[ انجمن هاي علمي و تخصصي موجود در ايران ]

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
انجمن : اپتومتري ايران(علمي)
رئيس انجمن : دکتر عباس عظيمي خراساني دبير انجمن :علي ميرزاجاني
آدرس : بلوار ميرداماد- ميدان مادر خ شهيد شاه نظري دانشکده توانبخشي علوم پزشکي ايران
تلفن :2-2228051داخلي65
فكس :

انجمن : اپيدميولوژيستهاي ايران
رئيس انجمن : دکتر ابوالحسن نديم دبير انجمن :
آدرس : دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تهران
تلفن :2401885-8951402
فكس :2401885

انجمن : اداره امور بيمارستانها
رئيس انجمن : دکترسيدجمال الدين طبيبي دبير انجمن :
آدرس : خ وليعصر بالاتر از ميدان ونک کوچه شهيد بابک بهرامي دانشکده مديريت و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشکي
تلفن :87888765-8785990
فكس :8788827
انجمن : ارتودنتيستهاي ايران
رئيس انجمن : دکتر حسين روانمهر دبير انجمن :دکتر عبدالرحمن شوکت بخش
آدرس : خ طالقاني غربي -خ شهيد سرپرست شمالي ساختمان شماره 2 سازمان نظام پزشکي طبقه دوم
تلفن :8961155
فكس :8961155
www.irora.org
انجمن : ارگونومي ومهندسي عوامل انساني ايران
رئيس انجمن : دکتر محمدعلي لحمي دبير انجمن :دکتر فرامرزهلالي
آدرس : تقاطع بزرگراه چمران وآل احمد دانشگاه تربيت مدرس دانشکده پزشکي گروه بهداشت حرفه اي
تلفن :8013030-8951390
فكس :8013030 www.modarres.ac.ir/ies


ا
نجمن : ارولوژي ايران


رئيس انجمن : دکترمحمدعلي زرگر دبير انجمن :
آدرس : ميدان 7 تير جنب مسجد الجواد(ع) ک بهار مستيان پ 82 طبقه 1
تلفن :8840551
فكس :8840551


 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
انجمن : اپيدميولوژيستهاي ايران

انجمن : اپيدميولوژيستهاي ايران

انجمن : اپتومتري ايران(علمي)

رئيس انجمن : دکتر عباس عظيمي خراساني دبير انجمن :علي ميرزاجاني
آدرس : بلوار ميرداماد- ميدان مادر خ شهيد شاه نظري دانشکده توانبخشي علوم پزشکي ايران
تلفن :2-2228051داخلي65
فكس :

انجمن : اپيدميولوژيستهاي ايران
رئيس انجمن : دکتر ابوالحسن نديم دبير انجمن :
آدرس : دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تهران
تلفن :2401885-8951402
فكس :2401885 Irea@groupmail.com

انجمن : اداره امور بيمارستانها
رئيس انجمن : دکترسيدجمال الدين طبيبي دبير انجمن :
آدرس : خ وليعصر بالاتر از ميدان ونک کوچه شهيد بابک بهرامي دانشکده مديريت و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشکي
تلفن :87888765-8785990
فكس :8788827

انجمن : ارتودنتيستهاي ايران
رئيس انجمن : دکتر حسين روانمهر دبير انجمن :دکتر عبدالرحمن شوکت بخش
آدرس : خ طالقاني غربي -خ شهيد سرپرست شمالي ساختمان شماره 2 سازمان نظام پزشکي طبقه دوم
تلفن :8961155
فكس :8961155 www.irora.org


انجمن : ارگونومي ومهندسي عوامل انساني ايران
رئيس انجمن : دکتر محمدعلي لحمي دبير انجمن :دکتر فرامرزهلالي
آدرس : تقاطع بزرگراه چمران وآل احمد دانشگاه تربيت مدرس دانشکده پزشکي گروه بهداشت حرفه اي
تلفن :8013030-8951390
فكس :8013030 www.modarres.ac.ir/ies
انجمن : ارولوژي ايران
رئيس انجمن : دکترمحمدعلي زرگر دبير انجمن :
آدرس : ميدان 7 تير جنب مسجد الجواد(ع) ک بهار مستيان پ 82 طبقه 1
تلفن :8840551
فكس :8840551

