جایگاه معمار در جامعه ایرانی

banaeyan

عضو جدید
متن سخنرانی دکتر اصانلو با همین موضوع
Slide1.jpg
Slide2.jpg

Slide3.jpg

Slide4.jpg

Slide5.jpg
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

Similar threads

بالا