فرصتهای شغلی رشته گیاهپزشکی کدامند

musavico

عضو جدید
فرصتهای شغلی رشته گیاهپزشکی کدامند
گیاهان و سرسبزی آنها و تنوعی که در نوع و رنگ خود دارند باعث میشود که این رشته علاقمندان بسیاری داشته باشد. اگر به شناسایی گیاهان زینتی و دارویی علاقه دارید میتوانید رشته گیاهشناسی را انتخاب کنید، اما رشتهای که در این شماره معرفی میشود رشته گیاهپزشکی است. رشته گیاه پزشکی از آن رشتههای نوپا، کاربردی و جذاب است که علاقمندان خود را جذب کرده است. عنوان گیاه پزشکی در علوم کشاورزی ایران از سال 1342 به جای «دفع آفات و حفاظت گیاهان» مطرح شد. به طور کلی، در این رشته تشخیص و شناسایی آفات و عوامل بیماری گیاهان زراعی ، باغی، زینتی، جنگلی، مرتعی و فرآوردههای گیاهی و همچنین شناخت علائم و چگونگی اثر آفات و عوامل بیماریهای انگلی و غیرانگلی بر گیاهان و آشنایی کامل با اصول و روشهای مبارزه، مورد بحث قرار میگیرد. در دوره کارشناسی مهندسی کشاورزی، عنوان گیاهپزشکی به رشتهای اطلاق میشود که در آن علوم و فنآوری در زمینههای شناخت آفات و عوامل بیماریزای گیاهی و اصول و روشهای مبارزه با این عوامل مورد بررسی قرار میگیرد.
هدف از ایجاد این رشته، تربیت کارشناسانی است که علاوه بر داشتن معلومات علمی و فنی کشاورزی عمومی، در زمینه گیاه پزشکی، علوم مربوط به شناخت آفات و عوامل بیماریزای گیاهی را در حد کارشناسی به صورت نظری و عملی بیاموزند و با فنون و روشهای مختلف حفظ محصولات کشاورزی، همچنین مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی نیز به صورت علمی و کاربردی آشنایی کافی پیدا کنند تا بتوانند به عنوان مدرس در هنرستانهای کشاورزی، کارشناس اجرایی تحقیقات در مراکز پژوهشی کشاورزی و مدیر و مجری امور حفاظت گیاهان در موسسههای دولتی و خصوصی بخش کشاورزی خدمات شایستهای را ارائه دهند. بر اساس آئیننامه آموزشی دوره کارشناسی، طول دوره کارشناسی گیاه پزشکی چهار سال است و دانشجویان به طور متوسط این دوره را در همین مدت طی میکنند.حداکثر طول زمان تحصیل مجاز در این دوره 6 سال و هر سال تحصیلی شامل دو نیم سال است. هر نیم سال تحصیلی شامل 17 هفته کامل آموزشی است. نظام آموزشی این دوره به صورت واحدی است و برای هر واحد درس نظری در هر نیمسال 17 ساعت آموزش کلاسی منظور میشود.اهمیت و جایگاه در جامعهبا توجه به اهمیت محوری بخش کشاورزی در امر تغذیه و اقتصاد کشور و از آنجا که رسیدن به خودکفایی و استقلال اقتصادی در این عرصه، تضمین کننده استقلال سیاسی ما نیز خواهد بود، هر گونه تلاش برای افزایش تولیدات کشاورزی، بسیار ارزشمند و حیاتی است. یکی از راههای افزایش محصول، جلوگیری از زیانهای آفات و بیماریهای مختلف گیاهان و فرآوردههای گیاهی است که هر سال، ضرر و زیان قابل توجهی را بر کشور تحمیل میکند. با توجه به دانش و فنآوری روز، لازم است روشهای علمی جدید، جایگزین شیوههای سنتی مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی شود، تا با افزایش سطح تولیدات از ورود محصولات کشاورزی خارجی بینیاز شویم.صنعت و بازارکارتواناییهای لازم برای داوطلبان این رشته و ادامه تحصیل در آن برای ادامه تحصیل در رشته گیاه پزشکی با توجه به ماهیت درسهایی که در این دوره تدریس میشود داوطلب باید علاقهمند به علوم زیستشناسی بویژه علوم مربوط به گیاهشناسی و کشاورزی باشد و با توجه به اینکه اغلب درسها دارای کار عملی در آزمایشگاه و یا در مزرعه است بنابراین داوطلب باید به کار در آزمایشگاه و مزرعه علاقه داشته باشد، همچنین در زمینه درسهایی مثل زیستشناسی و شیمی از دانش و اطلاعات لازم برخوردار باشد؛ بعلاوه توان جسمی برای کار در مزرعه و آزمایشگاه را داشته باشد.تواناییهای فارغالتحصیلانفارغالتحصیلان این دوره میتوانند به عنوان کارشناس اجرایی یا تحقیقاتی در موسسههای مختلف دولتی و خصوصی بخش کشاورزی مشغول به فعالیت شوند، همچنین با توجه به دورههای کارشناسی ارشد حشرهشناسی و بیماریهای گیاهی و همچنین دوره دکترای گیاه پزشکی، میتوانند در صورت داشتن شرایط لازم تا کسب آخرین مدارج تحصیلی در داخل کشور ادامه تحصیل دهند تا بتوانند مسئولیتهای بالاتر و مهمتر علمی، پژوهشی و اجرایی را بر عهده گیرند؛ همچنین پس از اتمام دوره دکترای تخصصی امکان همکاری در دانشگاهها و سایر مراکز علمی و پژوهشی به عنوان عضو هیئت علمی برایشان فراهم میشود.
.
منبع: http://www.aiau.ir/
 
بالا