نازنین1987

رشته
مهندسی عمران
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
فوق لیسانس

امضا

دی شیخ با چراغ همی گشت دور شهر کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوستگفتند یافت نشود، گشته ایم ما گفت آنچه یافت می نشود، آنم آرزوست


Following

بالا