 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
انجمن : اداره امور بيمارستانها

انجمن : اداره امور بيمارستانها

انجمن : اپتومتري ايران(علمي)

رئيس انجمن : دکتر عباس عظيمي خراساني دبير انجمن :علي ميرزاجاني

آدرس : بلوار ميرداماد- ميدان مادر خ شهيد شاه نظري دانشکده توانبخشي علوم پزشکي ايران

تلفن :2-2228051داخلي65
فكس :

انجمن : اپيدميولوژيستهاي ايران
رئيس انجمن : دکتر ابوالحسن نديم دبير انجمن :
آدرس : دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تهران
تلفن :2401885-8951402
فكس :2401885 Irea@groupmail.com

انجمن : اداره امور بيمارستانها
رئيس انجمن : دکترسيدجمال الدين طبيبي دبير انجمن :
آدرس : خ وليعصر بالاتر از ميدان ونک کوچه شهيد بابک بهرامي دانشکده مديريت و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشکي
تلفن :87888765-8785990
فكس :8788827

انجمن : ارتودنتيستهاي ايران
رئيس انجمن : دکتر حسين روانمهر دبير انجمن :دکتر عبدالرحمن شوکت بخش
آدرس : خ طالقاني غربي -خ شهيد سرپرست شمالي ساختمان شماره 2 سازمان نظام پزشکي طبقه دوم
تلفن :8961155
فكس :8961155 www.irora.org

انجمن : ارگونومي ومهندسي عوامل انساني ايران
رئيس انجمن : دکتر محمدعلي لحمي دبير انجمن :دکتر فرامرزهلالي
آدرس : تقاطع بزرگراه چمران وآل احمد دانشگاه تربيت مدرس دانشکده پزشکي گروه بهداشت حرفه اي
تلفن :8013030-8951390
فكس :8013030 www.modarres.ac.ir/ies
انجمن : ارولوژي ايران
رئيس انجمن : دکترمحمدعلي زرگر دبير انجمن :
آدرس : ميدان 7 تير جنب مسجد الجواد(ع) ک بهار مستيان پ 82 طبقه 1
تلفن :8840551
فكس :8840551

 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
انجمن : ارتودنتيستهاي ايران

انجمن : ارتودنتيستهاي ايران

انجمن : اپتومتري ايران(علمي)

رئيس انجمن : دکتر عباس عظيمي خراساني دبير انجمن :علي ميرزاجاني
آدرس : بلوار ميرداماد- ميدان مادر خ شهيد شاه نظري دانشکده توانبخشي علوم پزشکي ايران
تلفن :2-2228051داخلي65
فكس :

انجمن : اپيدميولوژيستهاي ايران
رئيس انجمن : دکتر ابوالحسن نديم دبير انجمن :
آدرس : دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تهران
تلفن :2401885-8951402
فكس :2401885 Irea@groupmail.com

انجمن : اداره امور بيمارستانها
رئيس انجمن : دکترسيدجمال الدين طبيبي دبير انجمن :
آدرس : خ وليعصر بالاتر از ميدان ونک کوچه شهيد بابک بهرامي دانشکده مديريت و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشکي
تلفن :87888765-8785990
فكس :8788827

انجمن : ارتودنتيستهاي ايران
رئيس انجمن : دکتر حسين روانمهر دبير انجمن :دکتر عبدالرحمن شوکت بخش
آدرس : خ طالقاني غربي -خ شهيد سرپرست شمالي ساختمان شماره 2 سازمان نظام پزشکي طبقه دوم
تلفن :8961155
فكس :8961155 www.irora.org

