آفتکشها و بيماريهای عصبی

vahid mahdavi

مدیر بازنشسته
آفتکشها و بيماريهای عصبی

تحقيقات نشان داده است كه سموم پاراكوات ، گروه سموم ارگانو فسفره، ديلدرين، مانب و مانكوزب منجر به بيماري پاركينسون مي شنود. همچنين آشكار شده است افرادي كه در حوالي مناطقي زندگي مي كنند كه در معرض آفتكشها قرار دارند احتمال بروز بيماري پاركينسون بيشتر است.
در تحقيقات ديگري كه روي كشاورزان انجام شد مشخص گرديد كه كشاورزاني كه با قارچكشهاي مانب و مانكوزب در تماس هستند اعصاب محيطي آنها نسبت به ساير افراد كندتر عمل مي نمايد.
تحقيقات روي جمعيتهاي نمونه نشان داد افرادي كه در معرض علفكشها هستند 4 برابر و افرادي كه در معرض حشره كشها هستند 3 الي 4 برابر احتمال بروز بيماري پاركينسون بيشتر است.
در معرض بودن سموم مانند متيل برومايد، سولفوريل فلورايد ، و دي كلروپروپن (تلون) قدرت حس لامسه را كاهش داده و توانايي حافظه را كم مي كند.
تحقيقات ديگري روي حيوانات آزمايشگاهي نشان داد كه اعمال دز زير حد تشنج آور سم ليندن سه بار در هفته در طي 10 هفته باعث كشش و انقباظات عضلاني و حملات ماهيچه اي مي شود. سموم آندوسولفان و ديلدرين نيز داراي اثرات مشابهي هستند.
تحقيقات نشان داده است كودكاني كه در هنگام رشد مغز در معرض غلظت خيلي كم سموم قرار دارند صدمات ثابت و پايداري در اعمال و و ساختار مغز آنها اِيجاد مي شود. در برسيهاي بعمل آمده در مكزيك روي كودكاني كه در معرض سموم بودند نشان داد كه انواعي از تاخيرات و كاستي ها در نمو مغز اين كودكان در مقايسه با ساير همنوعان خود وجود دارد. همچنين ضعفهايي در نيروي فيزيكي ، تطابق طبيعي دست و چشم، و حافظه كوتاه مدت در اين كودكان قابل مشاهده بود.جدول 4- اثرات گروههاي مختلف سموم در سيستم عصبي و رفتاري
تاثير در سيستم عصبي تاثير در سيستم رفتاري
ارگانو فسفره (مانند مالاتيون، كلروپيريفوس و ...)اختلالات ادراكي، هوشياري و عاطفياختلالات در اعصاب حسي-حركني
كاربامات ( مانند كارباريل)نقص حافظه - اختلالات بينايياختلالات در اعصاب حسي-حركني
ارگانو كلره (مانند كپون) اختلال در ضمير آگاه و شخصيت فردترمور
ضد عفوني كنندها (مانند متيل برومايد)اختلال در حافظه كوتاه مدتدايسستزياس همراه با درد و سوزش
قارچكش ( مانند زينب، مانب و مانكوزب)بينظمي تنفس فيزيولژيك (احتمالا پاركينسون)كاهش هدايت عصبي
پيرتروئيدكاهش فعاليتهاي حركتي غير اراديبيحسي در اعصاب حسي جلدي و كاهش در عكس العمل هاي سريع
جونده كشذخيره حداقل اطلاعات در ضمير آگاهكاهش توانايي انجام كار بطور مستقل
 
بالا