رابطه ي ميان پايداري اجتماعي و فضاي آموزشي

Faeze Ardeshiry

کاربر فعال تالار مهندسی معماری ,
کاربر ممتاز
رابطه ي ميان پايداري اجتماعي و فضاي آموزشي

نويسند‌گان:
[ حميدرضا عظمتي ] - استادياردانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي
[ محمدهادي نصيري ] - دانشجوي كارشناسي ارشدمهندسي معماري

خلاصه مقاله:

يادگيري بخش مركزي زندگي هرفرد است حتي زمان كه به آن فكرنمي كنيم نيز اتفاق مي افتد بااين تفكر كه رفتاردرخلا رخ نمي دهد لذا راه هاي گوناگون رفتار مرتبط با محيط كالبدي است محيطهاي يادگيري ازعناصري تشكيل خواهند شد كه دركنار هم معنادارميشوند ويژگيها و كيفيت هركدام ازاين عناصر درشكل گيري رفتارهاي مختلف موثر مي باشند فييلسوف ژان پياژه برتوانايي كودك دردرك جهان بطور فعال تاكيد بسيار مي كند و معتقد است كه كودكان بطور انفعالي اطلاعات را جذب نمي كنند بلكه آنچه را كه دردنياي پيرامون خود مي بينند ميشنوند و احساس مي كنند سپس انتخاب و تفسير مي نمايند معماري هنري است كه ما را دربرگرفته است و انسانها بيش ازآنكه برفضا تاثير بگذارند ازآن تاثير ميپذيرند اموزش و به تبع آن محيطهاي اموزشي بيشترين اثرونقش را برذهنيت و تمدن سازي جوامع به عهده دارند لازمه اصلاح كالبد اموزش و پرورش ايجاد فضاهاي مرتبط با فعاليت دانش اموزان است فضاهايي كه داراي شرايط مناسب و مطلوب براي رشد فيزيكي ذهني عاطفي و اجتماعي كودكان مي باشد پايداري اجتماعي يكي اززيرشاخه هاي توسعه پايداردرزمينه معماري است كهدرسالهاي اخير باتوجه به ويژگيهاي جوامع انساني و شهري ازجمله روند روزافزون جمعيت تراكم شهرنشيني جدايي روزافزون ادميان ازيكديگر مورد توجه قرارگرفته است

كلمات كليدي:
پايداري اجتماعي/تعامل اجتماعي/محيط آموزشي/رفتار/يادگيري

:gol:
 

پیوست ها

  • SAUD01_255_2504065.pdf
    753.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0
آخرین ویرایش توسط مدیر:
بالا