
اين نرم‏افزار مرجع اصلي متدولوژي RUP در توسعه نرم‏افزار است با استفاده از اين نرم‏افزار مي‌توانيد با مفاهيم، اصول، گردش‌هاي کار و مديريت پروژه در RUP آشنا شويد. اين نرم‏افزار بهترين راهنما و آموزش درباره RUP است که مي‌توانيد در خلال کار با آن و مشاهده مثال‌هاي مطرح در اين نرم‏افزار با RUP آشنا شده و کار با آنرا آغاز کنيد.
• RUP Builder
از آنجا که متدولوژي RUP براي پروژه‌هاي نسبتاً بزرگ تدوين شده است. جامعيت خاصي در گامها، فازها و فعاليت‌هايش دارد. اين جامعيت در پروژه‌هاي کوچک، تيم توسعه را با مشکل مواجه خواهد کرد و زمان توسعه را بي‌دليل افزايش خواهد داد. بدين‌منظور شرکت Rational با ارائه نرم‏افزار RUP Builder درصدد سفارشي کردن RUP براي پروژه‌هاي کوچکتر است با اين نرم‏افزار با حفظ برخي از اصول و پايه‌هاي RUP مي‌توانيد آنرا براي پروژه خود سفارشي کرده و از برخي فعاليت‌هاي غير ضروري موجود در RUP صرفنظر کنيد.
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
نام نرم‌افزار: ERwin

نام نرم‌افزار: ERwin

نام نرم‌افزار: ERwin
موضوع: مدل‌سازي سيستم

Erwin ابزار مدل‌سازي (Case Tools) مي‏باشد که داراي قابليت‌هاي زير مي‌باشد:
1. پشتيباني از متدولوژي‌هاي مختلف مدل‌سازي براي طراحي
2. برقراري ارتباط با بانک‌هاي اطلاعاتي ساده و راحت مي‏باشد.
3. مستندسازي بسيار قوي
از جمله متدهاي مدل‌سازي داده مورد استفاده در Erwin به شرح زير است:
• IDEFX: اين متد توسط نيروي هوايي امريکا ابداع گرديد و هم اکنون در بسياري از نمايندگي‌هاي دولتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. همچنين در صنعت هوا فضا و سيستم‌هاي مالي نيز در گستره وسيعي از سازمان‌هاي بزرگ به کار برده مي‏شود.
• IE (Information Engineering): اين روش توسط جيمز مارتين، کلايو فينکشتاين و ديگران ابداع گرديد و در بسياري از صنايع استفاده مي‏شود.
اين دو روش براي مدل‌هاي داده‌اي بزرگ مناسب بوده و شناخت آنها براي ورود به عرصه مدل‌سازي ضروري به‌نظر مي‌رسد.
در ايجاد يک مدل فيزيکي ERwin، از هر دو نقش مدل فيزيکي پشتيباني مي‏کند.
1. توليد بانک اطلاعاتي فيزيکي
2. مستندسازي طراحي فيزيکي در برابر نيازهاي سيستم مورد مطالعه
با بررسي اين که مدل فيزيکي طراحي شده جوابگوي نيازمندي‌هاي اطلاعاتي سيستم مورد نظر مي‏باشد يا نه، محدوديت‌ها و قابليت توسعه بانک اطلاعاتي شناخته مي‏شود.
کاربرد اين نرم‏افزار براي:
• طراحان و مدل‌سازان داده‌اي بانک اطلاعاتي
• مدل‌سازان حرفه‌اي داده و توسعه‌دهندگان برنامه‌هاي کاربردي بر اساس IDEFLX و IE در Erwin
• کاربران حرفه‌اي متدولوژي‌هاي IDEFLX و IE به‌عنوان خصوصياتي از متدولوژيهاي IDEFLX و IE که به‌وسيله Erwin پشتيباني مي‏شود و نيز روابط بين اين متدولوژي‌ها.
اين نرم‏افزار بسياري از مدل‌هاي فرآيندي را پشتيباني کرده و با بسياري از تکنيک‌ها هم‌خواني دارد. به‌عنوان مثال Logic Word يک ابزار مدل‌سازي عملکردي را در اختيار شما مي‌گذارد، همچنين Erwin که از روش‌هاي IDEF0 و جريان کار IDEF3 و نمودار جريان داده (DFD) پشتيباني مي‏کند، که مي‌تواند همراه با Erwin جهت تکميل يک تحليل فرايندي در چند پروژه مدلسازي مورد استفاده قرار گيرند.
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
آشنايي با EPM (مديريت فرايند سازمان) و نحوه استفاده از آن در SixSigma

