خدمات درمانی

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
بیمه شدگان و افراد خانواده آنها از زمانی که مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی قرار گیرند در صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث یا ابتلا به بیماری می توانند از خدمات درمانی سازمان استفاده کنند. خمچنین افراد خانواده ی بیمه شده مانند همسر؛ فرزندان ؛ پدر و مادر که تحت تکفل او باشند می توانند به عنوان بیمه شده ی تبعی از خدمات در مانی یاد شده استفاده کنند.

افراد تحت تکفل بیمه شده مرد که می توانند به تبع او از خدمات درمانی سازمان استفاده کنند؛ عبارتند از : همسر فرد بیمه شده؛ فرزندان پسر زیر ۱۹ سال ؛ فرزندان پسر دارای ۱۹ سال سن و یا بیشتر در صورتی که اشتغال به تحصیل داشته باشند یا در اثر بیماری یا نقص عضو با تشخیص سازمان تامین اجتماعی ؛ از کار افتاده تلقی شده و تحت تکفل قرار گرفته باشند؛ فرزندان دختر مادامی که ازدواج نکرده و شاغل نباشند؛ پدر و مادر بیمه شده در صورتی که تحت تکفل او باشند با این شرط که سن پدر از ۶۰ سال و سن مادر از ۵۵ سال بیشتر باشد یا این که به تشخیص کمیسیون پزشکی؛ از کار افتاده کلی تلقی شوند و مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی هم نباشند.


تهیه و تدوین
وزارت تعاون معاونت پژوهش،آموزش و کار آفرینی تعاونی ها
 
بالا