عروج حضرت مهدي

آوای علم

مدیر تالار مشاوره
مدیر تالار
مهدي عجل الله تعالي فرجه قابل التوب ومنتقم استولي عصر عجل الله تعالي فرجه كه مظهر صفات علياي خداوندي است .همانگونه كه منتقم است قابل التوب وبلكه دعوت كننده به توبه نيز مي باشد ازاين رو او نخست به دعوت عمومي مي پردازد وتمام اهل عالم را به انقيادحق مي خواند .و آن حضرت گذشته ازمسلمانان ، مسيحيان و يهوديان وحتي پيروان مذاهب باطل رانيز به پذيرش ولايت خود كه ظهورولايت خداوندي است دعوت مي كند . آب حيات ص 220عروج حضرت مهدي با دوفرشتهدرشماري ازروايات وارد شده است كه چون حضرت ولي عصر عجل الله تعالي فرجه متولد شدند ، دوفرشته ازسوي حضرت حق ، ايشان را به آسمان صعود دادند دراين عروج سخناني ازناحيه حضرت حق خطاب به ايشان صادر شد بخشي ازآن سخنان چنين بود : آفرين برتواي بنده من ، ازاين روكه تودين مرا ياري خواهي كرد وامر مرا اظهار مي نمائي و بندگان مرا هدايت مي كني قسم خورده ام كه به واسطه تو بگيرم وبه واسطه توعطا كنم وبه واسطه توبيامرزم . آب حيات ص 101گسترش عدالت درزمان ظهور مهدي عجل الله تعالي فرجهدرتفسير شيخ فرات ازابن عباس نقل كرده كه : درظهور حضرت قائم عجل الله تعالي فرجه يهودي ونصراني وصاحب ملتي باقي نمي ماند مگر اينكه دراسلام داخل مي شود تا اينكه گوسفند وگرگ ،گاو وشير ، انسان ومار مامون مي شوند .....نور الانوار ص 19فرمان امام زمان به شيعيانامام صادق عليه آلاف التحيه والسلام فرمودند :خوشا بحال كسي كه درزمان غيبت قائم ما به فرمان ما چنگ زند وقلب هدايت شده اش به طرف باطل متمايل نشود . بحارالانوارج 52ص 122

ليكن به استنادفرمان امام زمان كه فرمودند :در پيشامدهاي مهم اجتماعي به راويان حديث مامراجعه كنيد زيراكه آنان حجت من برشما هستند ومن هم حجت خدابرآنان هستم . - ليكن بعضي ازمدعيان ولايت امام زمان درطي مسير زندگي سياسي واجتماعي خود خواسته ياناخواسته دردام شيطان افتاده ومردود مي شوند وسردرآستان ولايت نمي سايند . واماالحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواة حديثنافانهم حجتي عليكم وانا حجة الله عليهم بحارالانوارج 78ص380منتظران مهدي وياران مرحومه
امام صادق عليه السلام فرمودند : اگر كسي كه منتظر حضرت - حجت عجل الله تعالي فرجه - است ازدنيا برود وحضرت بعد ازاو قيام كند اجر او همانند اجر كسي است كه زمان او را درك كرده ، پس بكوشيد ومنتظر باشيد گوارا باد بر شما اي ياران مرحومه و مورد لطف خدا . كتاب الغيبه نعماني ص 200

محبان اهلبيت حزب الله اند
پيامبر گرامي صلي الله عليه وآله :

خوشا بحال كساني كه درغيبت حضرت صبور باشند وخوشا بحال كساني كه درمحبت ورزيدن درراه اهل بيت عليه السلام استوار ماندند خداوند آنها رادركتابش اينطور توصيف نموده است : اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون - مجادله 22- آنها كه به جهان غيب ايمان آوردند آنها حزب الله هستند آگاه باشيد به درستي كه حزب الله رستگار است . بحارالانوار ج 52ص 143سه خصلت سلمان محمدي صلي الله عليه وآله


صفورا برزخ مي گويد : ازامام صادق عليه السلام سوال كردم علت اينكه سلمان پارسي را اين همه به خير وخوبي ياد مي كنيد چيست ؟امام صادق عليه السلام فرمودند :اي صفورا مگو سلمان فارسي شايسته است او راسلمان محمدي بخواني مگر نميداني چرا ازاو زياد سخن بميان آوردم ؟ گفتم نه امام فرمودند : بدين جهت كه درسلمان سه خصلت پسنديده يافتم 1- خواسته امام علي را بر خواسته خود مقدم مي داشت 2- تهيد ستان وبيچارگان رادوست مي داشت وآنها را بر ثروتمندان بر مي گزيد 3- وي عاشق علم وفريفته دانشمندان بود .سلمان مردي صالح ودرستكار بود و دردين خويش محكم واستوار وهيچگاه با شرك خود رانيالود وپيوسته موحد وخداشناس بود بدين علت او رادوست دارم و با خير ياد مي كنم . آدرس : نفس الرحمن

منبع


 

Similar threads

بالا