دانلود کتاب صوتی هبوط – دکتر علی شریعتی

Mʀ Yᴀsɪɴ

کاربر حرفه ای
کاربر ممتازبا اجرای بسیار زیبای سامسارابا تشکر از محمد رضا غفاری نیا برای میکس و انتخاب موسیقی
هبوط در کویر عنوان کتاب نهم از مجموعه آثار ۳۵ جلدی دکتر شریعتی است که ابتدا در دو کتاب با عنوانهای «هبوط» و «کویر» به چاپ رسیدهاند. شریعتی در بخش اول کتاب یعنی هبوط، داستان سمبلیک آدم و هبوط او را از بهشت مینویسد که در حقیقت فلسفه تاریخ اوست که به زبان نماد و سمبل حکایت میشود و در بخش دوم، کویر را به عنوان نماد وطنش ایران برمیگزیند و با برشمردن مشخصات کویر، مسایل آن روز و تاریخ پر و فراز و نشیب ایران را ترسیم میکند و می گوید: «کویر، تاریخی که در صورت جغرافیا نمایان شده است.» پیشینه داستانهای نمادین یا سمبلیک در ادبیات کلاسیک فارسی به برخی از داستانهای شاهنامه و منظومههای رمزی عطار نیشابوری باز میگردد؛ اما در نثر شاید نوشتههایی مانند «عقل سرخ» و «لغت موران» از شیخ شهابالدین سهروردی و «رساله الطیر» ابن سینا را بتوان نمونههای کاملی از این نوع ادبی به شمار آورد. اما در ادبیات داستانی معاصر، نویسندگان ما کمتر به این شیوه توجه نشان داده اند.دکتر شریعتی از چهرههایی است که بیشترمردم او را در سیمای یک متفکر و اصلاحگر دینی و اجتماعی میشناسند و کمتر از بعد ادبی او اطلاع دارند. اما شخصیت چند وجهی دکتر، او را به سمت نگارشهای متفاوت و مختلفی کشانده است. هرچند نمیتوان او را به صورت حرفهای شاعر و داستاننویس نامید، ناگفته نماند که ایشان شعر و داستان نیز در کارنامهاش دارد. اما نوشتههایی که عرصه نمود تخیل خلاق شریعتی است، نگارشهای ادبی ـ داستانی ـ شعری ایشان است. این ترکیب غریب شاید بتواند به نوعی، ساختار نوشتههایی مانند «هبوط در کویر» و «گفتوگوهای تنهایی» را ترسیم نماید، نوشتههایی که در پرواز خیال و زبان ایهامدار، گاهی به شعرناب پهلو میزند و در توصیف و شخصیتپردازی دقیق، به داستان؛ اما خود، آنها را نه به قصد شعر نگاشته است و نه داستان.دکتر شریعتی خود در مقدمه همین کتاب، تقسیمی از نوشتههایش به دست میدهد که موقعیت این نوشتههای ایشان را به روشنی بیان می دارد: «نوشته هایم نیز بر سه گونه «اجتماعیات»، «اسلامیات» و «کویریات». آنچه تنها مردم میپسندند: اجتماعیات، و آنچه هم من و هم مردم: اسلامیات، و آنچه خودم را راضی میکند و احساس میکنم که با آن نه کار، و چه میگویم؟ نه نویسندگی، که زندگی میکنم: کویریات.» از مشخصات بارز کتاب کویر، نثر زیبا، پخته وتأثیرگذار آن است. با خواندن کلمات این کتاب، خوانند خود را در پرتو تابش اشعه مرموزی مییابد که از منبع نامعلومی بر سراسر وجود او تابیدن گرفته است. منبع این انرژی، بیشک کوره گداختهای است که شبانهروز در قلب دردمند و بیدار دکتر زبانه میکشیده است. کتاب کویر دربرگیرنده شانزده مقاله در موضوعات به ظاهرمتفاوت، ولی در باطن همخون و همخوی است. مهمترین این مقالات، اینهایند: کویر، کاریز، تراژدی الهی، معبد، و انسان خداگونهای در تبعید. این کتاب صوتی را می توانید در ادامه دانلود کنید. 

Similar threads

بالا