.مهسا.

رشته
مهندسی معماری

امضا

داوري كَـسـان پيش از آنكه كيستي شخص را مشــخص ســازد كيستي داور را مشخص مي كند.
بالا