انجمن : ارگونومي ومهندسي عوامل انساني ايران
رئيس انجمن : دکتر محمدعلي لحمي دبير انجمن :دکتر فرامرزهلالي
آدرس : تقاطع بزرگراه چمران وآل احمد دانشگاه تربيت مدرس دانشکده پزشکي گروه بهداشت حرفه اي
تلفن :8013030-8951390
فكس :8013030 www.modarres.ac.ir/ies
انجمن : ارولوژي ايران
رئيس انجمن : دکترمحمدعلي زرگر دبير انجمن :
آدرس : ميدان 7 تير جنب مسجد الجواد(ع) ک بهار مستيان پ 82 طبقه 1
تلفن :8840551
فكس :8840551
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
انجمن : ارگونومي ومهندسي عوامل انساني ايران

انجمن : ارگونومي ومهندسي عوامل انساني ايران

انجمن : اپتومتري ايران(علمي)
رئيس انجمن : دکتر عباس عظيمي خراساني دبير انجمن :علي ميرزاجاني
آدرس : بلوار ميرداماد- ميدان مادر خ شهيد شاه نظري دانشکده توانبخشي علوم پزشکي ايران
تلفن :2-2228051داخلي65
فكس :

انجمن : اپيدميولوژيستهاي ايران
رئيس انجمن : دکتر ابوالحسن نديم دبير انجمن :
آدرس : دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تهران
تلفن :2401885-8951402
فكس :2401885 Irea@groupmail.com

انجمن : اداره امور بيمارستانها
رئيس انجمن : دکترسيدجمال الدين طبيبي دبير انجمن :
آدرس : خ وليعصر بالاتر از ميدان ونک کوچه شهيد بابک بهرامي دانشکده مديريت و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشکي
تلفن :87888765-8785990
فكس :8788827

انجمن : ارتودنتيستهاي ايران
رئيس انجمن : دکتر حسين روانمهر دبير انجمن :دکتر عبدالرحمن شوکت بخش
آدرس : خ طالقاني غربي -خ شهيد سرپرست شمالي ساختمان شماره 2 سازمان نظام پزشکي طبقه دوم
تلفن :8961155
فكس :8961155 www.irora.org

انجمن : ارگونومي ومهندسي عوامل انساني ايران
رئيس انجمن : دکتر محمدعلي لحمي دبير انجمن :دکتر فرامرزهلالي
آدرس : تقاطع بزرگراه چمران وآل احمد دانشگاه تربيت مدرس دانشکده پزشکي گروه بهداشت حرفه اي
تلفن :8013030-8951390
فكس :8013030 www.modarres.ac.ir/ies
انجمن : ارولوژي ايران
رئيس انجمن : دکترمحمدعلي زرگر دبير انجمن :
آدرس : ميدان 7 تير جنب مسجد الجواد(ع) ک بهار مستيان پ 82 طبقه 1
تلفن :8840551
فكس :8840551
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
انجمن : ارولوژي ايران

انجمن : ارولوژي ايران

انجمن : اپتومتري ايران(علمي)
رئيس انجمن : دکتر عباس عظيمي خراساني دبير انجمن :علي ميرزاجاني
آدرس : بلوار ميرداماد- ميدان مادر خ شهيد شاه نظري دانشکده توانبخشي علوم پزشکي ايران
تلفن :2-2228051داخلي65
فكس :

انجمن : اپيدميولوژيستهاي ايران
رئيس انجمن : دکتر ابوالحسن نديم دبير انجمن :
آدرس : دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تهران
تلفن :2401885-8951402
فكس :2401885 Irea@groupmail.com

انجمن : اداره امور بيمارستانها
رئيس انجمن : دکترسيدجمال الدين طبيبي دبير انجمن :
آدرس : خ وليعصر بالاتر از ميدان ونک کوچه شهيد بابک بهرامي دانشکده مديريت و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشکي
تلفن :87888765-8785990
فكس :8788827

