اشتباهات جبران ناپذير در انتخاب نادرست آفت كش ها

tara96

عضو جدید
اكنون دانشمندان ابزار دقيق و موثري در اختيار دارند كه با استفاده از آن مي توانند به تجزيه و تحليل بلوك هاي مولكولي سازنده ساختار آفت ها پرداخته و در ادامه آفت كش هاي طبيعي مناسبي را انتخاب كنند. البته دقت در اين فرآيند فاكتور بسيار مهمي است كه چه بسا ممكن است لطمات بسيار سختي را براي كشاورزان همراه داشته باشد. در سال 1953 نوعي وزغ موسوم به وزغ نيشكر از هاوايي به استراليا منتقل شد با اين اميد كه با استفاده از اين جانور، جمعيت سوسك هايي كه براي اراضي كشاورزي اين كشور به يك آفت جدي تبذيل شده بودند.،تحت كنترل قرار گيرند با اين حال نتيجه چيز ديگري شد و خسارات جبران ناپذيري به اين اراضي وادر شد.مثال ديگري كه در اين زمينه مي توان مطرح كرد به آفريقا مربوط مي شود، جايي كه از نوعي حلزون ويژه مناطق خشكي در منطقه پلنيزي فرانسوي استفاده شد. در نتيجه اين اشتباه نسل نوعي حلزون ديگر موسوم به حلزون درختي تا مرض انقراض پيش رفت.
با توجه به خطراتي كه استفاده از آفت كش هاي طبيعي به همراه دارند، بسياري از دانشمندان هشدار مي دهند كه در استفاده از آنها بايد جوانب امر را در نظر گرفت. نكته مهم اين است كه در اين روش در صورت بروز هر گونه اشتباهي، جبران خسارات بوجود آمده كار بسيار دشواري خواهد بود. ديك شاو در اين خصوص مي گويد: در كشورهايي نظير انگليس كه به فناوري استفاده از فاكتورهاي بيولوژيكي جهت مقابله با آفت ها توجه جدي مي شود، انجام مطالعات مختلف آزمايشگاهي فراتر از يك ضرورت جدي است. در سال هاي اخيربالغ بر يكهزار اشتباه مورد انتشار آفت كش هاي طبيعي در سراسر زمين انجام شده كه خوشبختانه از اين تعداد تنها 8 مورد با شكست مواجه شده و جالب اينكه 7 مورد از اين 8 مورد را دانشمندان پيش بيني كرده بودند اما بواسطه تميم گيري هاي نادرست مقامات، خسارات جدي به اراضي كشاورزي مناطق تحت پوشش وارد شد. با اين حال اگر استفاده از آنها به درستي و مبتني بر يافته هاي مورد تاييد دانشمندان انجام شود مي توان به كنترل بيولوژيكي به عنوان يك جهش خيره كننده در مدرن شدن صنعت كشاورزي در سراسر جهان نگاه كرد.گذشته از تمامي اين نكات، چه چيزي بهتر اط طبيعت از نقاط ضعف برخي از اعضاي خود(آفت ها) مطلع است؟ و اينجا دقيقا همان نقطه اي است كه دانشمندان حساب ويژه اي روي آن باز كرده اند. به عقيده ديك شاو، هوشياري حشراتي كه به عنوان آفت كش طبيعي به كار گرفته مي شوند در نوع خود هيجان انگيز است.
 
بالا