رساندن شمار سلولی شیر گله به 200 هزار قانع کننده نیست!

mnadi

عضو جدید
[FONT=&quot]رساندن[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]شمار[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]سلولی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]شیر[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]گله[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]به[/FONT][FONT=&quot] 200 [/FONT][FONT=&quot]هزار[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]قانع[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]کننده[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]نیست[/FONT][FONT=&quot]![/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]گزارشی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]که[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]نتیجه[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]یک[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]بررسی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]آماری[/FONT][FONT=&quot] 11 [/FONT][FONT=&quot]ساله[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]از[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]وضع[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]تولید[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ودستاوردهای[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]مالی[/FONT][FONT=&quot] 984 [/FONT][FONT=&quot]دامداری[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]در[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]غرب[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]میانه[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]آمریکا[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]را[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]در[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]بر[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]داردروی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]این[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]نکته[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]تاکید[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]میکند[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]که[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]رسیدن[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]شمار[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]سلولی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]شیر[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]به[/FONT][FONT=&quot] 200 [/FONT][FONT=&quot]هزار[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ازنظر[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]اقتصادی،[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]هدف[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]مالی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]دامداریها[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]را[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]برآورده[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]نمیکند[/FONT][FONT=&quot].[/FONT] [FONT=&quot]در[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]این[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]بررسی،[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]میانگین[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]شمار[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]سلولی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]یک[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]سوم[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]بالا[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]از[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]گله های مورد بررسی،[/FONT][FONT=&quot] 139 [/FONT][FONT=&quot]هزارسلول[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]در[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]یک[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]میلی لیتر[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]شیر[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]و[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]میانگین[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]شمار[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]سلولی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]یک[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]سوم[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]پایین[/FONT][FONT=&quot] 284[/FONT][FONT=&quot]هزار[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]در[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]هر[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]میلی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]لیتر[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]بود[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT][FONT=&quot]تفاوت[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]تولید[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]این[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]دو[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]گروه ([/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]روزانه[/FONT][FONT=&quot] 5 [/FONT][FONT=&quot]لیتر)[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]وآبستنی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]کمتردر[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]گروه[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]یک[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]سوم[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]پایینی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]بودضمنا[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]حذف[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]و[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]تلفات[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]گروه[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]یک[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]سوم[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]پایینی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]نیز[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]بیشتر[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]از[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]یک[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]سوم[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]بالایی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]بود[/FONT][FONT=&quot].[/FONT] [FONT=&quot]به[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]گفته[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]آقای[/FONT][FONT=&quot] Mike Lormore[/FONT][FONT=&quot] یکی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]از[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]انجام[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]دهندگان[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]این[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]بررسی[/FONT][FONT=&quot]،[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]هدف[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]دامداران[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]باید[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]رساندن[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]شمار[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]سلولی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]شیر[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]تانک[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]گله[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]به[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]دست[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]کم[/FONT][FONT=&quot] 152 [/FONT][FONT=&quot]و[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]حتی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]زیر[/FONT][FONT=&quot] 122 [/FONT][FONT=&quot]هزار[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]باشد[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]تا[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]دامداری[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]به[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]سودآوری[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]برسد[/FONT][FONT=&quot].[/FONT] [FONT=&quot]پروتکل[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]پیشنهادی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]برای[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]رسیدن[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]به[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]این[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]سطح[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]از[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]شمار[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]سلولی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]در[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]زیر[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]آمده[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]است[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT] [FONT=&quot]1- [/FONT][FONT=&quot] مو[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]اظب[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]شمار[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]سلولی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]شیر[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]هر[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]یک[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]از[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]گاوها[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]باشید[/FONT][FONT=&quot].[/FONT] [FONT=&quot]یک[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]استراتژی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]مدیریتی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]داشته[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]باشید[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]که[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]فعالانه[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]شمار[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]سلولی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]انفرادی گاوها[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]و[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ورم[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]پستان[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]تازه[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]گله[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]را[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]زیر[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]نظر[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]بگیرد[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]و[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]بررسی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]کند[/FONT][FONT=&quot]،[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]پروتکلی تهیه[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]کنید[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]که[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]باکتری[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]عامل[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ورم[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]پستان[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]را[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]بیابد[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]و[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]راه[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]درمان[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]آن[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]را[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]نشان بدهد[/FONT][FONT=&quot].[/FONT] [FONT=&quot]2-[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]از[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]پدید[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]آمدن[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]عفونتهای[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]تازه[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]جلوگیری[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]کنید[/FONT][FONT=&quot].