برنامه تقسیم با استفاده از تفریق

younesr

عضو جدید
برنامه ای بنویسید که دو عدد را از ورودی گرفته و با استفاده از دستور تفریق بر هم تقسیم نموده و خارج قسمت و باقیمانده را چاپ کند.


سلام دوستان
من تا یه جاهایی رو نوشتم که دو عدد را به صورت رشته میگیره و تبدیل به عدد میکنه اما مابقی که تقسیم را از طریق تفریق انجام بده بلد نیستم اگه کسی جواب این برنامه رو بلده کمک کنه ممنون میشم .

PHP:
datasg segment
  strlist label byte
  max db 30
  len db ?
  buffer db 30 dup (?)
  strlist1 label byte
  max1 db 30
  len1 db ?
  buffer1 db 30 dup (?)
  d db 10
datasg ends
;................................................
codesg segment
  main proc far
    assume dsatasg;cs:codesg
    mov ax,datasg
    mov ds,ax
    lea dx,strlist
    mov ah,0ah
    int 21h
    lea dx,strlist1
    mov ah,0ah
    int 21h 
;tabdil reshte aval be adad
 
mov ch,0
lea bx,buffer
mov cl,len
dec cl
mov al,[bx]
sub al,48
l1: mul d
inc bx
sub [bx],48
add ax,[bx]
loop l1

;tabdil reshte dovom be adad 
mov ch,0
lea bx,buffer1
mov cl,len1
dec cl
mov al,[bx]
sub al,48
l2: mul d
inc bx
sub [bx],48
add ax,[bx]
loop l2
    
    
   
 mov ah,4ch
 int 21h
 main endp
 codesg ends 
end main
 

farzadvahdat

عضو جدید
برنامه ای بنویسید که دو عدد را از ورودی گرفته و با استفاده از دستور تفریق بر هم تقسیم نموده و خارج قسمت و باقیمانده را چاپ کند.


سلام دوستان
من تا یه جاهایی رو نوشتم که دو عدد را به صورت رشته میگیره و تبدیل به عدد میکنه اما مابقی که تقسیم را از طریق تفریق انجام بده بلد نیستم اگه کسی جواب این برنامه رو بلده کمک کنه ممنون میشم .

PHP:
datasg segment
  strlist label byte
  max db 30
  len db ?
  buffer db 30 dup (?)
  strlist1 label byte
  max1 db 30
  len1 db ?
  buffer1 db 30 dup (?)
  d db 10
datasg ends
;................................................
codesg segment
  main proc far
    assume dsatasg;cs:codesg
    mov ax,datasg
    mov ds,ax
    lea dx,strlist
    mov ah,0ah
    int 21h
    lea dx,strlist1
    mov ah,0ah
    int 21h 
;tabdil reshte aval be adad
 
mov ch,0
lea bx,buffer
mov cl,len
dec cl
mov al,[bx]
sub al,48
l1: mul d
inc bx
sub [bx],48
add ax,[bx]
loop l1

;tabdil reshte dovom be adad 
mov ch,0
lea bx,buffer1
mov cl,len1
dec cl
mov al,[bx]
sub al,48
l2: mul d
inc bx
sub [bx],48
add ax,[bx]
loop l2
    
    
   
 mov ah,4ch
 int 21h
 main endp
 codesg ends 
end main
شما عدد رو به درستی تبدیل نمیکنید.
تبدیل صحیح رو بنده در این تاپیک نوشته و ارسال کردم.
http://iran-eng.com/showthread.php/375895-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D9%84-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A8%D9%84%DB%8C
از این برنامه استفاده کنید و تبدیل عددتون رو به درستی انجام بدید تا در ادامه درمورد تقسیم با تفریق توضیح بدم.
 

farzadvahdat

عضو جدید
کد:
[LEFT][COLOR=black][FONT=Consolas]int Devide(int a,int b){[/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Consolas] int f=0;[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Consolas] while(a-b>=0){[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Consolas] a-=b;[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Consolas] f++;}[/FONT][/COLOR][/LEFT]
 return f;}

از این کد برای نوشتن تقسیم با استفاده از تفریق استفاده کنید.
 

younesr

عضو جدید
جواب برنامه گرفتن دو رشته و تبدیل به عدد و از طریق تفریق کار تقسیم را انجام دهد.

جواب برنامه گرفتن دو رشته و تبدیل به عدد و از طریق تفریق کار تقسیم را انجام دهد.

PHP:
.data
count dw 0
column db 0 
kargghsmt dw 0 
maghsom dw 0
sign dw ?
string db 6 dup(' '),'$'
sign1 db ?
list label byte
max db 20
len db ?
bf db 20 dup(' '),'$'

.code
main proc far
mov ax,@data
mov ds,ax 
call  clr
lea dx,list 
call  read
lea bx,bf
call  strnum
mov maghsom,ax
inc column
lea dx,list
call  read 
lea bx,bf 
call  strnum
l12:sub   maghsom,ax
inc kargghsmt
cmp maghsom,ax
jnb l12
mov ax,kargghsmt
call  numstr
call  nextcolumn
lea dx,string 
call  prints
mov ax,maghsom 
call  numstr
lea dx,string
call  prints 

mov ah,4ch
int 21h 

main endp
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;               ;;;
;;;               ;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;  
nextcolumn proc 
  inc column
  mov   ah, 2h  
  mov   dh,column 
  mov   dl,0
  mov   bh,0  
  int   10h 
  ret
nextcolumn endp
clr proc
  mov   ah, 6h 
  mov   al, 25  
  mov   ch, 0
  mov   cl, 0
  mov   dh, 24 
  mov   dl, 79 
  mov   bh, 14h  
  int   10h 
  ret
clr endp
read  proc
  mov ah,0ah
  int 21h
  call  nextcolumn
  ret
read  endp 
strnum proc
  mov sign,1
  cmp byte ptr[bx],'+'
  je skip_sign
  cmp byte ptr[bx],'-'
  jne save_sign
  mov sign,-1
  skip_sign: inc bx
  save_sign: mov ax,0
  mov count,0
  digit: cmp byte ptr[bx],'0'
  jl end_digit
  cmp byte ptr[bx],'9'
  jg end_digit
  mov cx,10
  mul cx
  mov cl,[bx]
  and cx,000fh
  add ax,cx
  inc count
  inc bx
  jmp digit
  end_digit: imul sign
  ret
strnum endp 
numstr proc  
  lea bx,string
  add bx,count
  mov sign,' '
  cmp ax,0
  jge setup
  mov sign1,'-'
  neg ax
 setup: mov cx,10
 dloop: mov dx,0
  div cx
  add dl,30h
  mov [bx],dl
  dec bx
  cmp ax,0
  jne dloop
  mov cl,sign1
  mov [bx],cl
  ret
numstr endp
prints proc
  mov ah,09h
  int 21h
  ret
prints endp


end main
 

nazari364

عضو جدید
لطفا اگه کسی سورس کد تقسیم "چند عدد اسکی" رو بر "چند عدد اسکی" با استفاده از دستورات div رو داره ( به زبان اسمبلی ) برام بفرسته
خیلی ممنون میشم
با سپاس nazari364@gmail.com
 

Similar threads

بالا