pari-20a
پسندها
63

ارسال های پروفایل آخرین فعالیت ارسال ها درباره

 • من بدون تو
  گلی هستم
  بدون خاك، آب و نور
  یك روز بیشتر عمر نمی كنم...
  یکی از بهترین چیزها در زندگی یافتن کسی است که تمام اشتباهات و نقاط ضعف های شما را می داند و هنوز هم شما را دوست دارد…
  شنیدیم٬ میگن: وقتی یه دختر بخاطر یه پسر اشک میریزه ،
  یعنی واقعا دوسش داره…

  اما ….وقتی یه پسر بخاطر یه دختر اشک بریزه ،

  یعنی دیگه هیچوقت نمیتونه کسیو مثل اون دوست داشته باشه ….
  مردبایدوقتی حال نداری و گرفته ای

  یا عصبانی هستی وجیغ میزنی.......

  به جااینکه بگه باز چه مرگته ؟؟....

  بگه بیابغلم غر نزن بابا.........
  مرا دوست بدار!
  به سانِ گذر از یک سمت خیابان
  به سمتی دیگر،
  اول به من نگاه کن...
  بعد... به من نگاه کن...
  و بعد،
  بازهم مرا نگاه کن!
  ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ
  ﺧﻴﻠﻲ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ
  ﻧﮕﺎﻩ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻩ
  ﺩﺳﺖ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ
  ﺁﻏﻮﺵ ﺑﺎ ﺁﻏﻮﺵ
  ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺎ ﺑﻮﺳﻪ
  ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ
  ﺍﺯ ﺯﻣﻴﻦ ﺗﺎ ﻧﺎﻛﺠﺎ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ ....
  ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻲ ﺍﻓﺘﺪ ....
  ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ
  ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﮔﺮﻡ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﻣﻲ ﻟﺮﺯﺍﻧﺪ ....
  ﻓﺮﻕ ﻫﺎ ﺩﺍﺭﺩ ...
  ﺁﻏﻮﺷﻲ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻫﺴﺖ ﺑﺎ ﺁﻏﻮﺷﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺣﺘﻲ
  ﺩﻳﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ
  ﻭﻟﻲ
  ﭘﺮﺍﺯ ﻃﻤﺄﻧﻴﻨﻪ ﺍﺳﺖ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ ...
  ﻓﺮﻕ ﻫﺴﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻳﻨﻜﻪ
  ﻣﻲ ﭘﺮﺳﻲ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺭﻱ؟
  ﻭ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﺁﺭﻩ ...
  ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻲ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ
  ﻭ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ : ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ...
  ﺑﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ
  ﻣﻲ ﭘﺮﺳﻲ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺭﻱ؟
  ﻭ ﺳﻜﻮﺕ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ...
  ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ...
  ﻟﺒﺨﻨﺪﻱ ﻣﻴﺰﻧﺪ ...
  ﻭ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﻲ ﻓﻬﻤﻲ ...
  ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻲ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ؟
  ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ : ﻳﻪ ﺩﻭﻧﻪ ﻭﻟﻲ ﻣﺮﺩﻭﻧﻪ ....!
  ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ ....
  ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﻱ ﺧﺪﺍ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ ...
  ﻓﻘﻂ ﻧﻤﻲ ﺩﺍﻧﻲ ﺍﻳﻦ ﺗﻔﺎﻭﺗﻬﺎ ﺭﺍ ﻛﺠﺎﻱ ﺩﻟﺖ ...
  ﻛﺠﺎﻱ
  ﺯﻧﺪﮔﻴﺖ ...
  ﺑﮕﺬﺍﺭﻱ؟...
  ﺍﺻﻼ ﭘﺴﺮﻩ ﻭ ﻣﺮﺩﻭﻧﮕﯽ ﮐﺮﺩﻧﺎﺵ !
  ﻋﻄﺮ ﺗﻠﺦ ﻭ ﺳﺮﺩ ﺯﺩﻧﺎﺵ !
  ﺩﺍﺩ ﺯﺩﻧﺎﺵ !
  اخم کردناش !
  ﻧﺎﺯ ﮐﺸﯿﺪﻧﺎﺵ !
  ﻣﻐﺮﻭﺭ ﺑﻮﺩﻧﺎﺵ !
  ﯾﻪ ﺟﻮﺭ ﺧﺎﺹ ﻣﻬﺮﺑﻮﻥ ﺷﺪﻧﺎﺵ !
  ﺍﺻﻼ ﭘﺴﺮﻩ ﻭ ﺗﻪ ﺭﯾﺸﺶ !
  ﭘﺴﺮﻩ ﻭ ﺗﺨﺲ ﺑﺎﺯﯾﺎﺵ

  ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻭ ﻟﻮﺱ ﺑﻮﺩﻧﺎﺵ !
  ﻏﺮ ﺯﺩﻧﺎﺵ !
  ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﺎﯼ ﻋﺠﯿﺐ ﮐﺮﺩﻧﺎﺵ !
  ﻋﺸﻖ ﮐﺎﮐﺎﺋﻮ ﻭ ﭘﺎﺳﺘﯿﻞ ﺑﻮﺩﻧﺎﺵ !
  ﮔﺎﺯ ﮔﺮﻓﺘﻨﺎﺵ !
  ﺟﯿﻎ ﺯﺩﻧﺎﺵ ! ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﺵ !
  ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻭ ﺧﻞ ﺑﺎﺯﯾﺎﺵ !
  ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻭ ﺟﺪﯼ ﺷﺪﻧﺎﺵ !
  ﺣﺴﻮﺩﯼ ﻛﺮﺩﻧﺎﺵ !
  ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻭ ﻣﻬﺮﺑﻮﻥ ﺷﺪﻧﺎﺵ !

