جمله های كوتاه با يك دنيا معنا

***##***

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
کسی که بیشتر از تو خوشحالست
زندگیش آسانتر نیست،
بلکه او
فقط یاد گرفته است که
چگونه با مشکلاتش کنار بیاید.
"تفاوت در نگاههاست".
 

*ABER*

کاربر بیش فعال
کاربر ممتاز
صبورانه در انتظار زمان بمان!
هر چیز در زمان خودش رخ میدهد باغبان حتی اگر باغش را غرق آب هم کند درختان خارج از فصل خود میوه نمی دهند!


 

mohsen.sme

عضو جدید
صبورانه در انتظار زمان بمان!
هر چیز در زمان خودش رخ میدهد باغبان حتی اگر باغش را غرق آب هم کند درختان خارج از فصل خود میوه نمی دهند!


حواسمان نیست که
ما میگوییم و رها میکنیم و رد میشویم
اما یکی ممکن است گیر کند
بین کلمه های ما
بین قضاوت های ما
بین برداشت های ما
دلی که می شکنیم ارزان نیست
یک روزی یک جایی باید جواب بدهیــم.
 

*ABER*

کاربر بیش فعال
کاربر ممتاز
مشکل فکرهای بسته این است که دهانشان پیوسته باز است!
 

***##***

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
گاهی برای خودت پزشک باش
ڪمی قرص خنده تجویز‌ کن
هر شش ساعت یک بار
حتما که نباید مدرک و مطب داشته باشی

خودت نسخه اے بنویس با خط خوش
روحــت را درمان کن و بخند
بے بهانه
 

***##***

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎﯼ ﻣﻘﺪﺱ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻣﻘﺪﺱ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ ؛
ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﻪ ...!
ﭼﯿﺰﯼ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯼ ﻣﻘﺪﺱ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺍﻳﺪ !؟
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻭ ﻣﺴﺎﺟﺪ مقدس،
ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯼ ﻣﻘﺪﺱ ﺩﺍﺭﻧﺪ ...! ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯼ ﻣﻘﺪﺱ ﻳﻌﻨﻲ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺸﺪﻥ ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻤﯽ ﮐﻪ ؛
ﺣﻖّ ﻣﺴﻠّﻢ ﻫﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ !
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯼ ﻣﻘﺪﺱ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ،
ﻭ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﮑﺮ ، ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮﺩ .
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ ﺣﻖّ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ﻫﺮﻃﻮﺭﮐﻪ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ،
ﺳﺮﮎ ﺑﮑﺸﯿﻢ ﻳﺎ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﻛﻨﻴﻢ ...!
ﺣتی ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﻣﺎﻥ

دکتر حلت
 

***##***

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
اگر به من بگویند زیباترین واژه ای که یادگرفتی چیست؟
میگویم
پذیرش است
پذیرش یعنی
پذیرفتن شرایط با تمام سختی هاش
پذیرش یعنی
پذیرفتن آدم ها با تمام نقص هاشون
پذیرش یعنی
پذیرفتن مشکلات هست و باید به مسیر ادامه داد
پذیرش یعنی
پذیرفتن اینکه گاهی من هم اشتباه میکنم
پذیرش یعنی
پذیرفتن اینکه من کامل نیستم
پذیرش یعنی
پذیرفتن اینکه هیچ کس مسئول زندگی من نیست
پذیرش یعنی
پذیرفتن اینکه انتظار از دیگران نداشتن
داشتن پذیرش توی زندگی یعنی پایان دادن به تمام دعواها ، اختلاف ها و جدل ها !
 

***##***

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
همه می‌خواهند بشریت را عوض کنند ،
دریغا که هیچ کس در این اندیشه نیست
که خود را عوض کند....
 

***##***

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﺭﺍ اگر ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﮕﺬﺭﺩ؛
" ﺍﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ "
ﻣﯿﺸﻮﺩ " ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ...."
ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺑﺴﺎﻥ ﭼﺎﯼ ﯾﺦ ﮐﺮﺩﻩ ﯼ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ
ﺩﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﯼ ﻭ ﯾﺎﺩﺕ ﺭﻓﺘﻪ ،
و ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﻗﻨﺪ ﻭ ﺷﮑﻼﺗﯽ
ﺑﻪ ﻣﺬﺍﻕ ﻫﯿﭻ ﻃﺒﻌﯽ ﺧﻮﺵ ﻧﻤﯽ ﺁﯾﺪ.
ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ،
" ﻓﺮﺻﺖ "
ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ ﺑﮕﺬﺭﺩ
ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻣﺜﻞ ﺁﺏِ ﺗﻨﮓِ ﻣﺎﻫﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻭﻗﺘﺶ ﻋﻮﺽ ﻧﺸﻮﺩ،
ﺁﻧﻮﻗﺖ ﺩﯾﮕﺮ ﺁﻥ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﻢ ، ﻣﺎﻫﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ...
ﻗﺪﺭ " ﻟﺤﻈﺎﺕ " ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ.
ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻫﻴﭻﻛﺲ نمی ماﻧﺪ.
 

