[ فرایند های جداسازی ، جذب ، غشا ]

parhampars

عضو جدید
مروری بر کاربرد فناوری نانو در روانکارها

An overview on the application of nanotechnology in lubricants
نویسندگان
[SUP]1[/SUP] نجمه فرزین نژاد
؛ [SUP]2[/SUP] سید جمال حسنی راد
[SUP]1[/SUP]مسئول پروژه-پژوهشگاه صنعت نفت
[SUP]2[/SUP]پزوهنده-پژوهشگاه صنعت نفت
چکیده
روانکاری نقش مهمی در انجام حرکت به نحو صحیح، مداوم و اقتصادی در سطوح در تماس با یکدیگر ایفا می‌کند. امروزه کلیه روانکارهای با پایه معدنی و سنتزی، برای داشتن کارآیی مفید، نیازمند افزودنی‌هایی هستند که بتوانند خواص مورد‌نظر را در آنها ایجاد نمایند. در سال‌های اخیر، با بهره‌گیری از فناوری نانو و سنتز نانو مواد، نوع جدیدی از افزودنی‌ها برای روانکارها به دلیل خواص منحصر بفردشان پدیدار گشته‌اند. این افزودنی‌های جدید به سبب داشتن خواص بی‌نظیر و به دلیل صرفه‌جویی انرژی که سبب می‌شوند توجه زیادی را به خود جلب کرده‌اند. در این مقاله بر اساس مطالعه تحقیقاتی انجام شده بر روی نتایج کارهای ارائه شده در این زمینه، به معرفی و بررسی نانو افزودنی‌های به کار گرفته شده در روانکارها پرداخته شده است. با استفاده از این افزودنی‌ها، می‌توان بسیاری از خواص اساسی روغن مانند نقطه‌ اشتعال، گرانروی، نقطه ریزش و مقاومت در مقابل اصطکاک را بهبود بخشید.
 

پیوست ها

 • FARAYANDNO123861424377800.pdf
  1.5 مگایابت · بازدیدها: 0
آخرین ویرایش توسط مدیر:

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
مدل سازي فرآيند جداسازي کافيين از آب توسط غشا با استفاده از روش المان محدود

مدل سازي فرآيند جداسازي کافيين از آب توسط غشا با استفاده از روش المان محدود

عنوان مقاله: مدل سازي فرآيند جداسازي کافيين از آب توسط غشا با استفاده از روش المان محدود

نویسندگان: شيرازيان سعيد, مرجاني اعظم, مقدسي عبدالرضا*, مرادي صادق

* دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه اراک

چکیده:
در اين مقاله به بررسي شبيه سازي عددي فرآيند جداسازي مايعات در تماس دهنده هاي غشايي الياف توخالي با استفاده از ديناميک سيالات محاسباتي پرداخته شده است. شبيه سازي هاي انجام شده بر مبناي حل معادلات بقا براي جزء منتقل شونده در تماس دهنده غشايي مي باشد. شبيه سازي براي فرآيند جداسازي کافيين از آب توسط دي اکسيدکربن زير بحراني در يک مدول غشايي 3 اليافي انجام گرفت. نتايج شبيه سازي با داده هاي آزمايشگاهي بدست آمده از مراجع مقايسه شدند تا دقت شبيه سازي بررسي شود. مقادير محاسبه شده براي درصد جداسازي کافيين، مقدار انحراف متوسط 13 درصد را با مقادير آزمايشگاهي نشان داد. اثرات خواص فيزيکي غشا بر روي ميزان جداسازي مورد بررسي قرار گرفت تا شرايط مناسب براي جداسازي تعيين گردد. نتايج شبيه سازي نشان داد که پارامترهاي فيزيکي غشا مانند نسبت تخلخل به پيچش و قطر داخلي الياف، اثرات قابل توجهي را بر روي درصد جداسازي کافيين دارند.

