طراحی فونداسیون سوله در SAFE

رضا عابدی

عضو جدید
سلام در مورد طراحی فونداسیون سوله در SAFE ، شناژها رو بهتر هست مدل کنیم یا نه طراحی شناژ بند 9-17-7-2 مبحث9(نیروی کششی معادل 10%نیروی محوری نهایی ستون طرفین)، کفایت میکنه ؟
 
سلام در مورد طراحی فونداسیون سوله در SAFE ، شناژها رو بهتر هست مدل کنیم یا نه طراحی شناژ بند 9-17-7-2 مبحث9(نیروی کششی معادل 10%نیروی محوری نهایی ستون طرفین)، کفایت میکنه ؟


با سلام خدمت شما همکار گرامی

خیر شناژها نباید مدل شوند و تنها باید حداقل ابعاد بتن شناژ رو رعایت کنید و مساحت آرماتورهای شناژ رو بر اساس کشش ده درصد محاسبه نمایید. در صورتی که شناژ رو به صورت SLAB مدل نمایید، نرم افزار بر سختی خمشی آنها حساب کرده و در این صورت باید همانند پی نواری عادی برای آن نوار طراحی رسم کرده و آرماتور خمشی طراحی نمایید. از نظره من نیازی به درنظر گرفتن تیر نیز نیست در SAFE بین نوارهای پی حرکتی منظور نمی شود تا بخواهیم شناژ را در آن مدل نماییم و نیازی به این کار نیست.
حق نگهدارتان
 

Similar threads

بالا