سلسله مراتب تاکسونومیکی

hajibehzad

کاربر برگزیده علوم گیاهی
نویسنده :عسکر اله قلی

سلسله Kingdom
-زیر سلسله Subkingdom
شاخه Division
-زیر شاخه Subdivision
رده Class
-زیر رده یا فراراسته Subclass or Ultraorder
راسته Order
-زیر راسته S.order
تیره یا خانواده Family
-زیر تیره S.family
-قبیله یا طایفه Tribe
-زیر قبیله S.tribe
جنس Genus
-زیر جنس S.genus
-بخش یا ***یون Section
-زیر بخش S.section
-سری Series
-زیر سری S.series
گونه Species
-زیر گونه S.species
-واریته Variety
-زیر واریته S.variety
-فرم یا شکل Form
-زیر فرم S.form
 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
orkidehm سلسله مراتب تاکسونومیکی علوم گیاهی 0

Similar threads

بالا