كليد واژه: غشا، کافيين، جداسازي، شبيه سازي عددي، المان محدود، ديناميک سيالات محاسباتي
 

پیوست ها

 • 40913890101.pdf
  367 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
مقايسه چهار شيوه خالص سازي الياف خرما جهت استفاده به عنوان تقويت کننده در بيوکامپوزيت ها

مقايسه چهار شيوه خالص سازي الياف خرما جهت استفاده به عنوان تقويت کننده در بيوکامپوزيت ها

عنوان مقاله: مقايسه چهار شيوه خالص سازي الياف خرما جهت استفاده به عنوان تقويت کننده در بيوکامپوزيت ها

نویسندگان: غفارزاده زارع حامد, غضنفري مقدم احمد*

* پژوهشکده باغباني، دانشگاه شهيد باهنر کرمان

چکیده:
در تهيه بيوکمپوزيت ها از الياف ليگنوسلولزي و ترموپلاستيک ها الياف را تحت تيمار شيميايي قرار داده تا خصوصيات آنها بهبود يابد. در اين تحقيق الياف خرما جهت کاهش ليگنين تحت چهار تيمار شيميايي قرار گرفته و سپس درصد ليگنين خاکستر، ضريب اصطکاک، قطر و استحکام کششي الياف خام و تيمار شده مورد اندازگيري و مقايسه قرار گرفت. از مدل وايبول براي بررسي توزيع استحکام کششي الياف خرما و مقايسه آن با الياف مصنوعي استفاده گرديد. نتايج نشان دادند که تيمارهاي شيميايي باعث کاهش ليگنين الياف بين 20 تا 50 درصد، کاهش خاکستر بين 37 تا 75 درصد و کاهش قطر بين 37 تا 62 درصد گرديد. همچنين استحکام کششي الياف در تيمار هاي مختلف از 15 تا 60 درصد افزايش داشته است. نتايج توزيع وايبول نشان دادند که توزيع استحکام کششي الياف خالص سازي شده نسبت به الياف اوليه همگن تر و يکنواخت تر بود.

كليد واژه: خالص سازي، الياف خرما، سلولز، ليگنين، استحکام کششي، بيوکامپوزيت
 

پیوست ها

 • 40913890109.pdf
  1.9 مگایابت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
جداسازي مخلوط متانول و MTBE با استفاده از جاذب گرافيت ورقه ورقه

جداسازي مخلوط متانول و MTBE با استفاده از جاذب گرافيت ورقه ورقه

عنوان مقاله: جداسازي مخلوط متانول و MTBE با استفاده از جاذب گرافيت ورقه ورقه

نویسندگان: سلطاني بيتا, محب احمد*, پورقاضي محسن مهدي

* دانشگاه صنعتي اصفهان

چکیده:
در اين تحقيق جداسازي ترکيب قطبي- غيرقطبي متانول و MTBE در جداسازي متانول از MTBEدر فرايند توليد MTBE توسط جاذب غير قطبي گرافيت ورقه ورقه بررسي شده است. در آزمايش هاي جداسازي متانول از MTBE، چهار عامل اصلي شناسايي گرديد که دو عامل مربوط به مرحله ساخت جاذب (شامل نسبت اسيدها و دماي بالا عمليات حرارتي) و دو عامل ديگر مربوط به مرحله جذب (شامل نسبت MTBE به متانول در محلول و نسبت جاذب به محلول) بود. براي کاهش تعداد آزمايش ها و بررسي سهم هر يک از اين عوامل از روش طراحي آزمايش تاگوچي استفاده شد. با استفاده از کاربرد آرايه متعامد L16 شرايط بهينه براي حذف MTBE از متانول پيش بيني گرديد. بر اساس نتايج حاصله اين جاذب قادر به جداسازي انتخابي MTBEاز متانول است و در شرايط بهينه 80 درصد از MTBE موجود در محلول، جداسازي مي شود.

