تفاوت ریزوم با استولون

hajibehzad

کاربر برگزیده علوم گیاهی
 
بالا