Recent content by fekr_bartar

  1. F

    مزایای ثبت شرکت تضامنی

    انواع قالب های شرکت های تجاری در قوانین تجارت: شرکت سهامی (شامل شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص) شرکت با مسئولیت محدود شرکت تضامنی شرکت مختلط غیر سهامی شرکت مختلط سهامی شرکت نسبی شرکت تعاونی تولید و مصرف همچنین قالب های ذکر شد در بالا را می توان از نظر عوامل تعیین کننده در اعتبار شرکت به دو...
  2. F

    توضیحاتی در مورد روزنامه رسمی ثبت شرکت ها

    پس از اینکه روال تاسیس یک شرکت انجام شد و شماره ثبت و مدارک از اداره ثبت شرکت ها اخذ گردید، اقدام بعدی واریز هزینه های روزنامه رسمی و ارسال آگهی ثبتی برای روزنامه رسمی ثبت شرکت ها است. روزنامه رسمی جزو منابع معتبر برای اطلاع رسانی در مورد ثبت شرکت هاست. این روزنامه از سازمان های وابسته به قوه...
بالا