تاریک وتنها

دلم کمی خدا ی خواهد
کم سکوت، دلم دل بریدن می خواهد
کمی اشک
کمی بهت
کمی آغوش آسمانی
دلم یک کوچه می خواهد بی بن بست!!!
و یک خدا
تا کمی با هم قدم بزنیم
فقط همین!!!!!!!!!!

کتاب، سه تار و کار..........
محل سکونت
شهر گنبدهای فیروزه ای
رشته
مهندسی کشاورزی
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
فوق لیسانس

امضا

در دنیایی که روزی روح خودم

مرا ترک می کند

انتظار از دیگران تباید داشت.........


بالا