كليد واژه: جذب سطحي، گرافيت ورقه ورقه، جداسازي ترکيبات آلي، جاذب غير قطبي
 

پیوست ها

 • 40913890102.pdf
  976.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
بهينه سازي بيوليچينگ مس از کنسانتره کالکوپيريتي با استفاده از کشت مخلوط باکتريهاي ترموفيل معتدل

بهينه سازي بيوليچينگ مس از کنسانتره کالکوپيريتي با استفاده از کشت مخلوط باکتريهاي ترموفيل معتدل

عنوان مقاله: بهينه سازي بيوليچينگ مس از کنسانتره کالکوپيريتي با استفاده از کشت مخلوط باکتريهاي ترموفيل معتدل

نویسندگان: احمدي علي, شفيعي مهين*, منافي زهرا, رنجبر محمد

* پژوهشکده صنايع معدني، دانشگاه شهيد باهنر کرمان

چکیده:
هدف از اين تحقيق، بررسي بيوليچينگ کنسانتره کالکوپيريتي مس سرچشمه با استفاده از کشت مخلوط باکتريهاي ترموفيل معتدل اکسيد کننده آهن و سولفور است. آزمايشات با استفاده از يک طرح آزمايشي فاکتوريل کامل با لحاظ نمودن تاثير پارامترهاي دما،pH اوليه محيط، نوع محيط کشت و يون نقره بر بازيابي هاي مس و آهن و همچنين تعداد باکتريها طراحي شدند. در اين راستا از دو انکوباتور شيکردار در دور همزدن 150 rpm استفاده و آزمايشات با دانسيته پالپ 10 درصد (وزني به حجمي) براي مدت 30 روز انجام شدند. با استفاده از روش آناليز واريانس با نرم افزار Design Expert، مدلهايي بين پارامترهاي مورد بررسي و متغيرهاي پاسخ توصيف گرديد و براي پيش بيني شرايط بهينه به کار گرفته شد. نتايج نشان داد که بيشترين ميزان بازيابي مس تحت شرايط بهينه (دماي 50°C،pH اوليه 1.8، محيط کشت Norris و حضور کاتاليزور نقره به ميزان 30 mg/L حاصل مي شود.

كليد واژه: بيوليچينگ، ترموفيل معتدل، کنسانتره کالکوپيريتي، بهينه سازي
 

پیوست ها

 • 40913890103.pdf
  567.9 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
مدل سازي تراوش گاز در غشاي پليمري صفحه اي تخت

مدل سازي تراوش گاز در غشاي پليمري صفحه اي تخت

عنوان مقاله: مدل سازي تراوش گاز در غشاي پليمري صفحه اي تخت

نویسندگان: عبادي عموقين آبتين, سنايي پور حميدرضا, مقدسي عبدالرضا*, كارگري علي

* دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه اراک

چکیده:
يک مدل رياضي دو بعدي با دو رويکرد براي تراوش گاز از يک غشاي پليمري صفحه اي تخت جداساز گاز ارايه شده است. در اين مدل انتقال در جهت محوري و شعاعي درون غشا مدنظر قرار گرفته است. نتايج مدل براي انتقال گاز دي اکسيدکربن، با داده هاي آزمايشگاهي غشاي آلياژي تهيه شده از آلياژکاري کوپليمر اکريلونيتريل بوتادين استايرن و پليمر پلي وينيل استات مقايسه شده است. تراوايي گاز در ترکيب درصدهاي مختلف پليمر و اثر فشار بر تراوايي بررسي شد. پيش بيني هاي مدل از همخواني خوبي با داده هاي آزمايشگاهي برخوردار بودند.