انجمن : ارتودنتيستهاي ايران
رئيس انجمن : دکتر حسين روانمهر دبير انجمن :دکتر عبدالرحمن شوکت بخش
آدرس : خ طالقاني غربي -خ شهيد سرپرست شمالي ساختمان شماره 2 سازمان نظام پزشکي طبقه دوم
تلفن :8961155
فكس :8961155 www.irora.org

انجمن : ارگونومي ومهندسي عوامل انساني ايران
رئيس انجمن : دکتر محمدعلي لحمي دبير انجمن :دکتر فرامرزهلالي
آدرس : تقاطع بزرگراه چمران وآل احمد دانشگاه تربيت مدرس دانشکده پزشکي گروه بهداشت حرفه اي
تلفن :8013030-8951390
فكس :8013030 www.modarres.ac.ir/ies
انجمن : ارولوژي ايران
رئيس انجمن : دکترمحمدعلي زرگر دبير انجمن :
آدرس : ميدان 7 تير جنب مسجد الجواد(ع) ک بهار مستيان پ 82 طبقه 1
تلفن :8840551
فكس :8840551
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
انجمن : انگل شناسان ايران

انجمن : انگل شناسان ايران

انجمن : انگل شناسان ايران
رئيس انجمن : دکتر غلامحسين ادريسيان دبير انجمن :
آدرس : دانشگاه علوم پزشکي تهران دانشکده پزشکي گروه انگل شناسي تلفن :8951392
فكس :6462267

انجمن : ايمونولوژي و آلرژي ايران
رئيس انجمن : دکتر محمد وجگاني دبير انجمن :
آدرس : دانشگاه علوم پزشکي تهران دانشکده پزشکي گروه ايمونولوژي
تلفن :6419536
فكس :6419536

انجمن : باروري و ناباروري ايران
رئيس انجمن : دکترمحمدعلي کريم زاده ميبدي دبير انجمن :
آدرس : ميدان آرژانتين-خ الوند-روبروي بيمارستان کسرئ-بالاي بانک ملي پ23 واحد25
تلفن :8796278
فكس :8781692 www.isrminfo.net

انجمن : بررسي و مطالعه درد در ايران
رئيس انجمن : دکتر محمد شريفي دبير انجمن :
آدرس : خيابان طالقاني غربي سازمان نظام پزشکي ساختمان شماره2
تلفن :4069051
فكس :4069051 Email:Iranpain@kavosh.net
انجمن : بهداشت کار ايران
رئيس انجمن : دکتر جبراييل نسل سراجي دبير انجمن :
آدرس : دانشگاه علوم پزشکي تهران دانشکده بهداشت گروه بهداشت حرفه اي
تلفن :6112759-6113239
فكس :6418985

انجمن : بهداشت محيط ايران
رئيس انجمن : دکتر عليرضا مصداقي نيا دبير انجمن :
آدرس : دانشگاه علوم پزشکي تهران دانشکده بهداشت گروه بهداشت محيط
تلفن :89549414-8950188
فكس :8950188 Email: isach78@213.2
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
انجمن : ايمونولوژي و آلرژي ايران

انجمن : ايمونولوژي و آلرژي ايران

انجمن : انگل شناسان ايران
رئيس انجمن : دکتر غلامحسين ادريسيان دبير انجمن :
آدرس : دانشگاه علوم پزشکي تهران دانشکده پزشکي گروه انگل شناسي تلفن :8951392
فكس :6462267

انجمن : ايمونولوژي و آلرژي ايران
رئيس انجمن : دکتر محمد وجگاني دبير انجمن :
آدرس : دانشگاه علوم پزشکي تهران دانشکده پزشکي گروه ايمونولوژي
تلفن :6419536
فكس :6419536

انجمن : باروري و ناباروري ايران
رئيس انجمن : دکترمحمدعلي کريم زاده ميبدي دبير انجمن :
آدرس : ميدان آرژانتين-خ الوند-روبروي بيمارستان کسرئ-بالاي بانک ملي پ23 واحد25
تلفن :8796278
فكس :8781692 www.isrminfo.net