***##***

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
هیچڪس ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻗﯿﺎﻓﻪ‌ﺍﯼ،
ﺩﺭ ﭼﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍﯼ ﻭ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﺑﺪﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ.

هیچڪس ﺭﺍ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰﺵ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻧﮑﻨﯿﻢ..
ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ی ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻧﮑﻨﯿﻢ.

ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ، ﻣﻬﻨﺪﺱ یا ﺩﮐﺘﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﯾﻢ، ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﺭﮔﺮ، ﺭﻓﺘﮕﺮ، ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﻢ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﻢ.

ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﺮﺗﺮ ﻧﺒﯿﻨﯿﻢ، ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ، ﻣﺎ ﻭﺟﻮﺩﻣﺎﻥ ﺍﺯ گِل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ، ﭘﺲ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻮﯼ ﻧﺎﺏِ ﺁﺩﻣﯿﺰﺍﺩ ﺑﺪﻫﯿﻢ.

ﺻﻮﺭﺕِ ﺯﯾﺒﺎ ﺭﻭﺯﯼ ﭘﯿﺮ،
ﭘﻮﺳﺖِ ﺧﻮﺏ ﺭﻭﺯﯼ ﭼﺮﻭﮎ،
ﺍﻧﺪﺍﻡِ ﺧﻮﺏ ﺭﻭﺯﯼ ﺧﻤﯿﺪﻩ،
و ﻣﻮﯼ ﺯﯾﺒﺎ ﺭﻭﺯﯼ ﺳﻔﯿﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻠﺐِ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺯﯾﺒﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ...
 

***##***

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
مي گويند با هر كس بايد مثل خودش رفتار كرد !
شما گوش نکنید، چون اگر چنين بود از منش و شخصیت هیچكس ،چيزى باقى نمي ماند !

هركس هر چه به سرت آورد فقط خودت باش...

نگذار برخورد نادرست آدمها ، اصالت و طبیعت تورا خدشه دار کند.

اگر جواب هر جفايى ، بدى بود که داستان زندگی ما خالى از آدم های خوب می شد !
 

MisyoMasoud

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
گاهى وقتا
نميدانى تو را چه مي‌شود
خسته مي‌شوى
نه از چيزى نه از كارى نه از كسى
فقط و فقط از خودت
شايد اندك اندك تغيير كنى
ولى يك شب به يكباره تمامت را مي‌گذارى كنار
و مي‌خواهى "من" جديدى از خودت بسازى
كسى كه هيچ اثرى از "تو" گذشته ات را در آن پيدا نكنى
شايد فردا باز برگردى به همان "من" قديمى
ولى اميد را مي‌توان زنده نگه داشت
فردا را كسى نديده است.

 

MisyoMasoud

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
ببخش آن‌هایی را که به تو صدمه زده‌اند؛
حتی اگر گمان می‌کنی آنچه آن‌ها با تو کرده‌اند غیرقابل بخشش است.
تو آن‌ها را می‌بخشی، نه به این دلیل که آن‌ها مستحق بخشش‌اند.
تو آن‌ها را می‌بخشی زیرا دوست نداری با یادآوریِ آزار و اذیتِ آن‌ها خود را رنجیده خاطر کنی.
وقتی زخمی را لمس می‌کنی و احساس درد نمی‌کنی، بدان که به معنای حقیقیِ کلمه، بخشیده‌ای.
دیگران را ببخش، آنگاه شاهدِ معجزه‌هایی بزرگ در زندگیِ خود خواهی بود.

خود را نیز ببخش، همه‌ی خطاهای خود را ببخش.
اگر خود را ببخشی، آنگاه می‌توانی خود را بپذیری و خود را دوست بداری.
بخششِ خود، آغاز رویشِ عشق در دل است.
بخششِ خود، بزرگ‌ترین بخششِ زندگی‌ست.
بخششِ خود، موهبتی‌ست آسمانی که همچون بارانی شفابخش می‌بارد
و آلودگی‌ها را می‌شوید و زخم‌های عاطفی تو را شفا می‌دهد.
بخششِ خود، تو را به هواهای پاک می کشاند.

