[تصاویر صنایع غذایی]- پمپ های مورد استفاده در صنایع غذایی

"ALPHA"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی , صنایع غذایی
کاربر ممتاز
(1) پمپ پیستون محوری


(2) پمپ پیستونی شعاعی
(3) پمپ سانتریفوژی
(4) پمپ دنده خارجی(5) پمپ دنده داخلی

 
بالا