انجمن : بررسي و مطالعه درد در ايران
رئيس انجمن : دکتر محمد شريفي دبير انجمن :
آدرس : خيابان طالقاني غربي سازمان نظام پزشکي ساختمان شماره2
تلفن :4069051
فكس :4069051 Email:Iranpain@kavosh.net
انجمن : بهداشت کار ايران
رئيس انجمن : دکتر جبراييل نسل سراجي دبير انجمن :
آدرس : دانشگاه علوم پزشکي تهران دانشکده بهداشت گروه بهداشت حرفه اي
تلفن :6112759-6113239
فكس :6418985

انجمن : بهداشت محيط ايران
رئيس انجمن : دکتر عليرضا مصداقي نيا دبير انجمن :
آدرس : دانشگاه علوم پزشکي تهران دانشکده بهداشت گروه بهداشت محيط
تلفن :89549414-8950188
فكس :8950188 Email: isach78@213.2
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
انجمن : باروري و ناباروري ايران

انجمن : باروري و ناباروري ايران

انجمن : انگل شناسان ايران
رئيس انجمن : دکتر غلامحسين ادريسيان دبير انجمن :
آدرس : دانشگاه علوم پزشکي تهران دانشکده پزشکي گروه انگل شناسي تلفن :8951392
فكس :6462267

انجمن : ايمونولوژي و آلرژي ايران
رئيس انجمن : دکتر محمد وجگاني دبير انجمن :
آدرس : دانشگاه علوم پزشکي تهران دانشکده پزشکي گروه ايمونولوژي
تلفن :6419536
فكس :6419536

انجمن : باروري و ناباروري ايران
رئيس انجمن : دکترمحمدعلي کريم زاده ميبدي دبير انجمن :
آدرس : ميدان آرژانتين-خ الوند-روبروي بيمارستان کسرئ-بالاي بانک ملي پ23 واحد25
تلفن :8796278
فكس :8781692 www.isrminfo.net

انجمن : بررسي و مطالعه درد در ايران
رئيس انجمن : دکتر محمد شريفي دبير انجمن :
آدرس : خيابان طالقاني غربي سازمان نظام پزشکي ساختمان شماره2
تلفن :4069051
فكس :4069051 Email:Iranpain@kavosh.net
انجمن : بهداشت کار ايران
رئيس انجمن : دکتر جبراييل نسل سراجي دبير انجمن :
آدرس : دانشگاه علوم پزشکي تهران دانشکده بهداشت گروه بهداشت حرفه اي
تلفن :6112759-6113239
فكس :6418985

انجمن : بهداشت محيط ايران
رئيس انجمن : دکتر عليرضا مصداقي نيا دبير انجمن :
آدرس : دانشگاه علوم پزشکي تهران دانشکده بهداشت گروه بهداشت محيط
تلفن :89549414-8950188
فكس :8950188 Email: isach78@213.2
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
انجمن : بررسي و مطالعه درد در ايران

انجمن : بررسي و مطالعه درد در ايران

انجمن : انگل شناسان ايران
رئيس انجمن : دکتر غلامحسين ادريسيان دبير انجمن :
آدرس : دانشگاه علوم پزشکي تهران دانشکده پزشکي گروه انگل شناسي تلفن :8951392
فكس :6462267

انجمن : ايمونولوژي و آلرژي ايران
رئيس انجمن : دکتر محمد وجگاني دبير انجمن :
آدرس : دانشگاه علوم پزشکي تهران دانشکده پزشکي گروه ايمونولوژي
تلفن :6419536
فكس :6419536

انجمن : باروري و ناباروري ايران
رئيس انجمن : دکترمحمدعلي کريم زاده ميبدي دبير انجمن :
آدرس : ميدان آرژانتين-خ الوند-روبروي بيمارستان کسرئ-بالاي بانک ملي پ23 واحد25
تلفن :8796278
فكس :8781692 www.isrminfo.net

