آثار هنری

نازنین1987

عضو جدید
آثار هنری به دو دلیل ارزشمندند:
اول این که توسط استادان به وجود امده اند
و دوم این که تعدادشان کم است.
شما گنج پرارزشی هستید،
زیرا توسط بزرگترین استاد خلق شده اید
و فقط یکی هستید
پس شما یک شاهکارید
چون:

آزاد شو از بند خویش
زنجیر را باور نکن
اکنون زمان زندگی ست
تاخیر را باور نکن
حرف از هیاهو کم بزن

از آشتی ها دم بزن
از دشمنی پرهیز کن
شمشیر را باور نکن
خود را ضعیف و کم ندان
تنها در این عالم ندان
تو شاهکار خالقی
تحقیر را باور نکن
بر روی بوم زندگی

هر چیز می خواهی بکش
زیبا و زشتش پای توست

تقدیر را باور نکن
تصویر اگر زیبا نبود

نقاش خوبی نیستی
از نو دوباره رسم کن
تصویر را باور نکن
خالق تو را شاد آفرید

آزاد آزاد آفرید
پرواز کن تا آرزو

زنجیر را باور نکن
 
بالا