hussein1358

وب سایت
http://mardanelolehayesakht.persianblog.ir/
رشته
سایر رشته های مهندسی

امضا

چه موش آدمیانی که فقط با بازی با سکه در عمر لذت می برند
و چه گاو انسانهائی که فقط آز آخور آباد و زیر سایه درخت چاق می شوند.
من اگر خودم بودم و خودم، فلسفه می خواندم و هنر، تنها این دو است که دنیا برای من دارد.


(دکتر علی شریعتی)

Following

بالا