آشنايي با EPM (مديريت فرايند سازمان) و نحوه استفاده از آن در SixSigma

آشنايي با EPM (مديريت فرايند سازمان) و نحوه استفاده از آن در SixSigma

محصولات و خدماتي که براي يک سازمان و مشتريان آن، ارزش مي‌آفريند، از يک سري فعاليت‏ها تشکيل شده‌اند. از ترکيب و اتصال اين فعاليت‏ها و تاثيرات متقابل آنها بر هم، فرايندها بوجود مي‌آيند. اين ارتباطات بين فعاليت‏ها با جريان در قسمت‌هاي مختلف سازمان و واحدهاي آن به مشتري نهايي ختم مي‌شوند. ارتباط و اتصال ضعيف بين فعاليت‏ها، يا فرآيندهاي ضعيف در سازمان‌ها منجر به افزايش زمان سيکل، افزايش قيمت محصولات وخدمات، ايجاد نقص و عيب در توليد محصول يا ارائه خدمات و... مي‌شود که هم براي مشتري و هم براي توليدکننده، کاهش ارزش را به همراه دارد. با استفاده از اين متدولوژي تيم‌ها قادر خواهند بود فرايندهايي که بيشترين اهميت را دارند شناسايي کرده و ارتباط متقابل بين فرايندها که باعث کاهش ارزش مي‌شوند را درک کنند. همچنين تشخيص دهند که چه بهبودهايي براي رسيدن به خروجي و محصول مورد انتظار، ضروري است. در ادامه اين بحث، آموخته‌هايي در باره EPM و گام‌هاي کليدي مورد نياز براي رسيدن به موفقيت، معرفي شده و نشان خواهيم داد که چگونه EPM در پنج فاز عمده متدولوژي Six sigma يا چرخه DMAIC،کاربرد خواهد داشت. همانطور که اشاره شد، فرايندها از اتصال و ارتباط فعاليت‏ها با هم بوجود مي آيند و از ترکيب فرايندهاي ساده، فرايندهاي بزرگتر و پيچيده‏ترکه در نهايت، اين فرايندها به مشتري نهايي ختم خواهند شد. براي درک بيشتر اهميت فرايندها در يک سازمان يک خط مونتاژ ساده را در نظر بگيريد که از چندين مرحله تشکيل شده است.
1- Interprise Process Management
با انجام هر مرحله از مراحل مونتاژ اين محصول، ارزش افزوده‌اي در محصول ايجاد مي‌شود. هر کدام از اين مراحل علي رغم افزودن بر ارزش محصول، بالقوه مي‌توانند باعث اتلاف زمان، هزينه (از طريق ايجاد عيب يا دوباره کاري و...) نيز بشوند که در مجموع متضمن ضرر و خسارت خواهد شد.
فرايندهاي بزرگ از مجموع فرايندهاي کوچکتر حاصل مي‌شوند. با ديد ميکروسکوپيک به سازمان يا پروژه، مي‌توان هزاران هزار فعاليت و فرايند ريز و متوسط را شناسايي نمود. اما نگاه ماکروسکوپيک اغلب ارزشمندتر است. زيرا تمام فرايندها نبايد و نمي‌توانند شناسايي و مستند شده و بهبود يابند. بلکه در سازماني که يک پروژه Sixsigma در حال اجراست، اغلب فرايندهايي که مستقيما روي مشتري و کيفيت مورد انتظار او تاثير مي‌گذارند، براي مطالعه بيشتر و بهبود انتخاب مي‌شوند.
لازم به ذکر است که مشتريان هم شامل مشتري داخلي و هم شامل مشتري خارجي خواهند شد.
مديريت فرايند سازمان يک فرايند تکراري (چرخه‌اي) است که شامل 5 مرحله زير مي‌باشد. اين 5 مرحله به طور طبيعي با متدولوژي SixSigma مطابقت دارد.

