تست روانشناسی جالب!!!!!!!!!!!!!!

mshayan

عضو جدید
تست اول
در این تست ابتدا سوالات زیر از سوژه پرسیده می شود و از روی جوابهای أن نتیجه گیری خواهد شد . برای مثال جوابهایی به سوالات داده شده است تا نتیجه گیری ملموس تر شود .
سوال ۱ : دریا را چگونه توصیف می کنید؟
جواب ( فرضی ) : آرام . با شکوه
سوال ۲ : جنگل را چگونه جایی می دانید ؟
جواب : اسرار آمیز و ترسناک
سوال ۳ : رودخانه را چگونه وصف می کنید ؟
جواب : زیبا و پر خروش
سوال ۴ : سه حیوان مورد علاقه خود را به ترتیب نام ببرید
جواب : اول سگ
سوال : چرا سگ ؟
جواب : چون زیبا و دوست داشتنی . با وفا است
سوال : حیوان مورد علاقه دوم ؟
جواب : ببر
سوال : چرا ؟
جواب : چون رئیس با وقار و قوی است
سوال : حیوان سوم ؟
جواب : شیر
سوال : چرا؟
جواب : چون قوی . باشکوه و زیباست

اگر مایل هستید . قبل از آنکه به بررسی این جوابها بپردازیم شما نیز به این سوالها پاسخ بدهید که در واقع دو سوال بیشتر نیست :
۱- دریا . جنگل و رودخانه را چگونه توصیف می کنید؟
۲- سه حیوان مورد علاقه خود را به ترتیب و با ذکر علت بیان کنید .ــ دریا : وضعیت کنونی زندگی شخص را نشان می دهد در مورد این شخص . وی زندگی آرام و با شکوهی دارد
ــ جنگل : نظر شخص را نسبت به مرگ نشان می دهد که در مورد این شخص . مرگ . اسرار آمیز و ترسناک است.
ــ رودخانه : انتظار شخص از زندگی را نشان می هد . که در مورد این شخص . زیبا و پر خروش است .
ــ حیوان اول : دیدگاه شخص را نسبت به خودش نشان می دهد . این شخص باورش نسبت به خودش این است که زیبا و دوست داشتنی و با وفا است .
ــ حیوان دوم : دیدگاه سایر مردم نسبت به شخص را نشان می دهد . یعنی در مثال فرضی ما تصور شخص این است که دیگران او را رئیس و با وقار و قوی می دانند .
ــ حیوان سوم : دیدگاه شخص را نسبت به شریک زندگیش نشان می دهد . در مثال ما شریک زندگی این فرد قوی . با شکوه و زیبا است و یا شخص دوست دارد که اینطور باشد .
تست دوم
جهار سوژه ( جنگل - دریا - کوه - دشت ) را به ترتیب علاقه تان مرتب کنید
جواب ( فرضی ) : ۱- دشت ۲- جنگل ۳- دریا ۴ - کوه
اگر مایل هستید شما نیز ابتدا آنها را به ترتیب مورد علاقه تان مرتب کنید و سپس جواب را ببینید .

جنگل سمبل ( همسر )
دریا سمبل ( مادر )
کوه سمبل ( پدر )
دشت سمبل ( خود )
در این جواب فرضی ما شخص از همه بیشتر خودش را دوست دارد سپس همسر و بعد مادر و پدر خود را دوست دارد .


برگرفته ازم مختاری
 

Similar threads

بالا