بررسي تطبيقي هنر در آئين هاي فتوت اسلامي و ذن بودايي

E . H . S . A . N

مدیر تالار مهندسی معماری مدیر تالار هنـــــر
مدیر تالار
عنوان نشریه: مطالعات تطبيقي هنر : پاييز و زمستان 1393 , دوره 4 , شماره 8 ; از صفحه 99 تا صفحه 111 .

عنوان مقاله: بررسي تطبيقي هنر در آئين هاي فتوت اسلامي و ذن بودايي

نویسندگان: جوان آراسته امير*, محمودي ابوالفضل

* دانشکده مذاهب، دانشگاه اديان و مذاهب، قم

چکیده:
پژوهش پيشرو تلاشي در راستاي مقايسه هنر در ساحت دو جريان شرقي مهم و پردامنه ديني، «فتوت» باليده در دامان تصوف و عرفان اسلامي و «ذن» برآمده از تعاليم بودايي است.
بنابر آنچه بيان شد پرسش اصلي يا قابل طرح اين است: مشابهت آئين هاي ذن بودايي و فتوت اسلامي به يکديگر در عرصه هنر و هنرورزي به چه ميزان و در چه ساحت هايي است. در جهت پاسخگويي به پرسش بيان شده، اين پژوهش با روشي تحليلي - تطبيقي سامان يافته است.
هدف اين نوشتار را مي توان توجه دادن به رويکردي متفاوت و بسيار ضروري نسبت به هنر دانست. دستاورد اين بررسي آن است که مشابهت چشمگيري بين هنر و هنرورزي در اين دو آئين وجود دارد، اگر چه تفاوت هايي نيز در اين ميان ديده مي شود. درکل مي توان گفت در شرق همواره بر اين مهم تاکيد شده است که هنر، يک فضيلت نفساني است و اين جز در سايه تهذيب و تمرکز با عنايت به اختلاف رويکردها به دست نمي آيد. در اين رهيافت، اشراف بر فرم و قالب نيست که هنرمند مي سازد بلکه اشراق دروني است که لب و لباب اين حقيقت را شکل مي دهد.

كليد واژه: فتوت، فتوت نامه، هنر شرقي، ذن، سلوک نفساني
 

پیوست ها

  • 11000413930807.pdf
    298.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0
بالا