باران بهاری

شعر- ادبیات-کتاب-طبیعت- اینترنت-روان شناسی
محل سکونت
منظومه ی شمسی
رشته
غیر مهندسی

امضا

ز سرگذشت چمن دل به درد می آید
ببند پنجره را؛ باد سرد می آید
...
تو مرد باش و میندیش از گرانی درد
همیشه درد به سر وقت مرد می آید
بالا