كليد واژه: تراوايي، مدل سازي دو بعدي، غشاي پليمري، ضريب نفوذ
 

پیوست ها

 • 40913890104.pdf
  1.8 مگایابت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
روش مناسب براي فرآوري سرباره کوره هاي آلومينيوم سازي و تبديل آن به ماده اي ديرگداز

روش مناسب براي فرآوري سرباره کوره هاي آلومينيوم سازي و تبديل آن به ماده اي ديرگداز

عنوان مقاله: روش مناسب براي فرآوري سرباره کوره هاي آلومينيوم سازي و تبديل آن به ماده اي ديرگداز

نویسندگان: بديعي سيدحسين, اطرج ساسان*, سائري محمدرضا

* دانشگاه شهرکرد

چکیده:
در اين تحقيق روش هاي مختلفي جهت فرآوري سرباره کوره هاي آلومينيوم سازي مورد استفاده قرار گرفته است و با توجه به نتايج، مناسب ترين روش جهت تبديل سرباره به محصولي مناسب براي کاربرد در صنايع ديرگداز ارايه شده است. نتايج نشان مي دهد که مناسب ترين روش جهت فرآوري شامل مراحل: آسياب، سنگجوري و الک کردن، اسيد شويي و کلسيناسيون در دماي بالاتر از 1250 C° مي باشد. روش فرآوري مناسب باعث حذف و يا کاهش قابل ملاحظه فازهايي با نقطه ذوب پايين همانند آلومينيوم از ترکيب سرباره مي شود و آن را به ماده اي ديرگداز با قابليت کارکرد تا دماي 1250 C° تبديل مي کند. موثر بودن اين روش توسط آناليزهاي فازي اثبات گرديد. در روش فرآوري بکار رفته، علاوه بر حفاظت از محيط زيست سرباره آلومينيوم به يک ماده ديرگداز براي ساخت ديرگدازهاي ريختني عايق تبديل مي شود. همچنين اکسيد آلومينيوم نيز بعنوان يک محصول فرعي در روش بکار رفته تهيه مي شود.

كليد واژه: فرآوري، سرباره آلومينيوم، اسيد شويي، کلسيناسيون، ديرگداز
 

پیوست ها

 • 40913890106.pdf
  482.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
استفاده از شبکه عصبي و الگوريتم ژنتيک در مدلسازي جداسازي رنگ از محلول هاي آبي توسط جذب بر روي نانو لوله هاي کربني

استفاده از شبکه عصبي و الگوريتم ژنتيک در مدلسازي جداسازي رنگ از محلول هاي آبي توسط جذب بر روي نانو لوله هاي کربني

عنوان مقاله: استفاده از شبکه عصبي و الگوريتم ژنتيک در مدلسازي جداسازي رنگ از محلول هاي آبي توسط جذب بر روي نانو لوله هاي کربني

نویسندگان: شهرياري زهره, سلطاني گوهرريزي عطااله*, محبي علي

* پژوهشکده انرژي و محيط زيست، دانشگاه شهيد باهنر کرمان

چکیده:
در اين تحقيق جذب متيلن بلو از محلول آبي بر روي نانولوله هاي کربني مورد مطالعه قرار گرفته است. داده هاي آزمايشگاهي در سه دماي 290، 300 و K 310 با مدلهاي تعادلي و در دماي K 300 با مدل هاي سينتيکي مطابقت داده شد و مشاهده گرديد که داده هاي تعادلي جذب منطبق بر ايزوترم لانگموير بوده و سينتيک جذب با معادله سينتيکي شبه درجه دوم مک کي و هو سازگار است. پارامترهاي ديگري نظير زمان تماس، pH محلول، غلظت اوليه متيلن بلو و مقدار جاذب به عنوان فاکتورهاي موثر بر جذب بررسي شدند. نود دسته از داده هاي آزمايشگاهي براي توسعه يک شبکه عصبي بکار گرفته شد. ورودي هاي شبکه شامل پارامترهاي غلظت اوليه محلول، ميزان جاذب، pH اوليه محلول، زمان تماس و دما بودند و خروجي شبکه غلظت نهايي متيلن بلو در فاز محلول بوده است. شبکه با استفاده از الگوريتم ژنتيک بهينه شده و نتايج آن با داده هاي آزمايشگاهي مقايسه شد که مطابقت بسيار خوبي مشاهده گرديد.

