اعتبار اسنادی

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
این اعتبار تعهدی است که بانک به خریدار می دهد تا در صورت دریافت اسناد مشخص از طرف فروشنده، وجه خریداری شده را به فروشنده تحویل دهد. طبق مقررات اعتبارات اسنادی، بانکی که اعتبار را باز می کند یا همان باز کننده اعتبار، تعهد دارد که در مقابل ارائه اسناد ذکر شده در شرایط اعتبار اسنادی، نسبت به پرداخت وجه اعتبار در زمان مقرر اقدام کند.

برای گشایش اعتبار اسنادی در مرحله اول، خریدار و فروشنده قراردادی را تنظیم و منعقد می کنند که بر اساس آن قرارداد، اعتبار اسنادی باید گشایش شود. در مرحله دوم، خریدار از بانک خود که در آنجا حساب دارد، درخواست می کند یک اعتبار اسنادی بر اساس شرایطی که ارائه می کند به نفع فروشنده گشایش کند.

در مرحله سوم بانک گشایش کننده اعتبار، اعتبار را گشایش می کند و برای بانک کارگزار خودش که در کشور فروشنده است ارسال می کند تا آن بانک کارگزار، اعتبار رابه فروشنده ابلاغ کند. در مرحله چهارم، فروشنده بعد از دریافت اعتبار، آن را با قراردادی که با خریدار دارد، کنترل می کند، در صورتی که مطابق قرارداد باشد مقدمات صدور کالا را فراهم می کند و در غیر اینصورت اگر موارد اختلافی را مشاهده کند، بلافاصله به اطلاع خریدار می رساند تا خریدار نسبت به اصلاح آن اعتبار اقدام کند.

در مرحله پنجم، فروشنده کالا، کالا را حمل می کند و اسناد حمل را هم به بانکی که اعتبار را ابلاغ کرده است ارائه می کند.

بانک ابلاغ کننده، اقدام به بررسی اسناد حمل می کند و در صورتی که فروشنده، شرایط اعتبار را طبق آن قرارداد انجام داده باشد، نسبت به پرداخت مبلغ معامله یا قبول اسناد اقدام می کند.


تهیه و تدوین
وزارت تعاون معاونت پژوهش،آموزش و کار آفرینی تعاونی ها
 
بالا