فرزانه 343

کاش نویسنده می شدم ........

پیا ده روی پینگ پونگ شناو نوشتن... ....
محل سکونت
تهران
رشته
شیمی
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
لیسانس

امضا

بالا