 

Tik TAAk

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
کلید موفقیت یا شکست هر فردی فقط و فقط در خودش نهفته است

تنها وقتی به موفقیت میرسی که مسئولیت صد در صدی زندگی خودت را بپذیری

آنچه الان هستی چه خوب چه بد محصول ذهن خودت هستی 

رفتاری که با تو میشود چه خوب چه بد فقط و فقط تو مسئول آن هستی

اگر فقیر هستی یا از کمبود محبت دیگران رنج میبری یا ثروتمند هستی

اینها همه محصول تفکر توست ؛ نه هیجکس دیگری

آنان که همواره دیگران را مقصر وضعیت فعلی خود میدانند افرادی

 ضعیف هستند که در رویای رسیدن به هدف های خود می مانند؛

تیک تاک *
 
آخرین ویرایش:

tara75

کاربر بیش فعال
کاربر ممتاز
 

*ABER*

کاربر بیش فعال
کاربر ممتاز
از یاد نبرید که در برابر هر کار غیرانسانی، هزاران کار برآمده از مهربانی و گذشت و خیر خواهی وجود دارد.

"وین دایر"
 

***##***

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
ﭼــﻪ ﺣﻘﯿــﺮ ﻭ ﻛﻮﭼﮏ ﺍﺳــﺖ ﺁﻥ ﮐﺴــﯽ ﻛــﻪ ﺑــﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﻐــﺮﻭﺭ ﺍﺳﺖ !
جايگاه شاه و گدا ؛ دارا و ندار قبر است...
تقواست که سرنوشت ساز است...
براے رسيدن به کبريا بايد نه "کبر" داشت نه "ريا"....
مواظب باشيم که " تقوا" ، بايک "تق" ، "وا" نرود.....
 

SCSI

عضو جدید
از تو چه پنهان،
وقتی کسی دیوانه می‌شود
حتما چیزی را فهمیده که دیگران نمی دانند؛
زخمی کاری، یا دردی کُشنده ...
 

SCSI

عضو جدید
باید دنیا را کمی بهتر از آنچه تحویل گرفته‌ای، تحویل دهی.
خواه با فرزند‌ی خوب.
خواه با باغچه‌ای سرسبز.
خواه با اندکی بهبود شرایط اجتماعی.
و اینکه بدانی حتی اگر فقط یک نفر با بودن تو ساده‌تر نفس کشیده است، این یعنی تو موفق شده‌ای.


گابریل_گارسیا_مارکز
 

SCSI

عضو جدید
گر زني در کار نباشد، عشقي هم در کار نیست!
شکسپیر و حافظ و رومئو و ژولیت و شیرین و فرهاد ول مُعَطَل اند...!
اگر روزي زن ها بخواهند از این جا بروند تقریبا همه ي ادبیات و سینما و هنر
دنیا را باید با خودشان ببرند!


#مصطفي_مستور
 

***##***

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
شیطان

یک دزد است

و هیچ دزدی

خانه خالی را سرقت نمی کند

اگر شیطان زیاد مزاحمتان می شود

در قلبتان گنجینه است

که ارزش دزدی را دارد

پس از آن درست نگهداری کنید

و آن گنجینه ایمان است.
 

₪آمیتریس₪

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
یه گل کاکتوس قشنگ تو خونه ام داشتم،اوایل بهش میرسیدم،قشنگ بود و جون دار،کم کم فهمیدم با همه بوته هام فرق داره،خیلی قوی بود،صبور بود، اگه چند روز بهش نور و آب نمیدادم هیچ تغییری نمیکرد،
منم واسه همین خیلی حواسم بهش نبود به خیال اینکه خیلی قویه و چیزیش نمیشه،
هر گلی که خراب میشد میگفتم کاکتوسه چقدر خوبه هیچیش نمیشه اما بازم بهش رسیدگی نمیکردم...
تا اینکه یه روز که رفتم سراغش دیدم خیلی وقته که خشک شده،ریشه اش از بین رفته بود و فقط ساقه هاش ظاهراشو حفظ کرده بود،قوی ترین گل ام و از دست دادم چون فکر کردم قویه و مقاوم...
مواظب قوی ترین های زندگیمون باشیم ما از بین رفتنشونو نمیفهمیم چون همیشه یه ظاهر خوب دارند،همیشه حامی اند،پشتت بهشون گرمه...
اما بهشون رسیدگی نمیکیم،تا اینکه یه روز میفهمی قوی ها هم از بین میرن...

 

***##***

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
انسانیت
تنها چیزی است که ارزش بالیدن دارد
پول
مقام
زیبایی
و چیزهایی از این دست
همه برچسب های بی ارزشی هستند
که بالندگان به آن تنها میخواهند
که کمبودهای انسانی خود را پنهان کنند...
 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
m_sh_eng جمله های زیبا ادبیات 4592

Similar threads

بالا