هستی65

زندگی چیدن سیبی است باید چید و رفت / زندگی تکرار پاییز است باید دید و رفت

زندگی رودی است جاری که هرکه آمد شادمان / کوزه ای پر کرد و رفت . . .

مطالعه موسیقی شنا تنیس
محل سکونت
مازندران
رشته
مهندسی کشاورزی
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
فوق لیسانس

امضا

گاهى ندانسته از یك نفر بتى درست میكنى...

آنقدر بزرگ...

كه از دست ابراهیم نیز كارى بر نمی آید!
بالا