  ﺑﻪ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ
  نگران همسرم هستم
  که می ماند با انبوهی از هیچ

  می خواهم
  بداند
  همه شب هایی
  که کنارش خوابیدم
  حتی جرو بحث های بیهوده هم
  برایم تا ابد باشکوهند . . .

  و کلمه های سختی
  که همیشه از گفتنشان واهمه داشتم
  حالا شنیده می شوند :
  "دوستت دارم" . . .
  ﻭﻗﺘﯽ ﯾﻪ ﺯﻥ ﺑﻬﺖ ﮔﯿﺮ ﻣﯿﺪﻩ …
  ﺍﺯﺕ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ …
  ﺣﺴﻮﺩﯾﺶ ﮐﻼﻓﺖ ﮐﺮﺩﻩ …
  ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﺎﺵ !!
  ﭼﻮﻥ ﻋﺎﺷﻘﺘﻪ …
  ﺩﺍﺭﻩ ﻭﺍﺳﻪ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ ﻣﯽ ﺟﻨﮕﻪ …
  ﺍﻣﺎ ﻭﺍﯼ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ …
  ﺳﺎﮐﺖ ﺷﻪ …
  ﺍﻭﺝ ﮔﯿﺮﺩﺍﺩﻧﺶ ﺑﺸﻪ ﯾﻪ ﮐﻠﻤﻪ :
  ﻫﺮ ﺟﻮﺭ ﺭﺍﺣﺘﯽ …
  ﯾﻌﻨﯽ ﺩﻝ ﮐﻨﺪﻩ …
  ﯾﻌﻨﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱِ ﺧﻄﺮ
  بی تـــــــــــــــــــو هیچ نمیخواهم....
  نه آسمان!
  نه زمین!
  نه باران!
  نه خیس شدن!
  نه تازگی!
  نه طراوت....
  گرمای دستانت را به من بده،همه چیز را از من بگیر!!!
  باهر کس میشه خندید....

  ولی !!!

  فقط در آغوش یک نفرمیشه گریه کرد...
  یکــــــــــ بار که تنــــــــــها بمانی
  یکــــــــــ بار که بشکنـــد دلتــــــــــ
  غرورتــــــــــ
  اعتمادتــــــــــ
  همین یکــــــــــ بار کافیســـت
  تا یکــــــــــ عمـــر
  از پشتــــــــــ نگاهـــی ترک خورده به آدمهــا بنگری ...!
  همین یكــــــــــ بار كافیســـت
  تا دیگر هیــچ نگاهــــــــــی دلتــــــــــ را نلرزانـــد ...
  ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﻨـﺪ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ که می گوﯾﻨﺪ :ﻣﺮﺩ ﺑـﺎﯾﺪ ﻗﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑـﺎﺷﺪ …
  ﭼﺸﻤـﻭ ﺍﺑـﺮﻭ ﻣﺸﮑﯽ ﺑـﺎﺷﺪ …
  ته ریش داشته ﺑـﺎﺷﺪ ……
  ﻭ …!!ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻮیم :ﻣﺮﺩ ﺑﺍﯾﺪ ﺑﺎﻭﺟــﻮﺩ ﺗﻤﺎﻣﻪ ﻏﺮﻭﺭﺵ – ﻣﻬﺮﺑـﺎن ﺑﺎﺷﺪ …
  ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ تمام ﻟﺠﺒﺎﺯﯾﻬﺎیش – ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ ….
  ﺑــﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻤﺎﻣــــﻪ خستگی ﻫﺎﯾﺶ – ﺻﺒـﻮﺭ ﺑﺎﺷﺪ …
  ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻤﺎﻣﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎﯾﺶ – ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺷﺪ …
  ﻣﺮﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺎﺷﺪ
  ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﺩﻧﯿــــﺎ ﺑﺪ ﻧﯿــﺴﺖ !!
  ﮔﺎﻫﯽ ﯼ ﻧﻔﺮ
  ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﻫﺎﯾﺶ ... ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﺶ ... ﺑﺎ ﮐﻼﻣﺶ ... ﺑﺎ ﻭﺟــﻮﺩﺵ ... ﺑﺎ ﺑـــﻮﺩﻧﺶ ...
  ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻣﯿﺴـــﺎﺯﺩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﮎ ﺩﯾﮕﺮ
  ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻭ ﺑﻬﺸﺖ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻫﯽ
  امام صادق سلام الله علیه می فرمایند:
  هر کس که در صدد عیب جویی برادر مومنش بر آید تا با آن روزی او را سرزنش کند مشمول این آیه قرآن می شود(مستدرک الوسایل،ج9،ص110،ح10379)

  إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَن تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ یَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ( نور 19)
  كسانى كه دوست دارند زشتكارى در حق مؤمنان شایع شود، براى آنها در دنیا و آخرت عذابى پردرد خواهد بود، و خدا مى‏داند و شما نمى‏دانید
  وقتی تو نیستی زندگی تعطیل می شود . . .

  کاش میشد زودتر بیایی،روزهای تعطیل واقعا غم انگیزاند !
  سلام پری جان. پیغام قشنگتونو دیدم . خیلی ازتون ممنونم ببخشید که دیر دیدم . سالی پراز خوشی و شادمانی همراه با موفقیت رو برای شما ارزو میکنم. عیدتون مبارک عزیزم.
  باران بـــــــــــــــــــــــاش

  و عاشــــــــــــــقانه ببار

  زیرا که دریــــــــــــــا هم

  عاشـــقانه پاکی اش را

  به تــــــو خواهد بخشید...
 • بارگذاری...
 • بارگذاری...
 • بارگذاری...
بالا