تاریخچه پیدایش آفتکش ها

mani24

عضو جدید
کاربر ممتاز
تاریخچه پیدایش آفتکش ها


1200
سال ق.م.م - از خاکستر و نمک برای نابودی مزارع دشمن استفاده می کردند

1000 سال ق.م.م - هومر از استفاده از گوگرد برای ضدعفونی نام برد

100 سال ق.م.م - رومی ها از گیاهان سمی برای کنترل موش استفاده می کردند

900 سال بعد از میلاد - استفاده از آرسنیک برای حشره کشی در چین

1300 سال بعد از میلاد - مارکوپولو از استفاده از روغن های معدنی برای کنترل کنه گزارش می کند

1649 - روتنون برای کشتن ماهی در امریکای جنوبی

1690 - توتون برای حشره کشی

1787 - صلبون به عنوان حشره کش

1800 - استفاده از پیرتروم به نام Persian louse powder ( پودر ایرانی شپش کش )

1821 - گوگرد به عنوان قارچکش در انگلستان

1822 - مخلوط کلرور جیوه و الکل برای کنترل ساس

1845 - ترکیبات فسفره برای موش کش در پروس

1848 - Derris ( روتنون ) برای حشره کشی در امریکا

1867 - سبز پاریس برای حشره کشی در فرانسه

1868 - امولسیون روغن های نفتی به عنوان حشره کش زمستانه

1877 - استفاده از گاز هیدروژن سیانید ( سیانور ) برای حشره کشی

1885 - کشف محلول بردو توسط Millardet در فرانسه

1892 - ترکیبات نیتروفنول برای حشره کشی

1896 - سولفات مس به عنوان آفتکش

1917 - تولید سولفات نیکوتین به صورت پودر

1923 - اولین جلب کننده سوسکها به نام ژرانیول ساخته شد

1929 - اولین دور کننده حشرات ساخته شد

1931 - ساخت تیرام به عنوان اولین قارچ کش مصنوعی

1932 - متیل بروماید در فرانسه

1936 - پنتا کلرور فنول برای حفاظت چوب در مقابل قارچ

1938 - ساخت TEPP ( اولین حشره کش فسفره ) توسط شرودر در آلمان

1939 - کشف DDT

1942 -
تو فور دی بهعنوان آفتکش شناخته شد

1951 - ساخت حشره کش های کاربامات

1957 - اسید ژیبرلیک ساخته شد

1958 - آترازین ساخته شد

1961 - کلرفاسینون به عنوان موش کش

1964 - قارچ کش تیابندازول ساخته شد

1971 - گلایفوزیت ساخته شد

1980 - علف کش های سولونیل اوره ساخته شد
منبع : سموم دفع آفات و کاربرد آنها

نوشته محمدرضا موسوی
 
بالا