انجمن : بررسي و مطالعه درد در ايران
رئيس انجمن : دکتر محمد شريفي دبير انجمن :
آدرس : خيابان طالقاني غربي سازمان نظام پزشکي ساختمان شماره2
تلفن :4069051
فكس :4069051 Email:Iranpain@kavosh.net
انجمن : بهداشت کار ايران
رئيس انجمن : دکتر جبراييل نسل سراجي دبير انجمن :
آدرس : دانشگاه علوم پزشکي تهران دانشکده بهداشت گروه بهداشت حرفه اي
تلفن :6112759-6113239
فكس :6418985

انجمن : بهداشت محيط ايران
رئيس انجمن : دکتر عليرضا مصداقي نيا دبير انجمن :
آدرس : دانشگاه علوم پزشکي تهران دانشکده بهداشت گروه بهداشت محيط
تلفن :89549414-8950188
فكس :8950188 Email: isach78@213.2
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
انجمن : بهداشت کار ايران

انجمن : بهداشت کار ايران

انجمن : انگل شناسان ايران
رئيس انجمن : دکتر غلامحسين ادريسيان دبير انجمن :
آدرس : دانشگاه علوم پزشکي تهران دانشکده پزشکي گروه انگل شناسي تلفن :8951392
فكس :6462267

انجمن : ايمونولوژي و آلرژي ايران
رئيس انجمن : دکتر محمد وجگاني دبير انجمن :
آدرس : دانشگاه علوم پزشکي تهران دانشکده پزشکي گروه ايمونولوژي
تلفن :6419536
فكس :6419536

انجمن : باروري و ناباروري ايران
رئيس انجمن : دکترمحمدعلي کريم زاده ميبدي دبير انجمن :
آدرس : ميدان آرژانتين-خ الوند-روبروي بيمارستان کسرئ-بالاي بانک ملي پ23 واحد25
تلفن :8796278
فكس :8781692 www.isrminfo.net

انجمن : بررسي و مطالعه درد در ايران
رئيس انجمن : دکتر محمد شريفي دبير انجمن :
آدرس : خيابان طالقاني غربي سازمان نظام پزشکي ساختمان شماره2
تلفن :4069051
فكس :4069051 Email:Iranpain@kavosh.net
انجمن : بهداشت کار ايران
رئيس انجمن : دکتر جبراييل نسل سراجي دبير انجمن :
آدرس : دانشگاه علوم پزشکي تهران دانشکده بهداشت گروه بهداشت حرفه اي
تلفن :6112759-6113239
فكس :6418985

انجمن : بهداشت محيط ايران
رئيس انجمن : دکتر عليرضا مصداقي نيا دبير انجمن :
آدرس : دانشگاه علوم پزشکي تهران دانشکده بهداشت گروه بهداشت محيط
تلفن :89549414-8950188
فكس :8950188 Email: isach78@213.2
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
انجمن : انگل شناسان ايران
رئيس انجمن : دکتر غلامحسين ادريسيان دبير انجمن :
آدرس : دانشگاه علوم پزشکي تهران دانشکده پزشکي گروه انگل شناسي تلفن :8951392
فكس :6462267
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
انجمن : بهداشت محيط ايران
رئيس انجمن : دکتر عليرضا مصداقي نيا دبير انجمن :
آدرس : دانشگاه علوم پزشکي تهران دانشکده بهداشت گروه بهداشت محيط
تلفن :89549414-8950188
فكس :8950188 Email: isach78@213.2
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
انجمن : انگل شناسان ايران
رئيس انجمن : دکتر غلامحسين ادريسيان دبير انجمن :
آدرس : دانشگاه علوم پزشکي تهران دانشکده پزشکي گروه انگل شناسي تلفن :8951392
فكس :6462267
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
انجمن : ايمونولوژي و آلرژي ايران
رئيس انجمن : دکتر محمد وجگاني دبير انجمن :
آدرس : دانشگاه علوم پزشکي تهران دانشکده پزشکي گروه ايمونولوژي
تلفن :6419536
فكس :6419536
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
انجمن : باروري و ناباروري ايران
رئيس انجمن : دکترمحمدعلي کريم زاده ميبدي دبير انجمن :
آدرس : ميدان آرژانتين-خ الوند-روبروي بيمارستان کسرئ-بالاي بانک ملي پ23 واحد25
تلفن :8796278
فكس :8781692 www.isrminfo.net
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
انجمن : بررسي و مطالعه درد در ايران
رئيس انجمن : دکتر محمد شريفي دبير انجمن :
آدرس : خيابان طالقاني غربي سازمان نظام پزشکي ساختمان شماره2
تلفن :4069051
فكس :4069051 Email:Iranpain@kavosh.ne
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
انجمن : انگل شناسان ايران
رئيس انجمن : دکتر غلامحسين ادريسيان دبير انجمن :
آدرس : دانشگاه علوم پزشکي تهران دانشکده پزشکي گروه انگل شناسي تلفن :8951392
فكس :6462267
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
انجمن : باروري و ناباروري ايران
رئيس انجمن : دکترمحمدعلي کريم زاده ميبدي دبير انجمن :
آدرس : ميدان آرژانتين-خ الوند-روبروي بيمارستان کسرئ-بالاي بانک ملي پ23 واحد25
تلفن :8796278
فكس :8781692 www.isrminfo.net

