[تصاویر حشرات] Coleoptera

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
Byrrhidae: Chrysobyrrhus sp.

Byrrhidae: Chrysobyrrhus sp.

 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
Byrrhidae: Curimopsis sp.

Byrrhidae: Curimopsis sp.

 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
Byrrhidae: Cytilus sericeus

Byrrhidae: Cytilus sericeus

 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
Byrrhidae: Morychus aeneus

Byrrhidae: Morychus aeneus

 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
Byrrhidae: Morychus rutilans

Byrrhidae: Morychus rutilans

 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
Byrrhidae: Symplocaria semistriata

Byrrhidae: Symplocaria semistriata

 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
Cantharidae: Trypherus rossicus

Cantharidae: Trypherus rossicus

 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
Carabidae: Chlaenius dimidiatus

Carabidae: Chlaenius dimidiatus

 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
Carabidae: Chlaenius festivus

Carabidae: Chlaenius festivus

 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
Carabidae: Chlaenius semicyaneus

Carabidae: Chlaenius semicyaneus

 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
Carabidae: Chlaenius tibialis

Carabidae: Chlaenius tibialis

 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
Carabidae: Chlaenius variicornis

Carabidae: Chlaenius variicornis

 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
Carabidae: Cymbionotum semelederi

Carabidae: Cymbionotum semelederi

 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
Carabidae: Dinodes viridis

Carabidae: Dinodes viridis

 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
Carabidae: Pterostichus kaninensis

Carabidae: Pterostichus kaninensis

 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
Cerambycidae: Anastrangalia dubia

Cerambycidae: Anastrangalia dubia

 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
Cerambycidae: Clytus arietis

Cerambycidae: Clytus arietis

 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
Cerambycidae: Cortodera femorata

Cerambycidae: Cortodera femorata

 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
Cerambycidae: Leptura annularis mimica

Cerambycidae: Leptura annularis mimica

 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
Cerambycidae: Leiopus stillatus

Cerambycidae: Leiopus stillatus

 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
Cerambycidae: Phytoecia nigricornis

Cerambycidae: Phytoecia nigricornis

 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
Cerambycidae: Pogonocherus fasciculatus

Cerambycidae: Pogonocherus fasciculatus

 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
Cerambycidae: Stromatium unicolor

Cerambycidae: Stromatium unicolor

 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
Cerylonidae: Cerylon ferrugineum

Cerylonidae: Cerylon ferrugineum

 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
Cerylonidae: Cerylon ferrugineum

Cerylonidae: Cerylon ferrugineum

 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
Cerylonidae: Cerylon ferrugineum

Cerylonidae: Cerylon ferrugineum

 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
Cerylonidae: Cerylon histeroides

Cerylonidae: Cerylon histeroides

 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
Cholevidae: Ptomaphagus medius

Cholevidae: Ptomaphagus medius

 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
Chrysomelidae: Argopistes biplagiatus

Chrysomelidae: Argopistes biplagiatus

 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
Chrysomelidae: Argopus nigritarsis

Chrysomelidae: Argopus nigritarsis

 
بالا