1. شناسايي فرايند (Process Identification)
2. مستندسازي فرايند (Process Documentation)
3. تجزيه و تحليل فرايند (Process Analysis)
4. بهبود فرايند (Process Improvment)
5. پايش فرايند و بهبود مستمر آن (Process Monitoring and Continuous Improvement)

گام اول: شناسايي فرايند
شناسايي فرايند با درک روشن شما از مسئله‌اي که مي‌خواهيد به رفع آن بپردازيد، شروع مي‏شود. شما بايد نتايج مورد نظر خود و فرايند‌هاي بحراني و عواملي که روي نتايج خواسته شده موثرند را شناسايي کنيد. هدف از اين مرحله اين است که درک کنيد کدام فرايندها روي نتايج مطلوب شما تاثير گذارند.
در SixSigma اولين مرحله انتخاب و تعريف پروژه (Define) است. تيم SixSigma مسئوليت شناسايي پروژه‌ها، اولويت‌دهي به کارها و تعريف اهداف را در اين مرحله بر عهده دارد. حالتي را در نظر بگيريد که 5 پروژه در سازمان شناسايي شده که روي اهداف مورد نظر، (کاهش زمان سيکل، حذف نقص، کاهش منابع استفاده شده، بهبود رضايت مشتري و...) تاثير گذارند. براي تمام اين 5 پروژه شرايط مشکل شناسايي شده و سود و بهره ناشي از اجراي بهبود که متوجه سازمان خواهد شد تخمين زده شده‌اند. ولي نقشه فرايند (Process Map) يکي از اين پروژه‌ها از بقيه کاملتر است و اطلاعات کاملتري از نحوه انجام فعاليت‌ها در آن موجود است. تيمSixsigma پروژه اخير را انتخاب مي‌کند، زيرا براي فرايندي که اطلاعات بيشتري از آن در اختيار دارد، احتمال بيشتري براي موفقيت قائل است. به طور خلاصه در اين مرحله اهداف و استراتژي‌ها مشخص شده، فرايند‌هاي موثر بر آن (يا آنهايي که بيشترين تاثير را دارند) شناسايي شده، اطلاعات کافي از آنها کسب شده و شاخص‌هاي مفيد براي ارزيابي بيشتر فرايندها تعيين مي‌شود.

گام دوم: مستندسازي فرايندها
هدف از اين مرحله مستندسازي مراحل فرايند به‌منظور ايجاد يک سابقه- يک عکس- از چگونگي اجراي فرايند است. بسياري از سازمان‌ها از اين گام به‌عنوان وسيله‌اي براي استاندارد کردن فعاليت‌ها و روابط استفاده مي‌کنند. اين مستندات شامل دو عنصر است: نمايش تصويرط فرايند (مثل نقشه فرايند)، شاخص‌هاي کمي
شاخص‌هاي کمي مي‌تواند شامل اطلاعات مهمي از قبيل تعداد منبع مصرف شده در هر مرحله، ميانگين هزينه صرف شده در هر دوره از فعاليت‌ها و اينکه در کجا و چگونه ارزش افزوده يا کاسته مي‌شود، باشد. اغلب اين مرحله باعث ميشود تا وضعيت فرايند بيش از پيش روشن شود و منجر به خلق ايده‌هاي بهبود با سرعت بيشتر مي‌گردد.
اين مرحله با فاز اندازه‌گيري (Measure) پروژهSixsigms منطبق بوده و هدف از آن کمي کردن فرايند است، زيرا تا وقتي که نتوانيم چيزي را اندازه‏گيري کنيم اطاعات ما در مورد آن ناقص است. شاخص‌هاي کمي که براي ارزيابي و اندازه گيري فرايند در مرحله قبل تعريف شده مفيد شناخته شدند، در اين مرحله محاسبه خواهند شد. شاخص هايي از قبيل ميانگين و انحراف استاندارد فرايند، زمان سيکل، بازده فرآيند، نسبت کارآيي فرآيند (Cp يا Cpk)، شاخص تکرارپذيري سيستم اندازه‌گيري (R&R)، عدد رضايت مشتري و... هر عدد و شاخص که فرآيند مورد نظر را عددي و کمي کند.

