حذف محدودیت ارتقا پایه طراحی کارشناسی ناپیوسته

a.qadimi

عضو جدید
برای احقاق حقوق کارشناسی های ناپیوسته و رشته های مرتبط در نظام مهندسی امضا کنید:


هدف کارزار این است که محدودیت ارتقا پایه طراحی رشته های مرتبط حذف گردد و همانند رشته های اصلی در ارکان نظام مهندسی عضو شوند:

#کارشناسی_ناپیوسته

#معماری

#عمران

#برق

#مکانیک

#نقشه_برداری

#مکانیک_جامدات

#برق_مخابرات

#برق_کنترل

#حذف_محدودیت_کدرشته_مرتبط

#نه_به_تبعیض
 
بالا