كليد واژه: جذب سطحي، رنگ، متيلن بلو، نانولوله هاي کربني، شبکه عصبي، الگوريتم ژنتيک
 

پیوست ها

 • 40913890107.pdf
  307.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
جداسازي اتوماتيک انواع رزين هاي پلاستيک به روش الگوريتم مشتق مرتبه دوم بر مبناي طيف سنجي بازتابشي NIR

جداسازي اتوماتيک انواع رزين هاي پلاستيک به روش الگوريتم مشتق مرتبه دوم بر مبناي طيف سنجي بازتابشي NIR

عنوان مقاله: جداسازي اتوماتيک انواع رزين هاي پلاستيک به روش الگوريتم مشتق مرتبه دوم بر مبناي طيف سنجي بازتابشي NIR

نویسندگان: صفوي سيدمحسن, معصومي حامد*, ميريان سيدسعيد, تبريزچي محمود

* دانشگاه آزاد اسلامي، واحد گلپايگان

چکیده:
در اين مقاله روشي مناسب، دقيق و سريع براي جداسازي اتوماتيک رزين هاي پلاستيکي از جريان زباله هاي پلاستيکي ارايه مي شود. در سيستم جداسازي، نمونه هاي پلاستيکي بر روي نوارنقاله جداسازي تغذيه مي شوند و هنگام عبور نمونه ها از نزديکي انتهاي نوارنقاله، طيف بازتابشي مادون قرمز نزديک (NIR) آن ها توسط يک دستگاه طيف سنج سريع گرفته مي شود. واحد کنترل، از نمودار طيف، مشتق مرتبه دوم مي گيرد و با انجام يک سري آناليزها بر روي آن، جنس نمونه را تشخيص مي دهد. سرانجام رزين هدف با جريان هواي فشرده به مکان مناسب پرتاب مي شود. بر اين اساس، امکان جداسازي رزين هاي PET، HDPE، PVC،PP و PS به صورت اتوماتيک با نرم افزار LabVIEW فراهم مي گردد. دقت اين روش بر روي رزين هاي مختلف نشان داده شده، و تاثير پارامترهاي مختلفي نظير آلودگي سطحي، ضخامت نمونه، وجود برچسب و درپوش بر روي دقت سيستم شناسايي مورد مطالعه قرار گرفته است. نتايج آزمايشات، دقت بالاي اين روش جديد را تاييد کرده اند.

كليد واژه: پلاستيک، جداسازي، طيف سنجي بازتابشي، مادون قرمز نزديک، مشتق مرتبه دوم، نرم افزار Lab VIEW
 

پیوست ها

 • 40913890108.pdf
  2.9 مگایابت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
جداسازی و شناسايی آلکالوييدهای قسمت های هوايی گياه گلوسيوم گرنديفلوروم منطقه سرخه حصار

جداسازی و شناسايی آلکالوييدهای قسمت های هوايی گياه گلوسيوم گرنديفلوروم منطقه سرخه حصار

جداسازی و شناسايی آلکالوييدهای قسمت های هوايی گياه گلوسيوم گرنديفلوروم منطقه سرخه حصار

نویسندگان: کتايون مرتضی سمنانی * ، مجيد سعيدی
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل


چکيده مقاله:
سابقه و هدف: گياه گلوسيوم گرنديفلوروم متعلق به خانواده خشخاش از گياهان بومی ايران می باشد که در طب سنتی ايران جايگاه خاصی را داراست. با توجه به اهميت آلکالوييدهای خانواده خشخاش، جداسازی و شناسايی آلکالوييدهای اين گونه برای اولين بار در ايران مورد مطالعه قرار گرفت.
مواد و روش ها: پس از عصاره گيری گياه به روش پرکولاسيون و انجام خالص سازی مقدماتی، جداسازی آلکالوييدها با استفاده از کروماتوگرافی ستونی و لايه نازک انجام گرفت و پس از خالص نمودن نهايی آلکالوييدها، با استفاده از طيف های MS ، NMR و IR شناسايی انجام پذيرفت.
نتايج: با توجه به يافته های حاصل ازآناليز دستگاهی، آلکالوييدهای به دست آمده عبارت بودند از: پروتوپين(2/0%) آلوکريپتوپين (29/0%)، کريدين (15/0%)، ايزوکريدين (14/0%)، و N- متيل ليندکارپين (03/0%).
استنتاج: بر اساس نتايج به دست آمده N- متيل ليندکارپين برای اولين بار در اين گونه شناسايی شد که بيانگر تأثير تغيير منطقه بر نوع آلکالوييدهای گياه می باشد.