[/FONT] [FONT=&quot]هنگامی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]که[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]گاوها[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]وارد[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]دوره[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]خشکی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]میشوند،[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]دستورالعملی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]را[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]به[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]کارببندید[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]که[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]هم[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]عفونت[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]گاوهای[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]با[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]پیشینه[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ورم[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]پستان[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]را[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]درمان[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]کند[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]و[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]هم[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ازپدید[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]آمدن[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]عفونتهای[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]تازه[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]جلوگیری[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]نماید[/FONT][FONT=&quot].[/FONT] [FONT=&quot]- 3 [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] خطر[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]پدید[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]آمدن[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ورم[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]پستان[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]را[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]کاهش[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]دهید[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]بسترپاکیزه[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]وخشک و[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]خوب[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]آماده[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]کردن[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]پستان[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]برای[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]دوشش،[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]دوشندگان[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]آموزش[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]دیده[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]و[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]علاقه[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]مند،تنظیم وسلامت[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]دستگاه[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]شیردوشی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]،[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]استفاده ازضدعفونی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]کننده های[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]کارآمد[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]در[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]پیش[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]از[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]دوشش[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]و[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]پس[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]از[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]دوشش،همگی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]میتوانند[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]در[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]کاهش[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ورم پستان[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]موثر[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]باشند[/FONT][FONT=&quot].[/FONT] [FONT=&quot]4- [/FONT][FONT=&quot]مد[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]یریت[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]درست[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]برای[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]پرورش[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]تلیسه ها[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]را[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]به[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]کارببندید[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]تمرکز[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]قوی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]روی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]مدیریت[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]تلیسه ها[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]میتواند[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]روی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]سودآوری گله[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]موثر[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]باشد[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT][FONT=&quot]هدف[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]باید[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]این[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]باشد[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]که[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]تلیسه های[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]سالم،[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]به[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]هنگام،[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]برای[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]تلقیح[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]و[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]زایمان[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]آماده[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]باشند[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]و[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]پس[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]از[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]نخستین[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]زایمان[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]در[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]گله[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]بمانند[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- 5 [/FONT][FONT=&quot]نر[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]خ[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]باروری[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]گله[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]را[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]زیر[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]نظر[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]بگیرید[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]بر[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]پایه[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]این[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]بررسی،گله هایی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]که[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]کیفیت[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]شیر[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]آنها[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]بهتر[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]بود،[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]نرخ[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]باروری[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]بالاتری[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]دارند[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]وروزهای[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]باز[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]آنها[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]کوتاه[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]تر[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]است[/FONT][FONT=&quot].[/FONT] [FONT=&quot]- 6 [/FONT][FONT=&quot]نیر[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]وی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]کار[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]توانا[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]و[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]کارآزموده[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]داشته[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]باشید[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT][FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]گاهی،[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]باهمه[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]کوشش[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]های[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]مدیریتی،[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]گاوها[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]تلف[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]میشوند[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT][FONT=&quot]درصد[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]تلف[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]شدن[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]گاوها[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]نشانه[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]سطح[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]کارایی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]نیروی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]کارگری[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]گله[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]است[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT][FONT=&quot]مراقبت[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]خوب[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ازگله[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]تأثیر[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]بسیار[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]در[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]سودآوری[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]گله[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]دارد[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot]این[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]بررسی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]نشان[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]داد[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]که[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]هدف[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]شمار[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]سلولی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]200[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]هزار[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]شیرگله،[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]هدف[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]درستی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]نیست[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]زیرا[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]با[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]افزایش[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]هر[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]یکصد[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]هزار[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]شمار سلولی 2.5[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]لیتر[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]از[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]تولید[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]میانگین کاسته[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]میشود[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]به نقل از نشریه نیکوتک[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
 
بالا