درخواست کمک

akb0918

عضو جدید
برای تشخیص منظم یا نامنظم بودن ساختار کریستالی از چه ابزارهای استفاده میکنند؟ در ضمن پراش اشعه ایکس ابر شبکه ها چگونه است؟
 
بالا