[مجسمه سازی] - ابزارها ولوازم مجسمه سازی

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
مدیر تالار
لوازم مجسمه سازی باگل رس:

خاک رس چیست؟
خاک رس ماده ای است طبیعی که اززمین استخراج میشود. این خاک اغلب بوسیله آب وباد مسافت های زیادی را طی کرده ودر بسترهای زمین جایی که ما آنرا می یابیم رسوب میکند. که دونوع میباشد.
۱- خاک رس ته نشین شده: خاکی که پس از تشکیل درجای خود باقی مانده وبه نقاط دیگر انتقال نیافته است این نوع خاک را خاک ته نشین شده مینامند که زبر بوده وگل آن چندان نرم نیست بزرگترین امتیاز این خاک رنگ آن است زیرا این خاک بعداز پختن به رنگ سفید در می آید. بیشتر این خاک جزء ترکیبی مهمی در صنعت چینی آلات میباشد.
۲- خاک رس رسوبی: خاکی که به مکانهای دیگر منتقل شده ودر آنجا رسوب نموده این نوع خاک نرمتر از خاک ته نشین شده می باشد ورنگ تیره تری دارد. که بیشر این نوع خاکها در مناطق سبزوار میباشد وبهترین نوع خاک برای مصارف مجسمه سازی وکوزه گری است زیرا هم چسبندگی خوبی دارد وهم رنگ مناسبی دارد.

۱- ابزار مفتولی که بعنوان ابزارهای کاهنده به شمار می آیند.

۲- ابزارهای شکل دهنده و اضافه کننده که به صورت چوبی ویاپلاستیکی میباشد.


۳-کاردک ها برای صاف کردن سطح کار.

۳-سیم برش برای جداکردن سطح گل رس.
لوازم مجسمه سازی باچوب:


۱-مقارهای ناودانی شکل برای تراشیدن رگه های عرضی.
2- مقار تخت .

۳- چکش ویا گوشت کوب چوبی برای ضربه زدن به مقار.

۴- انواع مختلف سوهان جهت صاف کاری.
۵- سنگ چاقو تیزکنی برای تیز کردن ابزارها.

لوازم مجسمه سازی با گچ:


۱- اسکنه برای تراشیدن واضافه کردن گچ به مجسمه.
۲- کاردک فنری گچ کاری که یک سر آن برای تراشیدن و سر دیگر آن برای اضافه کردن گچ به مجسمه است.
۳- سوهان گچ کاری برای پرداخت.
۴- ابزار مفتولی لبه تیز برای تراشیدن گچ.
۵- چاقوهای گچکاری.

لوازم مجسمه سازی با سنگ:
۱- انواع قلم های سنگ تراشی .

2- انواع چکش سبک وسنگین.

۳- دستگاه فرز سنگ تراشی.
۴-انواع سنباده سنگ.

۵- انواع ماسک ودستکش.
برگرفته از سایت:sagharerang
 
آخرین ویرایش:

Similar threads

بالا