شبکه مراقبت باغ

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
شبكه مراقبت باغات انگور


1- شبكه مراقبت به ازاي هر 100 هكتار يك ايستگاه مي بايست داير كند. جهت رديابي خوشه خوار انگور يك ايستگاه كافي است .
2- مشخصات هر ايستگاه (مشخصات ايستگاه: نام منطقه، ارتفاع منطقه، تاريخ نصب) بايد معين باشد و عكسي از آن تهيه و به مركز جهاد كشاورزي ارائه شود.
3- در ايستگاه خوشه خوار انگور 3 تله فرموني با فاصله 150 متر نصب شود و روي هر تله شماره گذاري شود و عكس تهيه شود.
4- در هر ايستگاه 5 عدد كارت زرد جهت رديابي زنجرك انگور مي بايست نصب شود. (آمار ارائه شده ميانگين تعداد زنجرك ها در 5 كارت خواهد بود.)
5- آمار برداري تله ها و كارت زرد هر سه روز يك بار مي بايست صورت گيرد و تحت برنامه اكسل به مركز جهاد كشاورزي ارائه شود.
6- ارائه گزارشات طبق فرمهاي مربوطه به صورت منظم به صورت ماهانه.
7- همراه با گزارش آمار برداري در هر ايستگاه وضعيت فنولوژي گياه (طبق دستورالعمل) نيز گزارش گردد.
8- نام باغداران مشمول طرح مي بايست مشخص باشد و طبق فرم براي هر باغدار 1 گزارش در ماه وجود داشته باشد.
9- اطلاع رساني به باغداران مي بايست مستند و مورد تائيد مركز جهاد كشاورزي بخش باشد.
10- شبكه مراقبت موظف است در مورد كليه آفات و بيماريهاي موجود در دستور العمل، گزارشي مبني بر سطح آلودگي و ميزان مبارزه با آن را در منطقه ارائه دهد.
11- در پايان طرح شبكه مراقبت مي بايست گزارش تحليلي خود را مكتوب ارائه نمايد.


 

پیوست ها

  • angoor.DOC
    94 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
شبكه مراقبت باغات پسته1- شبكه مراقبت به ازاي هر 100 هكتار مي بايست يك ايستگاه تشكيل دهد. و در هر ايستگاه يك عدد تله فرموني كرمانيا و 5 عدد كارت زرد نصب نمايد.
2- مشخصات هر ايستگاه (مشخصات ايستگاه: نام منطقه، ارتفاع منطقه، تاريخ نصب، شماره ايستگاه روي تله نوشته شود.) بايد معين باشد و عكسي از آن تهيه و به مركز جهاد كشاورزي ارائه شود.
3- آمار برداري تله ها و كارت زرد هر سه روز يك بار مي بايست صورت گيرد و تحت برنامه اكسل به مركز جهاد كشاورزي ارائه شود. ( در خصوص آمار برداري از كارتها ميانگين تعداد پسيل ها در 5 كارت خواهد بود.)
4- ارائه گزارشات طبق فرمهاي مربوطه به صورت منظم به صورت ماهانه.
5- همراه با گزارش آمار برداري در هر ايستگاه وضعيت فنولوژي گياه (طبق دستورالعمل) نيز گزارش گردد.
6- نام باغداران مشمول طرح مي بايست مشخص باشد و طبق فرم براي هر باغدار 2 گزارش در ماه وجود داشته باشد.
7- نرم هاي مبارزه و نحوه بازديد شبكه مراقبت از باغات در دستورالعمل موجود مي باشد.
8- اطلاع رساني به باغداران مي بايست مستند و مورد تائيد مركز جهاد كشاورزي بخش باشد.
9- شبكه مراقبت موظف است در مورد كليه آفات و بيماريهاي موجود در دستور العمل، گزارشي مبني بر سطح آلودگي و ميزان مبارزه با آن را در منطقه ارائه دهد.
10- در خصوص آفت كرمانيا مي بايست بر اساس يكي از روشهاي موجود در دستورالعمل برآوردي از ميزان خسارت را بنمايد.
11- در پايان طرح، شبكه مراقبت مي بايست گزارش تحليلي خود را مكتوب ارائه نمايد.

 

پیوست ها

  • peste.DOC
    97.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
شبکه مراقبت باغات سردسیری1- هر شبكه مي بايست طبق جدول صفحه اول نسبت به ايجاد ايستگاههاي رديابي اقدام نمايد.
2- ايستگاههاي كرم سيب،كرم خراط، پروانه زنبور مانند و كرم آلو به ازاي هر ايستگاه دو تله مي باشد. ساير آفات به ازاي هر ايستگاه يك تله مي بابيست نصب شود.
3- مشخصات هر ايستگاه (مشخصات ايستگاه: نام منطقه، ارتفاع منطقه، تاريخ نصب، شماره ايستگاه روي تله نوشته شود.) بايد معين باشد و عكسي از آن تهيه و به مركز جهاد كشاورزي ارائه شود.
4- تله هاي فرموني هر آفت مي بايست با فاصله 50 تا 100 متر از حاشيه ي باغ و 150 متر از يكديگر فاصله داشته باشند.
5- ارائه گزارشات طبق فرمهاي مربوطه به صورت منظم به صورت ماهانه به مركز جهاد كشاورزي بخش تحويل داده شود.
6- ارائه گزارش آماربرداري به تفكيك هر ايستگاه به صورت منظم و تحت برنامه اكسل.
7- همراه با گزارش آمار برداري در هر ايستگاه وضعيت فنولوژي گياه (طبق دستورالعمل) نيز گزارش گردد.
8- آمار برداري از هر ايستگاه بسته به تراكم آفت مي بايست هر 3 يا 7 روز يك بار صورت گيرد.
9- شبكه مراقبت بايستي براي هر باغدار حداقل يك بار در ماه گزارش بازديد داشته باشد.
10- اطلاع رساني و انجام بازديدها بايد مورد تائيد كارشناس ناظر مركز خدمات باشد.
11- در خصوص مبارزه با آفت كرم خراط،مي بايست محلي را جهت اجراي مبارزه شكار انبوه انتخاب( در سطح يك هكتار) و به محض اولين شكار نسبت به اين نوع مبارزه اقدام شود.
12- شبكه مراقبت موظف است در مورد كليه آفات و بيماريهاي موجود در دستور العمل ارائه شده به آنها، گزارشي مبني بر سطح آلودگي و ميزان مبارزه با آن را در منطقه ارائه دهد
13- نحوه مبارزه با آفات، بيماريها و علف هاي هرز مختلف در دستورالعمل ارائه شده به شبكه هاي مراقبت شرح داده شده است.
14- در پايان شهريور همزمان با اتمام طرح شبكه مراقبت مي بايست گزار ش تحليلي خود را به صورت مكتوب ارائه نمايد.


 

پیوست ها

  • sardsiri.DOC
    73.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0
بالا