درآمدی بر تحلیل متقابل سیال و جامد FSI

mechdes

عضو جدید
FSIچیست؟
بسیاری از مواقع سعی داریم رفتار یک سیال را در شرایط مختلف و با استفاده از روشهای تحلیلی و عددی
مختلف شبیه سازی کنیم.برای مثال رفتار سیال درون کانالی که دریچه ای بر سر راه آن قرار دارد.در مقابل
بسیاری از مواقع نیز میخواهیم رفتار یک جسم جامد را در برابر تنش های وارده بر آن جسم بررسی کنیم
که حتی ممکن است این جسم مانند مثالی که گفته شد بعنوان دریچه ای بر سر راه جریان قرار داشته باشد و
ما بخواهیم رفتار این دریچه را در مقابل جریان بررسی کنیم .یک راه این است که بارگذاری روی این جسم
را شبیه سازی کنیم و مساله را حل کنیم،اما روش بسیار مناسب و دقیقتری که در چندساله اخیر پیشنهاد
میشود روش Fluid Structure Interaction (FSI) یا تحلیل متقابل سیال و جامد است.این روش بر مبنای
حل هم زمان معادلات سیال و بارگذاری جامداتی شبیه سازی از توزیع سرعت و فشار و همچنین توزیع تنش
و تغییر شکل در کل هندسه به ما اریه میکند.
برای دانلود رایگان مقاله ای که به زبان فارسی در این مورد کار شده به وبلاگم سر بزنید
 
بالا