تحليل جريان نقطه سكون دو بعدي بر صفحه تخت به كمك روش هموتوپي

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
نويسند‌گان:
[ مازيار چنگيزيان ] - دانشجوي دكتري دانشگاه شهيد چمران
[ حميد محمدصديقي ] - دانشجوي دكتري
[ آرش رضا ] - دانشجوي دكتري
خلاصه مقاله:
دراين مقاله ابتدا به كمك روش حل تشابهي معادله حاكم بر جريان نقطه سكون دو بعدي روي صفحه تخت استخراج شده است معادله حاكم يك معادله غيرخطي و فاقد حل تحليلي مي باشد. براي حل با استفاده از روش هموتوپي حدس اوليه براي جواب نهايي و همچنين تابع كمكي مناسب تعيين شده و به كمك اين مقادير و تعيين بازه ي همگرايي سري، حل تحليلي مسئله بدست امده است.


كلمات كليدي:
حل دقيق، روش هموتوپي، جريان نقطه سكون دو بعدي

_________________________________
ISME17_716_1916729.pdf
 
بالا