گام سوم: تجزيه و تحليل فرآيند
در اين مرحله، تيم پروژه درک عميق‌تري از فرآيند کسب خواهند کرد. بوسيله شناسايي عوامل موثر بر فرايند از قبيل ورودي‌ها و مواد اوليه، کارکنان و پرسنل، سيستم اندازه‌گيري، شرايط و محيط، تجهيزات و تکنولوژي و... و اينکه کدام يک از اين عوامل، تاثير بيشتري بر روي فرايند خواهند داشت، متغيرهاي کليدي و حياتي روي کيفيت خروجي فرايند تعريف مي‌شوند. همچنين بايد در اين مرحله اثرات متقابل بين عوامل نيز مورد بررسي قرار گيرد. شايد بعضي از عوامل به تنهايي تاثير روي فرايند نداشته باشند ولي در ترکيب با ساير عوامل تاثيرگذار مي‌شوند.
از اطلاعات اين مرحله مي‌توان شاخص‌هاي جديد تعريف نمود و يا اينکه شاخص‌ها و مقاديري را که در فاز قبلي پايه‌گذاري شده بودند، اصلاح کرد. اين احتمال وجود داردکه در اين مرحله به علت مطالعات بيشتر و شناسايي برخي عوامل که تا به حال در مورد آنها اطلاعي وجود نداشت، شاخص‌هاي جديدي تعريف شود. اين مرحله با فاز Analyse يک پروژه Sixsigma کاملا مطابقت دارد.

گام چهارم: بهبود فرايند
هدف از اين گام, ارائه را ه حل و گزينه‌هايي براي بهبود و رسيدن به هدف تعريف شده است. در اين مرحله بر مبناي عوامل و متغيرهايي براي کيفيت فرايند مهم تلقي شده‌اند (مرحله قبل) و انجام محاسبات, آزمايشات و تحليل‌هاي بيشتر روي آنها, پيشنهاد بهبود ارائه مي‌شود. به‌عبارت ديگر در اين فاز, که با فاز Improvement يک پروژه SixSigma مطابقت کامل دارد, بايد تعيين نمود که متغيرها و عوامل موثر بر فرآيند در سطح و اندازه‏اي باشد تا خروجي فرآيند بهينه باشد. Black Belt ما در برنامه‌هاي Sixsigma، در دوره‌هاي زماني مختلف به انجام آزمايشاتي روي فرايند مي‌پردازند و با جمع آوري اطلاعات حاصل و اندازه‌گيري و انجام تحليل‌هاي آماري روي آنها اقدامات لازم براي بهبود فرايند را شناسايي مي‌کنند. (DDE)، مدل‌سازي و شبيه‌سازي فرايندها مي‌توانند در افزايش سرعت آزمايش و شناسايي ميزان تاثير هر فرصت و پيشنهاد بهبود بسيار موثر باشند.
 

khater

عضو جدید
سلام خدمت دوستان عزیز کسی راجه به نرم افزارgoldsim اطلاعاتی داره ؟ ممنون
 

zare313

عضو جدید
سلام
دانلود رایگان اکسل 2013 کسی نداره؟
اگر دارید لطف کنید لینکش رو بذارید
سپاس
 

tara_m

عضو جدید
نرم افزار

نرم افزار

نرم افزار مدیریت پروژه کلک(KELCK):
برای آگاهی بیشتر در مورد این نرم افزار به سایت زیر مراجعه فرمایید. با سپاس.
www.aca.co.ir

من به آموزش فارسی چند تا از نرم افزارهای ایمنی صنعتی احتیاج دارم کسی میتونه کمکم کنه؟
 

spide

عضو جدید
سلام بچه ها 1 سوال من تازه ترم 2ام استفاده و یادگیری ااین نرم افزارها زوده واسه من یا نه؟؟ :redface:
 

suraty

عضو جدید
سلام
کسی می تونه تو دانلود نرم افزار شبیه سازی
AnyLogic
کمکم کنه
متاسفانه لینک درستی پیدا نمی کنم
امیدوارم بی جواب نمونه این پست
 

mehrdad14

عضو جدید
دوستان کسی mathcad ptc prime 3 کار کرده ؟ لینک آموزشی کسی ازش نداره ؟
 

rostami22

عضو جدید
سلام
بچه ها ی سر به این سایت بزنین تمامی نرم افزارهای مهندسی صنایع تو این سایت هست.
www.ariamodir.com
 

parisa atabay

عضو جدید
سلام
چقد زیادن !!!!!!!!!
من فارغ التحصیل این رشته هستم همه رو باید یاد بگیرم آیااا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

ئدز

عضو جدید
سلام از دوستان اگر کسی دانشجو مهندسی صنایع دانشگاه شریف هست لطفا به من پیام خصوصی بده.سپاس
 
بالا