واژه‌های کلیدی: شناسايي، آلكالوييد، قسمت هاي هوايي، گلوسيوم گرنديفلوروم،
 

پیوست ها

 • admin-A-10-1-24-130cdc7.pdf
  1.5 مگایابت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﻟﻜﺎﻟﻮﻳﻴﺪﻫﺎي ﮔﻴﺎه ﻫﻴﻮﺳﻴﺎﻣﻮس اﻳﻨﺴﺎﻧﻮس

ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﻟﻜﺎﻟﻮﻳﻴﺪﻫﺎي ﮔﻴﺎه ﻫﻴﻮﺳﻴﺎﻣﻮس اﻳﻨﺴﺎﻧﻮس

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ
ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﻟﻜﺎﻟﻮﻳﻴﺪﻫﺎي ﮔﻴﺎه ﻫﻴﻮﺳﻴﺎﻣﻮس اﻳﻨﺴﺎﻧﻮس( Hyoscyamus insanus Stocks )
ﻣﺤﺴﻦ ﺗﻔﻘﺪي *1 ,ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦزادهﺧﻴﺎط 2 ,ﻣﺤﻤﺪ رﺣﻴﻤﻲزاده 3
-1اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه داروﺳﺎزي و ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم داروﻳﻲ ﻣﺸﻬﺪ
-2اﺳﺘﺎد داﻧﺸﻜﺪه داروﺳﺎزي و ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم داروﻳﻲ ﻣﺸﻬﺪ
-3اﺳﺘﺎد داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم,داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ


* آدرس ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ:داﻧﺸﻜﺪه داروﺳﺎزي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺸهد
 

پیوست ها

 • tafaghodi-A-10-371-1-6069c93.pdf
  213 کیلوبایت · بازدیدها: 0

mehrdadbekibeman

عضو جدید
سلام دوستان
هرچی می گردم چیز به درد بخوری راجب سیلیکاژل(خواص،کاربرد و ...) پیدا نمی کنم
خیلی بهش احتیاج دارم.
ممنون می شم دوستان یکی یه مطلب کامل بهم بده
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار

پیوست ها

 • 1-s2.0-S0376738815302040-main.pdf
  4.5 مگایابت · بازدیدها: 0

Mehrodada

عضو جدید
سلام دوستان
مقاله در زمینه حذف H2S ,CO2 از گازهای خروجی در واحد های پالایشگاهی و پتروشیمی اگه دارین برام بفرستین ممنون میشم.
 

mohandes-87

عضو جدید
وضعیت اورژانسی

وضعیت اورژانسی

سلام دوستان
موضوع پایان نامم جذب سطحی Co2به وسیله زئولیت 4a هست. ولی تاالان نتونستم مقاله مرتبط پیدا کنم اگر میشه براینمونه یه مقاله بهم بدید تا بتونم مقالات بعدی رو خودم سرچ کنم.
ممنونم
 

فاطمه یاس

عضو جدید
کاربر ممتاز

پیوست ها

 • [Elearnica] -Recent_membrane_development_for_pervaporation_processes.pdf
  3.8 مگایابت · بازدیدها: 1

hamid22270

عضو جدید
سلام د.ستان یه مقاله در مورد جداسازی مایعات بوسیله ی غشاهای پلیمری می خواستم. لطفا اگه کسی سراغ داره بگه ضروریه
 
بالا