انجمن : بررسي و مطالعه درد در ايران
رئيس انجمن : دکتر محمد شريفي دبير انجمن :
آدرس : خيابان طالقاني غربي سازمان نظام پزشکي ساختمان شماره2
تلفن :4069051
فكس :4069051 Email:Iranpain@kavosh.net
انجمن : بهداشت کار ايران
رئيس انجمن : دکتر جبراييل نسل سراجي دبير انجمن :
آدرس : دانشگاه علوم پزشکي تهران دانشکده بهداشت گروه بهداشت حرفه اي
تلفن :6112759-6113239
فكس :6418985

انجمن : بهداشت محيط ايران
رئيس انجمن : دکتر عليرضا مصداقي نيا دبير انجمن :
آدرس : دانشگاه علوم پزشکي تهران دانشکده بهداشت گروه بهداشت محيط
تلفن :89549414-8950188
فكس :8950188 Email: isach78@213.2
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
انجمن : ايمونولوژي و آلرژي ايران
رئيس انجمن : دکتر محمد وجگاني دبير انجمن :
آدرس : دانشگاه علوم پزشکي تهران دانشکده پزشکي گروه ايمونولوژي
تلفن :6419536
فكس :6419536

انجمن : باروري و ناباروري ايران
رئيس انجمن : دکترمحمدعلي کريم زاده ميبدي دبير انجمن :
آدرس : ميدان آرژانتين-خ الوند-روبروي بيمارستان کسرئ-بالاي بانک ملي پ23 واحد25
تلفن :8796278
فكس :8781692 www.isrminfo.net

انجمن : بررسي و مطالعه درد در ايران
رئيس انجمن : دکتر محمد شريفي دبير انجمن :
آدرس : خيابان طالقاني غربي سازمان نظام پزشکي ساختمان شماره2
تلفن :4069051
فكس :4069051 Email:Iranpain@kavosh.net
انجمن : بهداشت کار ايران
رئيس انجمن : دکتر جبراييل نسل سراجي دبير انجمن :
آدرس : دانشگاه علوم پزشکي تهران دانشکده بهداشت گروه بهداشت حرفه اي
تلفن :6112759-6113239
فكس :6418985

انجمن : بهداشت محيط ايران
رئيس انجمن : دکتر عليرضا مصداقي نيا دبير انجمن :
آدرس : دانشگاه علوم پزشکي تهران دانشکده بهداشت گروه بهداشت محيط
تلفن :89549414-8950188
فكس :8950188 Email: isach78@213.2
 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
sara19990 انجمن قلب آمریکا خوردن سالاد شیرازی رو توصیه کرد. پزشکی 0

Similar threads

بالا