تغییر ضرایب کنکور ارشد برق 99

liveamooz1

عضو جدید
گرایش الکترونیک (مدار مجتمع و نانو و الکترونیک دیجیتال )


دروس ریاضی و مدار در گرایش الکترونیک ضریب 3 دارند. برای این گرایش اولویت اول شما باکس الکترونیک بعلاوه مدار الکتریکی و ریاضی است. و اولویت دوم شما برای مطالعه سیگنال و زبان است.

برای برنامه ریزی ابتدا این سه باکس را بخوانید و سپس سیگنال و زبان را بخوانید.

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنیم؟


برای مطالعه دروس باید ابتدا فازبندی کنیم درس های مهم تر باز یک و دو بخوانید و همراه با فاز یک و دو قسمتی از دروس باکس ریاضی مانند ریاضی مهندسی یا معادلات و درس آمار را نزدیک کنکور بخوانید.

گرایش قدرت


در گرایش قدرت سیگنال ضریب 2 ندارد. برای اولویت بندی قدرت و مدار و ریاضی در اولویت اول و اولویت دوم کنترل خطی و زبان را قرار دهید.

برای درس زبان اصلا لغت حفظ نکنید. زیرا گستره لغات زیاد است پس روی گرامر و درک مطلب کار کنید

گرایش مخابرات


در مخابرات میدان مغناطیس مدار و ریاضی اولویت اول است و سپس سیگنال و آموزش الکترونیک را بخوانید.

گرایش مخابرات سیستم و امن و شبکه مخابراتی

در این گرایش سیگنال و مدار و ریاضی و در فاز بعدی سراغ الکترونیک بروید. و اگر تمایل دارید مغناطیس.


گرایش کنترل


کنترل خطی و ریاضی و مدار و سپس برای اولویت دوم سیگنال یا قدرت(ماشین بررسی) را بخوانید.

مهندسی پزشکی


در این گرایش دو درس سیگنال و کنترل و در اولویت دوم درس الکترونیک و ریاضی و مدار را بخوانید.
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
بالا