رموز طلایی پرولاپس دریچه ی میترال (MVP)

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز

نوعی ظاهر بد است که بطور نرمال نشانه هایی را بروز نمی دهد و دیر پیشرفت کرده و سبب مرگ ناگهانی ناشی از ایست قلبی می شود و در خانمها زیادتر از اقایان رخ می دهد و معمولا اختلال ژنتیکی بافت پیوندی باعث بزرگی یک یا هر دو لت دریچه میترال می باشد سوراخ در بسیاری از موارد گشاد می شود . طناب های تاندونی و عضلات پاپیلاری هم شاید دراز گردند .
پاتو فیزیولوژی :
در پرولاپس میترال بخشی از لت دریچه میترال در طی سیستول دچار کشیدگی به طرف دهلیز می شوند . این باد کردن ممکن است باعث کشیدگی لت بشود که در نتیجه دریچه در طی سیستول بسته باقی نمی ماند . حدود ۱۵ در صد بیماران دچار سوفل و به دنبال آن بزرگی قلب ، فیبریلاسیون دهلیزی و پر فشار خون ریوی یا نارسایی احتقان قلب می شوند .
تظاهرات بالینی :
بسیاری از افراد علایمی ندارند اما سایرین دارای علایم :
خستگی
تنگی نفس
درد قفسه سینه
سبکی سر
گیجی
تپش قلب
اضطراب
سنکوپ
یافته ها ی تشخیصی :
اغلب نشانه ی اولیه در هنگام معاینه فیزیکی قلب توسط یک صدای اضافی در قلب به صورت کلیک میترال شناسایی می شود . سوفل نارسایی میترال نیز ممکن است شنیده شود در صورت پیشرفت کشیدگی علایم نارسایی قلب ممکن است رخ دهد . اکو کاردیوگرافی داپلر ممکن است به منظور تشخیص و پایش پیشرفت پرولاپس دریچه میترال استفاده شود .

Mitral-Valve-Prolapse
درمان طبی :
به بیمار توصیه می شود مصرف کافین و الکل را در رژیم غذایی کم کند
استعمال سیگار را متوقف سازد
دارو های ضد اریتمی ممکن است تجویز شود
درد قفسه سینه به نیترات ها پاسخ نمی دهد اما ممکن است به بتا بلوکر ها و کلسیم بلوکر ها جواب مناسب را بدهد در مراحل پیشرفته ، ترمیم یا تعویض دریچه ممکن است ضرورت داشته باشد .
منبع-http://nurse-station.ir
 
بالا